Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Czyszczenie kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Puszczykowa
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo
powiat: poznański
tel./fax (061) 8-983-700
motycki@puszczykowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Puszczykowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Miasta Puszczykowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z wywozem wydobytych osadów do zakładów zajmujących się ich utylizacją oraz bieżącą konserwację i utrzymanie rowu odprowadzającego wody deszczowe. Prace polegają na:
1. oczyszczaniu studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików, kanałów o średnicach od 0 250 do 0 1000;
2. usuwaniu zatorów z traw i gałęzi, wykaszaniu skarp rowu z wygrabianiem wykoszonych porostów, usuwaniu namułu z dna rowu, oczyszczaniu przepustów rurowych;
3. wykonaniu wiosną i jesienią badań jakości odprowadzanych ścieków deszczowych w zakresie parametrów wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym - 8 punktów poboru próbek;
4. dokumentowaniu czynności związanych z eksploatacją kanalizacji w książkach obiektu budowlanego pełniących funkcję zeszytu eksploatacji kanalizacji deszczowej.
Uwaga!
Ze względu na zły stan techniczny większości kolektorów deszczowych, Zamawiający nie dopuszcza możliwości czyszczenia kolektorów z wykorzystaniem urządzeń ciśnieniowych.
Zestawienie ilościowe elementów instalacji kanalizacji deszczowej oraz zakres prac związanych z konserwacją rowu odprowadzającego wody deszczowe zawarte są w formularzu oferty, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie -kancelaria, ul. Podleśna 4 lub na adres e-mail: motycki@puszczykowo.pl

Wymagania:
Uwaga!
Niniejsza usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT
Zakres zleconych prac zależeć będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzjelenia 2-miesięcznej gwarancji na prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia.
Niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
a/ Instrukcją obsługi i konserwacji kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na
terenie Miasta Puszczykowa, b/Warunkami prowadzenia prac w pasie drogowym.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
> wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali przynajmniej dwie usługi polegające na czyszczeniu kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, rowów odwadniających o wartości 60.000,00 pin brutto rocznie.
Oferta powinna zawierać:
1) formularz ofertowy zawierający łączną cenę netto i brutto za wykonanie zadania (według załączonego formularza),
2) wykaz wykonanych usług, o których mowa wyżej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane należycie. *dowodami o których mowa wyżej są: -poświadczenia, lub
-inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
-Wykonawca, w miejsce poświadczenia, o których mowa wyżej, może przedkładać inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, -w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
Przewiduje się rozliczenie tylko za faktyczne wykonane usługi. Cenę ofertową należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
al Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy (w szczególności: robocizny, sprzętu, materiałów, podatek VAT).
b/ Cena ofertowa winna być podana netto oraz brutto (z doliczonym podatkiem VAT).
Sposób wyliczenia ceny ofertowej: ilość x koszt jednostkowy netto = koszt netto koszt netto + 23% VAT = cena brutto
Cena ofertowa winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Obowiązuje zasada zaokrąglania ,,w górę" cyfry ,,5" i większych, występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Remigiusz Motycki tel. (061) 89 83 729

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.