Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wkonanie 6 zadaszeń z ławami i stołem na polu namiotowym

Przedmiot:

Wkonanie 6 zadaszeń z ławami i stołem na polu namiotowym

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
powiat: moniecki
(0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 211
sekretariat@biebrza.org.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Goniądz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 zadaszeń z ławami i stołem na polu namiotowym Bóbr działka 1348 o. Downary, gmina Goniądz:
W ramach zamówienia należy wykonać następujące roboty (przy każdym zadaszeniu):
a) słupy drewniane wkopywane w ziemię z okrąglaków
b) wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych. Długość jednostronnego podkopu do 3 m, grunt kategorii III - słupy nośne zadaszenia 2 szt,
c) ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m.,
d) słupy drewniane osadzone na fundamentach z krawędziaków,
e) oczepy z krawędziaków do pergoli i trejaży (pokrycie darnicowe, deska obrzynana na zakład min 4 cm),
f) konstrukcje z tarcicy nasyconej - krokiewki - 8 szt,
g) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. - pozycja zastępcza 4szt. jętki
h) pokłady z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych pozycja zastępcza (ławy i siedziska drewniane),lmpregnacja grzybobójcza desek, łat i listew metodą kąpieli preparatami solowymi
i) Struganie ręczne powierzchni płaskiej drewna miękkiego z wygładzeniem powierzchni w jednym miejscu ponad 1,00 m2 - poszycie dachowe na zakład, stoły, ławy
j) Lakierowanie ław i stołów
Konstrukcje należy wykonać posługując się rysunkiem zał. 3 do dokumentacji. Szczegóły wykonania znajdują się w przedmiarze (zał. 4). Dokładna lokalizacja zadaszeń na działce Zamawiającego do ustalenia w trakcie wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót.
Klasyfikacja usług według Wspólnego Słownika Zamówień CPV
39113600-3 Ławki 39121200-8 Stoły
44112000-8 Różne konstrukcje budowlane 45442100-8 Roboty malarskie

CPV: 39113600-3, 45442100-8, 39121200-8

Dokument nr: Sygn. ZO.26.4.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 11. 03. 2019 r. o godzinie 09:30 w sali nr 38.
3. Sesja otwarcia ofert:
a. bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
4. Ocenie będą podlegały kompletne oferty przygotowane zgodnie z pkt V.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Biebrzański Park Narodowy, 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza 8
do godz. 9.00 dnia 11.03.2019 r.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wymagania:
III.Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 25 marca 2019 roku. IV. Informacje dodatkowe:
1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
a. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, założeniami technicznymi, obowiązującymi normami i przepisami, wolny od wad fizycznych i prawnych.
b. Na wykonane prace związane z wykonaniem zadaszeń Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, opisane i wyszczególnione w załączonej dokumentacji technicznej, ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z zakresem prac zawartych w dokumentacji a cena oferty powinna uwzględniać ewentualne prace dodatkowe (w tym poprawki) niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca uwzględni wszelkie ryzyko na etapie sporządzania oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Projekt umowy nie podlega negocjacji, a złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawach oferty za pomocą poczty (listownie) na adres:
Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz oraz drogą elektroniczną na adres: sekretariat@biebrza.org.pl
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wypełniony Załącznik nr 1 - formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia:
a. sporządzony w języku polskim,
b. opatrzony pieczątką firmową,
c. zawierający: pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, numer telefonu/faksu, numer NIP, numer REGON, zawierający termin związania ofertą,
d. wartość brutto robót budowlanych podane w PLN do dwóch miejsc po przecinku,
e. posiadający datę sporządzenia,
f. podpisany czytelnie przez Wykonawcę lub osobą przez niego upoważnioną.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Zaparafowany wzór umowy przez uprawnionego do reprezentacji przedstawiciela Oferenta - Załącznik nr 2.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Biebrzański Park Narodowy, Osowiec -Twierdza 8,19-110 Goniądz
oraz opisane w następujący sposób: oferta dotycząca zamówienia pn.:
,,Wykonanie 6 zadaszeń z ławami i stołem na polu namiotowym Bóbr". Nie otwierać przed dniem .11.03 2019 r. przed godz. 09:30

Uwagi:
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (załącznik nr 1) ceny brutto oferty.
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2174 ze zm.).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
VIII. Kryterium oceny ofert
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, jakim jest CENA 100%.
2. Kryterium ,,cena" będzie oceniane punktowo. Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena":
Cena brutto oferty najniższej LP = ------------x 100 pkt
Cena brutto oferty ocenianej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg powyższego wzoru.
IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 3711301059 0017 3397 2620 0005 z dopiskiem: zabezpieczenie na wykonanie przedmiotu zamówienia ,,Wykonanie 6 zadaszeń z ławami i stołem na polu
namiotowym Bóbr"
X. Sposób wyboru wykonawcy:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.biebrza.org.pl. a Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.
XII. Oferty odrzucone Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jest niezgodna z zapytaniem ofertowym.
2. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3. Nie zawiera kompletu dokumentów, wskazanych w pkt. V zapytania.
XIII. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia procedury udzjelenia zamówienia bez wyboru wykonawcy.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia itp. Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi Wykonawcami.
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8 119-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 211 www.biebrza.org.pl | e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl
Sygn. ZO.26.4.2019
Zapytanie ofertowe
Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na ,,Wykonanie 6 zadaszeń z ławami i stołem na polu namiotowym Bóbr" na potrzeby projektu Interreg Litwa-Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego LT-PL-1R-056 ,,Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i dolinie Biebrzy".
I. Zamawiający:
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8,19-110 Goniądz NIP: 546-13-90-705, REGON: 200667985

Kontakt:
XI. Osoba odpowiedzialna za kontakt z wykonawcami:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w godzinach 7:30 -15:30 od poniedziałku do piątku są: 1. Bogdan Browarski tel. 85 738 30 56

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.