Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu

Przedmiot:

Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 33 78 800, fax. 71 328 50 48
zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 2 160,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: ,,Remont śluzy na
stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245 + 035 - etap II - pozostałe roboty (w
zakresie dotyczącym nakazu WINB)"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WR.ROZ 281.5.2019
.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 3 (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.:
Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: ,,Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na
rzece Odrze w km 245 + 035 - etap II - pozostałe roboty (w zakresie dotyczącym nakazu WINB)"

W przypadku zamówienia podzielonego na części należy wypełnić załącznik oddzielnie dla każdej części.4
WR.ROZ.281.5.2019
Skrócony opis:
Nadzór inwestorski w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane prowadzony jest przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o przepisy wspomnianej wyżej Ustawy wraz z aktami wykonawczymi do
niej. W ramach pełnionego nadzoru Inspektor nadzoru inwestorskiego oprócz obowiązków nałożonych przez wyżej
wyszczególnione akty będzie zobligowany rozliczać w zakresie rzeczowo-finansowym wykonane i odebrane roboty,
dostawy i usługi, przy uwzględnieniu Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robót w ramach
przedmiotowej inwestycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi/ stanowią załącznik/załączniki:
- Załącznik nr 02 do SIWZ - wzór umowy;
- Załącznik nr 03 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 04 do SIWZ - Tabela prac.
Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: 36 miesięcy.

CPV: 71247000-1,71324000-5,71356100-9,71540000-5,71310000-4,71520000-9

Dokument nr: WR.ROZ.281.5.2019

Specyfikacja:
X Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wodypolskie.bip.gov.pl; www.wroclaw.rzgw.gov.pl _____________________________________
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
(jeżeli dotyczy):
_________________

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :
Data: 14/03/2019
(dd/mm/rrrr)
Godzina: 10:30
X Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
oferty tylko w formie pisemnej
adres : Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34 , 50-950 Wrocław

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów) :
Okres w miesiącach:
lub
dniach:
data rozpoczęcia:
oooo
(dd/mm/rrrr)
lub zakończenia:
30.07.2020 r.
(dd/mm/rrrr)

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 4 ):________________________________
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy)
Wykonawca winien wykazać się ubezpieczeniem OC w zakresie działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na wartość min. 50 tys. zł.
Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków:
1)
zdolności techniczne:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi, w pełni sprawnymi urządzeniami do elektronicznego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz aktualnymi licencjami programów komputerowych do wykonania opracowań graficznych, obliczeń i opisów
tekstowych (1 stanowisko komputerowe do pracy w środowisku CAD) oraz 1 drukarkę formatu A3 i 1 kseropiarkę formatu A3.
2)
zdolności zawodowe:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 10-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, nadzorował zgodnie z przepisami Prawa budowlanego roboty takiego samego rodzaju, jak
roboty objęte przedmiotem zamówienia (co najmniej 2 zadania o wartości brutto minimum 2,0 mln zł każde lub 1 zadanie brutto
minimum 4,0 mln zł) i prawidłowo ukończył usługę/usługi nadzoru inwestorskiego dla robót takiego samego rodzaju.
Roboty takiego samego rodzaju, czyli wykonanie robót budowlanych / konstrukcyjnych w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy,
przebudowy lub remontu: jazu z zamknięciami ruchomymi (nie dotyczy zamknięć powłokowych) na rzekach lub kanałach z nimi
połączonych o przepływie średnim rocznym min. 25 m3/s lub śluzy żeglugowej na rzekach żeglownych o min. II klasie drogi wodnej lub
elektrowni wodnej o mocy instalowanej min. 1 MW lub budowli zrzutowej na zbiorniku min. III klasy ważności, których występowały
następujące grupy robót: konstrukcje betonowe, murowe oraz mechaniczne na ciekach wodnych wymienionych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów nr 149 z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie Śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność
publiczną (Dz.U. nr 16 z dnia 04 lutego 2003 r.) lub podobne na terenie innego kraju.
3) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a/ 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru i jednocześnie Inżyniera Kontraktu z minimum 5-letnim stażem pracy w
bezpośrednim nadzorowaniu hydrotechnicznym z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej o specjalizacji śródlądowe lub
morskie budowle hydrotechniczne, wydanymi na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub
- odpowiadających im ważnych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
odpowiadającym powyższym wymaganiom (bez warunku dotyczącego specjalizacji), wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego - ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
4
Należy uwzględnić m.in. czy zamawiający wymaga wpisania do rejestru zawodowego lub handlowego, czy udział w
postępowaniu, którego przedmiotem są usługi, jest zastrzeżony dla wykonawców posiadających uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej.6
WR.ROZ.281.5.2019
budownictwa (Dz.U.
z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) lub
Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która spełnia warunki zawarte w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) .
Wyżej wymieniona osoba musi być zrzeszona we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie o
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
b/ 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych z minimum 5-letnim stażem pracy w bezpośrednim
nadzorowaniu lub wykonawstwie w zakresie robót instalacyjnych z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie tj. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm..) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba ta musi być zrzeszona we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
c/ 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych z minimum 5-letnim stażem pracy w bezpośrednim nadzorowaniu lub wykonawstwie w zakresie robót
instalacyjnych z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
teletechnicznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba ta musi być zrzeszona we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
d/ 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 5-letnim stażem pracy w bezpośrednim
nadzorowaniu lub wykonawstwie w zakresie robót instalacyjnych z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie tj. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba ta musi być zrzeszona we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
e/ 1 osoba legitymująca się wyższym lub średnim wykształceniem technicznym w zakresie mechaniki, która będzie pełniła funkcję

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. mechanicznych, posiadająca min. 5-letnie (dla inżyniera) lub 10-letnie (dla technika)
doświadczenie zawodowe branżowe związane z wykonawstwem lub nadzorowaniem wykonania, montażu urządzeń i wyposażenia
technologicznego dla min. 1 inwestycji hydrotechnicznej takiej, jak: jaz z zamknięciami ruchomymi (nie dotyczy zamknięć
powłokowych) lub śluza żeglugowa na rzekach żeglownych o min. II klasie drogi wodnej lub elektrownia wodna o mocy instalowanej
min. 3 MW lub budowla zrzutowa na zbiorniku min. II klasy ważności.
Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz
z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
tak X nie
Informacje dodatkowe:
III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak X
nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku
zaznaczenia odpowiedzi "tak"):
X (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)7
WR.ROZ.281.5.2019
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
X Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału postępowaniu zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm
oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 1a do formularza ofertowego.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 1 i 2.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1:
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.Dokumenty, o których mowa w pkt 1) , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.8
WR.ROZ.281.5.2019
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od
wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnego wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
__________________________
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ,
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6)
Oferta powinna zawierać:9
WR.ROZ.281.5.2019
1.
Formularz ofertowy:
1) załącznik nr 1a do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu;
2) załącznik nr 1b do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3) załącznik nr 1c do formularza ofertowego - oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
(Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy);
4) załącznik nr 1d do formularza ofertowego - zobowiązanie do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zmówienia. (Jeżeli dotyczy).
załącznik nr 1e do formularza ofertowego - ,,Zrealizowane nadzory inwestorskie"; informacje
5)
jakie należy podać w celu oceny kryterium ,,Zrealizowane nadzory inwestorskie".
6)
Załącznik nr 1f do formularza ofertowego - wzór oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
2. Wyceniona ,, Tabela Prac" - zał nr 04 do SIWZ .
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
tak
nie X/ lub
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
tak
nie X
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
tak
nie X

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.