Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jabłonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 JABŁONKA
powiat: nowotarski
, tel. 182611124 , fax 182652468
sekretariat@jablonka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: JABŁONKA
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji
elektrycznych nad realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonymi przez Gminę Jabłonka w roku 2019
ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji
następującego zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie instalacji elektrycznych nad realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonymi
przez Gminę Jabłonka w roku 2019.
2. Zakres robót elektrycznych będzie obejmował planowane obecnie następujące
inwestycje:
2.1. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogranicza
2.2. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego obok drogi krajowej nr 7 w
Podwilku
2.3. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wspólnej
2.4. Budowa oświetlenia ulicznego obok drogi o nr ew.4783/1 w Lipnicy Małej
2.5. Montaż lamp, wymiana lamp, wymiana wysięgników w miejscowościach
Gminy Jabłonka.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu robót oraz zmianę wartości
całkowitej robót, uwzględniając procentową wartość pełnienia funkcji inspektora nadzoru
nad realizacja zadania zgodnie z założonym formularzem ofertowym.
3. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego:
- pełny zakres czynności nad realizacją robót budowlanych - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z póz. zm.);
- stwierdzenia gotowości do odbioru;
- dokonywanie odbioru częściowego, końcowego robót;
- przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru;
- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń przekładanych przez Wykonawcę Robót
Budowlanych;
- sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót, merytoryczne akceptowanie
faktur Wykonawcy Robót Budowlanych, akceptacji płatności przysługujących Wykonawcy
Robót Budowlanych i kontroli dokumentów rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenie
faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wszystkich robotach nieprzewidzianych
umową;
- niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót;
- sprawdzanie rozwiązań zamiennych;
- koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia
- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robót wątpliwości
natury technicznej powstałych w toku wykonania robót, w razie potrzeby zasięgając
odpowiednio opinii Projektanta;
- występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w
razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w
celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż
przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia
kosztów;
- potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
- bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy;
- bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac, występujących problemach,
sposobach ich załatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,
- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz całego procesu inwestycyjnego wraz z
zawartymi Umowami zadania;
- rozstrzygania sporów i określania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu
zadania do eksploatacji;
- każdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego
- Wykonawca zapewnieni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych
- zapewnienie kontroli nad Wykonawcą Robót Budowlanych w zakresie zabezpieczenia
warunków bhp na placu budowy i w jego otoczeniu,
- informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o
dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
- sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz
dokumentacji powykonawczej,
- jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych
nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót Budowlanych, to Wykonawca
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, który podejmuje decyzję co do
zlecenia tych robót Wykonawcy Robót Budowlanych,
- w uzasadnionych przypadkach - przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu
konieczności na wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych oraz sporządzanie
kosztorysów na te roboty
- w razie konieczności Wykonawca zabezpieczy nadzór w podzakresie stanowiącym część
inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania. Jednocześnie zobowiązuje
się Wykonawcę do dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów potwierdzających,
że dana osoba posiada uprawnienia do nadzorowania robót. Wykonawca za działania i (lub)
zaniechania osób, którymi się posługiwał odpowiada jak za własne.
- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiającego, zobowiązany będzie również do
dokonywania sprawdzania poprawności sporządzonych dokumentacji projektowych pod
względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego, zgodności z obowiązującymi
przepisami, kompletności opracowania, realności wykonania.
- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiającego, zobowiązany będzie Weryfikacja
merytoryczna kosztorysów ofertowych złożonych w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
- Pełnienie funkcji nadzoru obejmuje również okresy rękojmi i gwarancji dla wykonywanych
i nadzorowanych robót w latach objętych zamówieniem.
4. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach
wymagających nadzoru, przy czym:
1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
2) pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w trakcie realizacji
robót objętych nadzorem; każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika
budowy/karty pobytu,
3) w przypadku konieczności odbioru robót zanikających Wykonawca (Inspektor
Nadzoru) zobowiązany jest do ich odbioru po zgłoszeniu przez kierownika budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do obecności przy każdym odbiorze robót.
5. Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru na każde
telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiała się w siedzibie Zamawiającego bądź miejscu
przez niego wskazanym w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od wezwania.
6. Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru była
w pełni dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku
do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.
7. Obowiązki Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr
3 do niniejszego Zapytania.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do
prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania niniejszych
materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych
błędach lub przeoczeniach.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom
trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.
10. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru określa art.25 i art.26
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.
zm.)

CPV: 71.52.00.00-9, 71.70.00.00-5

Dokument nr: RINT.271.9.4.2019

Specyfikacja:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
Dokumentacje techniczne dotyczące inwestycji objętej usługą nadzoru, dostępne są w
załączeniu dp niniejszego zapytania na stronie Zamawiającego www.jablonka.pl

Składanie ofert:
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 15-03-2019 roku, do
godz. 12.00
W przypadku, gdy możecie Państwo zrealizować w/w zamówienie prosimy
o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania ofertowego)
i przesłania/dostarczenia go na adres Zamawiającego. Dla zachowania terminu prosimy o
przesłanie formularza oferty faxem na numer: 018 2652468 lub drogą elektroniczną na adres
sekretariat@jablonka.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
? rozpoczęcie nadzorowania robót: od dnia podpisania umowy/zlecenia,
? zakończenie nadzorowania robót: do dnia odbioru końcowego i rozliczenia inwestycji
określonej w przedmiocie zamówienia,
? zakończenie realizacji zamówienia: do czasu wygaśnięcia terminu gwarancji na
wykonane roboty
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 31-12-2019
W okresie realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych do nadzoru inwestorskiego od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2019 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość
przedłużenia umowy na wykonanie usług w przypadku kontynuowania inwestycji.

Wymagania:
13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniają warunki udziału
określone poniżej dotyczące:
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze dysponuje co najmniej:
- jedna osoba posiadająca stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z późn. zm.) tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz podać informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami - na zał. nr 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia (ocena złożonych ofert według kryterium CENA 100%).

Kontakt:
Szczegółowe informacje związane z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać
dopełnione w celu zawarcia umowy udziela przedstawiciel Zamawiającego: Z - ca Wójta
inż. Bolesław Wójcik, pok. nr 4, w godz. pracy Urzędu Gminy, tel. 182611124 , fax
182652468.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.