Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlano - montażowych w branży elektroenergetycznej

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlano - montażowych w branży elektroenergetycznej

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
(85)740 52 33
adam.niedzwiecki@pgedystrybucja.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie robót budowlano - montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 5 zadań"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ

Dokument nr: LZA/57/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne, zgodnie z pkt 21 SIWZ

Specyfikacja:
19. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.PEedvstrybucja.pl/przetargi. W formie pisemnej dokument ten można uzyskać po złożeniu wniosku w Wydziale Zamówień PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. H, pok. nr 108, tel. (85) 740 52 33.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do: dnia 14.03.2019 roku do godz. 10:00 w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. A

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia w przypadku Wykonawców niezarejestrowanych w BKW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.4.1 - 6.3.4.4 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.;
6.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia teao warunku - zgodnie z tabelą 2 Procedury rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia teao warunku - nie dotyczy
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia teao warunku - zgodnie z tabelą 2 Procedury rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
7. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
8. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
9. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga kryterium 100%
10. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
11. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
13. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje handlowe, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
14. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Uwagi:
Termin związania ofertą: zgodnie z pkt 19 SIWZ

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Adam Niedźwiecki - tel. (85)740 52 33, email - adam.niedzwiecki@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.