Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
(074) 842-37-41
org-adm@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych polegających na rewitalizacji budynku przy ul. Jana Brzechwy nr 8 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów -ZIT A W (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
1. Zakres prac:
o ZADANIE NR 2: Wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku przy ul. Jana Brzechwy nr 8 w Wałbrzychu.
2. Informacja o ofertach częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: 106/2a/2019

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: 15.03.2019 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 15.03.2019 r., do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od daty zawarcia umowy do 30 dni od daty zakończenia realizacji robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych:
- ZADANIE NR 2: do 28.06.2019 r.

Wymagania:
10. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, la do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz
z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych polegających na rewitalizacji budynku przy ul. Jana Brzechwy nr 8 w Wałbrzychu -- zadanie nr 2
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
o DLA ZADANIA NR 2:
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru musi posiadać uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru tj. decyzję o nadaniu uprawnień, aktualne zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej.
UWAGA !!!
Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski:
1. Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami), w szczególności:
o reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
o sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
o sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
o potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową.
3. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
4. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
5. Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
6. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
7. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,
8. Przygotowanie oraz przedłożenie Zleceniodawcy protokołów z końcowego odbioru robót.
9. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego robót oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
Umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zostanie zawarta w momencie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Uwagi:
4. Okres gwarancji: nie dotyczy
5. Termin związania ofertą: 90 dni

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10), Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78), e-mail: piasecka-a@mzbwalbrzych.pl , latka-r@mzbwalbrzych.pl,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.