Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Przedmiot:

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kowale Oleckie
Kościuszki 44
19-420 Kowale Oleckie
powiat: olecki
Tel.: 87 523 82 79, Fax: 87 5238279 wew. 66
gmina@kowale.fr.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kowale Oleckie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich. (II ETAP)

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

W szczególności Wykonawca obowiązany jest do wykonania następujących robót budowlanych:

remont świetlicy w tym WC, przedsionka i wejścia /wyłożenie cokoliku, malowanie ścian, sufitów, infrastruktury instalacyjnej, uzupełnienie tynków/;

wykonanie posadzki epoksydowej w garażach;

wymiana wrót w garażach, malowanie pomieszczeń garażowych /malowanie ścian i sufitów, uzupełnienie tynków/

remont pomieszczeń kotłowni i magazynu paliw /malowanie ścian i sufitów, uzupełnienie tynków/

Wymagana gwarancja 36 miesięcy. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.

Płatność za wykonane roboty budowlane nastąpi w terminach do 14 dni od dnia wystawienia faktur.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: IGKm.271.2.2019.mk

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44 z dopiskiem: Oferta: " Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich" (II ETAP) - sekretariat, w terminie dodnia 15 marca 2019 r. do godz. 12.00.

Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez jej otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Wymagania:
II INFORMACJE WSTĘPNE.

W postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego.

Wszystkie załączniki stanowią integralna część zapytania ofertowego.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

Cena powinna być podana:

Cyfrowo i słownie w złotych polskich.

Zgodnie z załączonym formularzem oferty tj.: cena brutto, podatek VAT.

Cena oferty jest ceną ryczałtową, dlatego należy w niej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z niniejszego zapytania oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
VII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych we worze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyn.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, ze nie uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy przed jej zawarciem.

4. Zamawiający informuje, że załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, tj. dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowią wytyczne i zakres do wykonania robot budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem.

Kontakt:
5. Osoba do kontaktu; P. Maciej Kozłowski, tel. 087 523 82 79 wew. 36, e-mail: m.kozlowski@kowale.fr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.