Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Przedmiot:

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Repki
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
powiat: sokołowski
tel. (25) 787 50 23 wew. 221, 25 787 50 23, 25 787 50 29,
gminarepki@list.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Repki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY REPKI

Wykonywanie konserwacji ok. 780 sztuk opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Repki, w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r., polegającej na:
1. Dokonywaniu bieżących przeglądów i konserwacji opraw, słupów oświetleniowych, zegarów sterujących, rozdzielni podziałowych i rozdzielni głównej z pomiarem wraz z urządzeniami sterującymi. W ramach konserwacji wykonawca będzie zobowiązany do wymiany spalonych lub zużytych żarówek, bezpieczników na nowe o mocy tożsamej z wymienianą , cenę tych materiałów należy uwzględnić do ceny oferty.
2. Okresowym ustawianiu zegarów sterujących włączeniem i wyłączeniem oświetlenia w zależności od długości dnia i wskazań Zamawiającego;
3. Wymianie zużytych, uszkodzonych lub skradzionych: lamp, bezpieczników, układów zapłonowych, stateczników w oprawach, drzwiczek do tablic rozdzielczych, pokryw słupowych, opraw, kloszy w oprawach, słupów wraz z zakupem ww. materiałów;
4. Wymianie uszkodzonych bądź wadliwych zabezpieczeń zwarciowych, różnicowoprądowych, ochronników przeciwprzepięciowych i zegarów sterujących wraz z zakupem w/w;
5. Kontroli sprawności oświetlenia w godzinach załączania, tj. w godzinach wieczornych i nocnych;
6. Zapewnieniu estetycznego wyglądu urządzeń;
7. Prawidłowym i czytelnym oznakowaniu obwodów oświetlenia ulicznego w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączenia lub wyłączenia w koniecznych przypadkach;
8. Sukcesywnym dokonywaniu kontroli stanu technicznego oświetlenia ulicznego oraz bieżącym usuwaniu stwierdzonych usterek bez oczekiwania na zgłoszenia reklamacji ze strony Zamawiającego, pogotowia energetycznego i innych osób, jak również
odwrotnym przekazywaniu informacji o sposobie i czasie likwidacji zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstania, a także zgłoszenie awarii kabli i przewodów będących w naprawie powodujących zaciemnienie ulic, jak również bieżącym ustawianiu urządzeń sterujących;
9. Niezwłocznym zabezpieczeniu miejsc awarii sieci oświetlenia ulicznego spowodowanych przez uczestników ruchu drogowego, czynniki atmosferyczne lub losowe oraz niezwłoczne przywrócenie ich sprawności;
10. Niezwłocznym usunięciu (do czasu następnego zapalania się oświetlenia) awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego i w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, itp.;
11. Zawieszaniu, zdejmowaniu i bieżącej konserwacji ozdób świątecznych na terenie gminy Repki, w terminach, miejscach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego;
12. Zabezpieczaniu obsługi urządzeń (skrzynki przyłączeniowe) oraz linii zasilających i oświetleniowych w czasie organizowanych imprez plenerowych przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty oraz strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.repki.pl

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy w Repkach, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki.
2. Termin składania ofert: do dnia 12.03.2019r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2021 r

Wymagania:
IV. Opis sposobu przyjmowania oferty:
Ofertę należy:
- sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
- złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco:
Gmina Repki, ul. Parkowa 7,08-307 Repki
Oferta na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Repki. Nie otwierać przed dniem: 12.03.2019 r. godz. 10.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.repki.pl
VI. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
VII. Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy dołączonym do zapytania ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
VIII. Płatność za przedmiot zamówienia:
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto płatne miesięcznie, za konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Repki w zakresie określonym w § 1 umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego bez względu na zmianę liczby opraw i punktów oświetlenia oraz pozostałych elementów podlegających konserwacji w rozumieniu § 1 umowy w trakcie jej trwania.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po wystawieniu przez niego faktury/ rachunku, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia tej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy.
IX. Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
- Andrzej Skorupka, tel. (25) 787 50 23 wew. 221.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.