Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz...

Przedmiot:

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 53-72-100, fax: 89 52-70-423
katarzyna.bialek.olsztyn@rdos.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.)
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60.
Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy z dnia 14 listopada 2017 r. nr 330/2017/Wn-14/OP-WK/D na realizację zadania pn. ,,Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego".
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zapytania jest dokonanie odłowu i przesiedlenie rodziny bobra europejskiego i przesiedlenia tych zwierząt w miejsca uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie lub na teren Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gmina Ruciane-Nida.
2) Zamawiający podzieli zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych: Część 1 - dokonanie odłowu 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działki o numerze
ewidencyjnym 54/1, obręb Stare Siedlisko, gmina Wilczęta, Część 2 - dokonanie odłowu i przesiedlenia 1 rodziny bobra europejskiego z terenu
działki o numerze ewidencyjnym 1/12, obręb 17 Niedbałki, gmina Pieniężno, Część 3 - dokonanie odłowu i przesiedlenia 1 rodziny bobra europejskiego z terenu
działki o numerze ewidencyjnym 210 obręb Nerwik, gmina Purda, Część 4 - dokonanie odłowu i przesiedlenia 1 rodziny bobra europejskiego z terenu
działki o numerze ewidencyjnym 214, obręb Nowa Wieś Mała, gmina Dobre
Miasto,
Część 5 - dokonanie odłowu i przesiedlenia 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działki o numerze ewidencyjnym 65, obręb Rogówko, gmina Kowale Oleckie,
Część 6 - dokonanie odłowu i przesiedlenia 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działek o numerach ewidencyjnych: 616/2, 617, 697, obręb Kretowiny, gmina Morąg,
Część 7 - dokonanie odłowu i przesiedlenia 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działki o numerze ewidencyjnym 195, obręb Czerwonka, gmina Biskupiec,
Część 8 - dokonanie odłowu i przesiedlenia 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działek o numerach ewidencyjnych: 61/9, 69/2 obręb Sząbruk, gmina Gietrzwałd,
Część 9 - dokonanie odłowu i przesiedlenia 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działek o numerach ewidencyjnych: 23 obręb Tuczki i 22 obręb Koszelewy, gmina Rybno (doprowadzalnik A),
Część 10 - dokonanie odłowu i przesiedlenia 1 rodziny bobra europejskiego z terenu działki o numerze ewidencyjnym 6, obręb Braniewo, miasto Braniewo.
3) Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

CPV: 77600000-6, 77610000-9

Dokument nr: WOF-OA.082.4.2019.KB.PJ

Składanie ofert:
3) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą adresu poczty elektronicznej: katarzyna.bialek.olsztyn@rdos.gov.pl (sprawy proceduralne, np. wysyłanie zawiadomień itp.).
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu;
3) Oferta musi zawierać:
a) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba),
b) cenę wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie,
4) Oferty składa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej;
5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
6) Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.
1) Oferty składa się:
a) w formie pisemnej na adres Zamawiającego - ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn lub
b) za pośrednictwem faksu - nr faksu 89 527 04 23 lub
c) poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
2) Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2019 r. do godz. 12:00
3) Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: do 30 kwietnia 2019 r., złożenie sprawozdania z wykonanych usług do 10 maja 2019 r.

Wymagania:
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy.
1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się) oświadczy, że spełnia niniejszy warunek polegający na tym, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): zrealizował nie mniej niż 1 usługę odłowu bobra europejskiego o wartości nie mniejszej niż 600 zł brutto każde (po 1 usłudze do każdej części. Ta sama usługa może być wykorzystana do każdej części.)
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1, dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach wyszczególnionych w sekcji 4 niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
3) Brak wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w ust. 1, skutkować będzie nierozpatrzeniem jego oferty na dalszym etapie badania, z zastrzeżeniem sekcji 4 ust. 3.
4) Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY
1) Do wypełnionej i podpisanej oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły,) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w Sekcji 3 ust. 1. Wykaz wykonanych usług należy sporządził zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
2) Wykonawca może polegać na zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych dokumentów, o których mowa ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia Oferta wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
4) Zamawiający jednokrotnie wzywa do uzupełnienia dokumentu.
5) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6) Oferta nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie oferty lub złożenie w formie innej niż oryginał skutkować będzie nierozpatrzeniem Oferty Wykonawcy na dalszym etapie badania.
5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1) Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać w formie pisemnej, faksem na nr: 89 527 04 23 / lub drogą elektroniczną sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1) Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków -z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: najniższa cena brutto oferty -100 %.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferty brutto.
3) Dopuszcza się negocjowanie ceny oferty z Wykonawcą, którego oferta jest najniższą ceną, w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie przewyższała kwotę na sfinansowanie powyższego przedsięwzięcia. Nie jest dopuszczalne by w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
11.ZAMKNIĘCIE LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2) Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku:
a) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę.
b) braku ofert.
12. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1) Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
a) osób, które będą podpisywać umowę,
b) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji umowy;
2) Zamawiający może, po uzgodnieniu, przesłać jednostronnie podpisane egzemplarze umowy drogą korespondencyjną.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
13. WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do zapytania.

Kontakt:
2) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Paweł Janczyk adres poczty elektronicznej - e-mail: pawel.janczyk.olsztyn@rdos.gov.pl (sprawy merytoryczne),

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.