Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wentylacji w lokalu

Przedmiot:

Wykonanie wentylacji w lokalu

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
tel. 74 844-94-11, 74 844-94-12, fax 74 662-29-64
dwolk@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach ZAPRASZA do złożenia oferty na:
wykonanie wentylacji w lokalu przy ul. Kamieniogórskiej 19 / 4a w Boguszowie-Gorcach zgodnie z projektem budowlanym
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych obejmujących wykonanie wentylacji w lokalu gminnym nr 4a w budynku przy ul. Kamieniogórskiej 19 w Boguszowie-Gorcach zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2019r. o godz. 11,05 w siedzibie zamawiającego

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2019r. do godziny 11.00, w siedzibie zamawiającego, Sekretariat, pok. nr 8.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
3. Koperta powinna być zaadresowana na : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Boguszowie-Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący:"Oferta na wykonanie wentylacji w lokalu przy ul. Kamieniogórskiej 19/4a w Boguszowie-Gorcach"
4. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy , aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
5. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania prac - 2019r.
2. Miejsce wykonania: Boguszów-Gorce, Kamieniogórska 19/4a

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
zapoznanie się z zakresem robót określonym w projekcie budowlanym (tylko część dotycząca wykonania wentylacji)
Prace należy wycenić we własnym zakresie - Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót
dokonanie oględzin miejsca robót celem uzyskania wszelkich informacji przydatnych do przygotowania oferty, która zagwarantuje należyte wykonanie zadania, będzie zgodna z warunkami technicznymi ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, cena ofertowa jest wiążąca - ostateczna
3. Opis sposobu obliczenia cen:
Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem wyceny robót: netto i brutto, (formularz oferty - załącznik nr 1)
Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia RYCZAŁTOWEGO
Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które to koszty można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia, a także takie jak: koszty rusztowań, wywozu gruzu, składowania i utylizacji, koszty zajęcia pasa drogowego wraz z projektem zmiany organizacji ruchu, koszty opinii / ekspertyzy kominiarskiej
Parametry oferowanych materiałów muszą spełniać wymagania zawarte w projekcie, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego (dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów niż proponowane w w/w załącznikach pod warunkiem, że są one równoważne / nie gorsze) Ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej PLN, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Termin i miejsce wykonania zamówieni
5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:
Gmina Miasto Boguszów-Gorce wybierze najkorzystniejszą dla siebie ofertę spośród wszystkich prawidłowo sporządzonych i złożonych w terminie ofert.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a. formularz propozycji cenowej wraz z proponowanym terminem wykonania robót, (oferta) - zał. 1
b. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
c. szczegółowy kosztorys ofertowy
d. oświadczenia- wg zał. 2 i 3
e. oświadczenie wg zał. 4 o zgodności proponowanych materiałów
f. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
g. wykaz wykonanych robót wg zał. 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej 3-ch robót obejmujących zakresem wykonanie wentylacji
h. wykaz osób biorących udział w zamówieniu - zał. nr 6 w szczególności:
1. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień
i/lub
2. kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień,
i. deklaracje zgodności i aprobaty techniczne proponowanych przewodów wentylacyjnych i kominowych
W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów z wykonawcami, jak również negocjacji.
W przypadku zaproponowania materiałów gorszej jakości / o gorszych parametrach niż wymagane w specyfikacji i przedmiarze robót oferta zostanie odrzucona.
W przypadku wprowadzenia do przedmiaru robót zmian mających niekorzystny wpływ na jakość wykonania zamówienia zamawiający odrzuci ofertę
Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
Agnieszka Gajewska-Koszyk- w sprawie stanu formalno - prawnego nieruchomości: tel.074/84-49-411 wew. 50
Daria Wołk-Łaniewska tel.074/84-49-411 wew.49 e-mail: dwolk@boguszow.com.pl 10 Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym ZGM sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach tel.074/84-49-411 wew.33

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.