Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż rolet wewnętrznych

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż rolet wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
ul. Starodworcowa 8
89-410 Więcbork
powiat: sępoleński
tel.: 52 3898501, 52 3897575
poczta@pcprwiecbork.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Więcbork
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż rolet wewnętrznych do mieszkania treningowego oraz sali centrum w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2" realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
2. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym rozeznaniu cenowym.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie odpowiednie uprawnienia warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 oraz zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze wskazanymi w w/w dokumencie zasadami.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
8. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Parametry wskazane w treści Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. W konsekwencji Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach lepszych niż wskazane w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: PCPR.221.6.2019

Składanie ofert:
VII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem
Oferta na zakup, dostawę i montaż rolet wewnętrznych do mieszkania treningowego oraz sali centrum w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2 " nie otwierać przed 12.03.2019 roku przed godz. 10:05
można:
1) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, 89-410 Więcbork, ul. Starodworcowa 8,
2) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1, pokój Nr 1 (sekretariat),
2. Termin składania oferty: 12 marca 2019r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 29.03.2019 r.
2. Miejsce dostawy zamówienia: Al. 600-lecia 9, 89 - 410 Więcbork.
3. Dostawa może nastąpić w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający ustanawia w niniejszym postępowaniu warunki udziału, których spełnianie
winien wykazać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej. ,,Podmiot ekonomii społecznej" należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:
1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2018 poz. 1205 t.j.);
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) CIS i KIŚ;
b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 t.j. ze zm.);
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 t.j. ze zm.);
4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
1 niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2018 poz. 1285 t.j.);
c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie w/w statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1. Warunek w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie, chyba że prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego).
2. Warunek w zakresie doświadczenia:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca - Podmiot Ekonomii Społecznej wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie zrealizowania dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom określonym treścią z opisu przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, iż zrealizował w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 2 dostawy, których przedmiotem był zakup, dostawa i montaż rolet wewnętrznych o wartości co najmniej 2.000,00 zł brutto każda.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3. Warunek w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
4. Oprócz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego;
odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
aktualny dokument potwierdzający status Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 rozeznania cenowego;
VI. Kryterium oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena oferty brutto -waga 100%
2. Oferta najkorzystniejsza rozumiana jest jako oferta kompletna pod względem formalnym zawierająca najkorzystniejszą (najniższą) cenę.
3. Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena według podanego niżej wzoru:
P - łączna ocena oferty
najniższa oferowana cena P = - x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty
O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w rozeznaniu cenowym) ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego) zapewniającej pełną czytelność jej treści.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia Wykonawcy nie mogą być złożone w innym języku niż język polski.
6. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub inne osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Przy czym w przypadku, gdy Wykonawca upoważnił inne osoby do reprezentowania go w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa do działania innych osób w jego imieniu lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa.
7. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub inne osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.
9. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający odrzuci ofertę z zastrzeżeniem możliwości jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów lub/i oświadczeń.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.