Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenia usług serwisowych instalacji fontanny i uzdatniania wody fontannowej

Przedmiot:

Świadczenia usług serwisowych instalacji fontanny i uzdatniania wody fontannowej

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp . z o.o z siedzibą w Chrzanowie Dużym
Chrzanów Duży 15A
05-825 Chrzanów Duży
powiat: grodziski
tel. 502 189 126, 22 / 755 51 97, tel 22 755 27 94
Województwo: mazowieckie
Miasto: Chrzanów Duży
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenia usług serwisowych instalacji fontanny i uzdatniania wody fontannowej w Parku im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim
3. Opis przedmiotu Zapytania
2) W ramach, której oferent jest obowiązany do:
1) uruchomienia fontanny (na wiosnę), tj.:
o demontażu korków zabezpieczających rurociągi fontann,
o czyszczenia filtrów wstępnych pomp - obiegowej i fontannowych,
o napełnienia wodą niecki fontannowej, płukania filtrów oraz uruchomienia obiegu filtracyjnego (czyszczenie i mycie niecki poza zakresem pracy),
o uruchomienia obiegów dysz fontannowych,
o regulacji dysz fontann (po uprzednim zdjęciu płyt przez Zamawiającego),
o uruchomienia i kalibracji urządzenia pomiarowo- dozującego
o uruchomienia i kalibracja zmiękczacza,
o kontroli pracy pomp, reflektorów i dysz,
o sprawdzenia zacisków elektrycznych w szafach zasilająco - sterujących,
o sprawdzenia stanu łączy DMX i RS232,
o sprawdzenia stanu zasilaczy.
o kontroli poziomów napięcia w szafie,
kontroli zabezpieczeń, kontroli prądów znamionowych,
2) dokonywania 2 przeglądów okresowych w ciągu sezonu, tj.: kontroli pracy dysz wlotowych, ewentualne czyszczenia i korekty ustawień kontroli pracy i kalibracji urządzeń pomiarowo-dozujących Pooldos, kontroli pracy układu dopuszczania wody, kontroli pracy pomp obiegowych i pomp atrakcji, kontroli zaworów zwrotnych i przepustnic. przeglądu stacji zmiękczającej wodę, czyszczenia i regulacji dysz fontannowych,
3) zakończenia prac fontanny przed zimą, tj.: opróżnienia z wody: niecki fontannowej, zbiornika przelewowego, rurociągów, filtrów i pomp,
zabezpieczenia dysz na zimę. wyłączenia urządzenia pomiarowo-dozującego. 3) Wszelkie prace wykonywane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:00 - 15:00. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich wykonania z osobą wskazaną w § 7 ust. 2 pkt 1) Umowy, przy czym terminy przeglądów Strony uzgodnią z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Składanie ofert:
2) Oferty należy składać w terminie do dnia 13.03.2019 r. do godz. 12.00,
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej - na adres siedziby Zamawiającego z dopiskiem:
Dotyczy: świadczenia usług serwisowych instalacji fontanny i uzdatniania wody fontannowej w Parku im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim

Miejsce i termin realizacji:
1) Przedmiotem Zapytania jest świadczenia usług serwisowych instalacji fontanny i instalacji uzdatniania wody fontannowej w Parku im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim w okresie od 01.04.2019 r. do 15.11.2020 r

Wymagania:
4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Oferentów
1) O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot Zapytania;
b) złoży Ofertę, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania podpisaną przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji, określoną/e w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnictwie;
c) złoży parafowany zgodnie z zasadami reprezentacji wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania;
d) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu Zapytania oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zapytania;
e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu Zapytania;
2) Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 1 powyżej, będzie dokonywana ,,metodą spełnia lub nie spełnia", w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do Oferty.
5. Oferenci ubiegając się o udzielenie Zamówienia, zobowiązani są złożyć:
1) Formularz Ofertowy, zgodnie z wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1 do Zapytania:
2) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem Zapytania. Za aktualny uznawany będzie odpis / zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
3) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Oferta będzie podpisana przez pełnomocnika niewskazanego jako osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta we właściwym rejestrze albo ewidencji. Oferent zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta w Postępowaniu.
3) Oferty dostarczone po terminie wymienionym w pkt 2 powyżej nie będą przyjmowane.
7. Termin związania Ofertą
Składający Ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od upływu terminu składania Ofert, z możliwością przedłużenia tego okresu na wniosek Zamawiającego.
8. Opis sposobu przygotowania Oferty
1) Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę obejmującą całość przedmiotu Zapytania określonego w Zapytaniu.
2) Oferent sporządzi Ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
3) Dokumenty składające się na Ofertę powinny być zszyte (oprawione, zbindowane itp.).
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
6) Wymagane Zapytaniem dokumenty muszą być złożone w oryginałach albo w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentacji Oferenta lub osobę/osoby upełnomocnione do podpisania Oferty.
7) Poprawki musza, być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem Oferty.
9. Sposób obliczenia ceny
1) Ceny Oferty muszą być określone w złotych polskich. Określenie cen w innych walutach lub odwołanie się do tych walut spowoduje uznanie Oferty za nieważną
i odrzucenie jej bez dalszego rozpatrywania.
2) Ceny Oferty będą zawierały wszelkie koszty realizacji przedmiotu Zapytania.
3) Cena Oferty określa koszt realizacji całości przedmiotu Zapytania.
10. Kryteria oceny Ofert
1) Każda z Ofert będzie oceniana według
następujących kryteriów: Cena oferty (Cx) - waga kryterium - max 100 pkt,
11. Formalności
1) W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może zażądać udzjelenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający pisemnie poinformuje Oferentów o wynikach Zapytania, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o wyborze Oferty lub o zamknięciu postępowania bez wyboru Oferty.
3) Jeżeli z winy Oferenta, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą nie dojdzie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Zapytania, Zamawiający może - wedle własnego wyboru - zamknąć Postępowanie bez wyboru Oferty albo zmienić wybór Oferenta i zlecić realizację przedmiotu Zapytania temu spośród Oferentów, którego Oferta uzyskała w kolejności najwyższą ocenę.
13. Unieważnienie Zapytania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania albo jego zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z Ofert bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami jest: Pan Edward Wodnicki tel. 502 189 126

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.