Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzęt oświetleniowy

Przedmiot:

Sprzęt oświetleniowy

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Towarowa 1,
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4926, tel.: 32 756 4077
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 8 700,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: 291/A/WZZ/19 - sprzęt oświetleniowy
6. Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary Uwagi
1. 1. wyroby prod. V-Tac 1,00 Pakiet
2. 2. wyroby prod. Kanlux 1,00 Pakiet
Strona 2
3. 3. wyroby prod. Plexiform 1,00 Pakiet
4. 4. wyroby prod. Philips 1,00 Pakiet
5. 5. wyroby prod. PolamRem 1,00 Pakiet
6. 6. wyroby prod. LUG 1,00 Pakiet
7. 7. wyroby prod. Lena Lighting 1,00 Pakiet
8. 8. wyroby prod. Es-System 1,00 Pakiet
9. 9. wyroby prod. intelight 1,00 Pakiet
10. 10. wyroby prod. Calidus 1,00 Pakiet
11. 11. oprawy rastra natynkowe do świetlówek LED 1,00 Pakiet
12. 12. oprawy hermetyczne do świetlówek TUB LED
T8, min IP-65
1,00 Pakiet
13. 13. wyroby prod. Hybryd 1,00 Pakiet
14. 14. naświetlacze LED Royal ARENA IP-67 1,00 Pakiet
15. 15. plafoniera biała mat E-27 28,00 SZT
16. 16. oprawa awaryjna EXIT IP-65, 1W 1h kat.
ETE/1W/B/1/SA/AT/WH; Awex
10,00 SZT
17. 17. oprawa oświetleniowa Mariner MARN 236 H;
GE
61,00 SZT
18. 18. oprawa oświetleniowa przemysłowa
PROTECTA PRGI/236/BI/PO
10,00 SZT
19. 19. oprawa przemysłowa ECLIPSE II EC2I/250/MS/
B1/PO (250W)
2,00 SZT
20. 20. oprawa oświetleniowa ATLANTYK STRONG
LED 45W IP65 nr kat. 090250.5L04.711
30,00 SZT
21. 21. lampa NLS-4e 230V 1,00 SZT
22. 22. oprawa świetlówkowa OWF 2x36W IP-20 lub
równoważna
6,00 SZT
23. 23. oprawa hermetyczna ścienno sufitowa
Helios-236; GTV
232,00 SZT
24. 24. oprawa oświetleniowa przemysłowa Wodniak
2x36W typ W2EVG36EOL
10,00 SZT
25. 25. oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x36W 140,00 SZT
26. 26. oprawa kasetonowa 4x18 66x60cm natynkowa 23,00 SZT
27. 27. oprawa oświetleniowa kanałowa HERMI
7063NB 100W lub równoważna
70,00 SZT
28. 28. oprawa panel LED LEDINAIRE RC065B
LED34S/840 PSU W60L60 OC
5,00 SZT
29. 29. oprawa świetlówki LED 120 cm, nr kat.:
T8RA1202 (podwójna rastrowa, natynkowa);
Greenie
9,00 SZT
30. 30. oprawa rastrowa 60x60 podtynkowa do
świetlówek 4x TUB LED T8 230V
30,00 SZT
Strona 3
31. 31. naświetlacz LED 50W 230V IP65 barwa ciepła
(źródło COB/SMD)
64,00 SZT
32. 32. oprawa świetlówkowa VIPET 118 PC N 1x18;
Vyrtych
8,00 SZT
33. 33. oprawa rastrowa 2x36W nabudowana 12,00 SZT
34. 34. naświetlacz Ledvance 100W IP-65 kat.
NAS-001138; OSRAM
20,00 SZT
35. 35. oprawa rastrowa LED natynkowa 4x10W (4x
LED T8- w komplecie)
74,00 SZT
36. 36. oprawa uliczna LED 80W SMD kat.
VT-15080ST lub 100W prod. V-Tac
5,00 SZT

Dokument nr: 291/A/WZZ/19

Otwarcie ofert: Data i godzina rozpoczęcia aukcji: 2019-03-25 10:00

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2019-03-15 23:59

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy
do 31.12.2019
16. Sposób dostawy
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis aukcji
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość
jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do
kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja prowadzona jest równolegle
na dwie lub więcej pozycji.
Ceny na aukcji elektronicznej należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych
postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w aukcji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o ,,Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz
zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo
Zamówień Publicznych" - Uchwała Zarządu JSW S.A. 920/IX/2018 z dnia 11.12.2018 r.
Strona 1
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem aukcji do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do aukcji
lub o ewentualnym przesunięciu terminu aukcji. O powyższym Oferenci informowani będą drogą elektroniczną przez
Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 756 4926.
Ogłoszenie o aukcji znajduje się pod adresem: https://jsw.ezamawiajacy.pl oraz https://oneplace.marketplanet.pl.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości wysyłanej na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl wynosi 50 MB.
4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. formularz ofertowy 291.pdf
2. pakiet 1.pdf
3. pakiet 2.pdf
4. pakiet 3.pdf
5. pakiet 4.pdf
6. pakiet 5.pdf
7. pakiet 6.pdf
8. pakiet 7.pdf
9. pakiet 8.pdf
10. pakiet 9.pdf
11. pakiet 10.pdf
12. pakiet 11.pdf
13. pakiet 12.pdf
14. pakiet 13.pdf
15. pakiet 14.pdf
16. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna.pdf
17. Załącznik nr 1 do spec. techn. - lista oferowanych pozycji.pdf
18. Wzór oświadczenia - blokada faktur.pdf
19. Informacja - RODO.pdf
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium Uwagi
1. Cena
8. Reguły aukcji
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 240
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych Oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen
jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie
jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
Przelew do 90 dni od daty dostarczenia faktury do ZWP JSW S.A.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a
Ustawy o podatku od towarów i usług.
17. Warunki udziału w aukcji
I. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://
oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach
znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl oraz https://jsw.ezamawiajacy.pl. Rejestracja oraz udział w aukcji
są bezpłatne.
Rejestracja jest jednorazowa - raz zarejestrowane konto służy do udziału we wszystkich aukcjach dla JSW S.A.
II. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie
do aukcji oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl
Wysokość wadium: 8 700,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem ,,wadium aukcja nr 291/A/
WZZ/19".
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej, w poręczeniu bankowym (wadium w podanych formach należy
wystawić na JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój - Beneficjent).
- zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta (wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w
wysokości odpowiadającej wartości wadium).
Strona 5
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent zobowiązany jest do
złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania,
odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie podlegają w
pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem
płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i
wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie
(w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami
reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty,
drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane
adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz bwolak@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą
wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel.
32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz potwierdzony przez pracownika CUW.
- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego uznaje się
za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. W przypadku składania
oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 90 dni od daty terminu aukcji.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania.
III. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć
osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej ZWP JSW S. A. pokój 019 w terminie składania wniosków o
dopuszczenie do aukcji.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia wniesienia
ustalonego wadium:
- w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
W zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
- w formie elektronicznej:
Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w wersji PDF
na następujący adres email: aukcje@zwp.jsw.pl - w TEMACIE PROSZĘ PODAĆ NUMER AUKCJI. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim.
Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej.
Oferent związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres 90 dni.
Jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające udzielenie stosownych
upoważnień.
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW
NA ADRES MAILOWY: aukcje@zwp.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ. BRAK STOSOWNYCH
DOKUMENTÓW WYKLUCZA FIRMĘ Z DALSZEGO UCZESTNICTWA W AUKCJI.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
Strona 6
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia lub odstąpienia
od aukcji, w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo
Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl lub faxem do
następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
19. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
Brak
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego
zmian, polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych
parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu
wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie
wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.

Uwagi:
Operator aukcji:
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
NIP: 5262535153
https://oneplace.marketplanet.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
+48 (22) 576 87 90
oneplace@marketplanet.pl

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Strona 4
Wydział Przetargów, Kamil Bończak nr tel.: 32 756 4926
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Wydział Inżynierii Materiałowej Edyta Marek nr tel.: 32 756 4077

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.