Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,Naprawa powierzchni asfaltowych dróg i chodników

Przedmiot:

,Naprawa powierzchni asfaltowych dróg i chodników

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Telefon: (17) 86 64 701 Fax: (17) 86 64 702
sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Naprawa powierzchni asfaltowych dróg i chodników na terenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie"
W zakresie przedmiotu zmówienia jest wykonanie miejscowych napraw i remontu powierzchni asfaltowych dróg, parkingów i chodników na terenie administrowanym przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie.
W związku z tym, że roboty będą wykonywane na czynnym terenie użytkowanym przez całą dobę wskazane jest o ile jest to możliwe, aby ich realizacja prowadzona była w godzinach popołudniowych lub w dni wolne odprawy np. w sobotę.
W zakresie robót należy uwzględnić wszystkie prace przygotowawcze - zgodnie technologią przewidzianą dla tego typu robót. Zamawiający określił ilość masy mineralno-bitumicznej niezbędnej do wykonania robót naprawczych w wysokości 7 ton, Oferent w kalkulacji powinien podać cenę za 1 tonę masy mineralno-bitumicznej wraz ze wszelkim kosztami jej ułożenia z przygotowaniem podłoża włącznie.
III. Opis formalnych warunków udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający wymaga aby osoby/podmioty wykonujące robotę budowlaną posiadały odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia i przeszkolenia
2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z załączonym wzorem.
3. Oferent w ofercie powinien ująć wszystkie koszty wykonania robót związane z przerobieniem 7 ton masy z mieszanej mineralno-bitumicznych.

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1.Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
należy złożyć do 13.03. 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Dyrektora.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia - ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 15.04.2019r.

Wymagania:
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie i złożone w innej formie niż zapisana w postępowaniu uznaje się za nieważne.
3. Ocena złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - w dniu 13.03 .2019 r. o godz. 10.30
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu (składanie ofert, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Wszelką dokumentację w postępowaniu należy składać w formie pisemnej z zastrzeżeniem postanowienia pkt 2 poniżej.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji również za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), pod warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, a dokument zostanie niezwłocznie przesłany przez nadawcę (Wykonawcę lub Zamawiającego) na żądanie adresata (Zamawiającego lub Wykonawcy) w sposób wskazany w pkt 1 zdanie pierwsze.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski powinny być przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zasadą określoną w pkt 1-3 powyżej.
6. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie www.szpital2.rzeszow.pl/zapytania ofertowe
7. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
VIII. Informacje dodatkowe:
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem: Formularz ofertowy wraz z kalkulacją kosztów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.
3. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia oraz dokładnym zakresem robót.
4. Zamawiający wymaga realizacji robót w terminie 8.04.2019 r
5. Płatność za wykonane roboty jednorazowo w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury VAT.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: P. Adam Cyran, Tel 17 86 64 741/740

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.