Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg

Przedmiot:

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
powiat: legionowski
tel.: 22 766 40 28, tel.: 22 766 40 29,, tel. 22 766 40 00
komunalny@um.legionowo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Legionowa
II. Przedmiot przetargu

1. Przedmiot przetargu: Wykonanie kompletnych studni chłonnych, komór studni chłonnych, wpustów ulicznych, odwodnienia w formie skrzynek rozsączających, sączkóww formie drenów francuskich, systemowego odwodnienia liniowego i ścieków ulicznych w miejscach wskazanych przez zamawiającego na terenie miasta Legionowo.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych studni chłonnych, komór studni chłonnych, wpustów ulicznych, odwodnienia w formie skrzynek rozsączających, sączków w formie drenów francuskich i ścieków ulicznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Legionowo. Ponadto wykonanie systemowego odwodnienia liniowego w formie koryt ściekowych z polimerobetonu z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.

3. Studnie chłonne z kręgów betonowych lub żelbetowych wykonane w gruncie metodą studniarską albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów. Wymiary studni z kręgów betonowych: średnica 1200 mm, głębokość 2 m. Studnię chłonną należy wypełnić filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych (z tłucznia i żwirów) położonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) położonych u góry. Górną warstwę piasku okresowo wymienia się, po jej zamuleniu. Materiał filtracyjny należy układać warstwami (dwie warstwy) grubości od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które należy lekko ubić. Kręgi należy przykryć pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym. Osadnik wpustu ulicznego należy wykonać z betonowych elementów o średnicy 500 mm i głębokości 2 m, na nim należy obsadzić wpust żeliwny wykonany wg obowiązującej normy. Komorę studni chłonnej z osadnikiem wpustu ulicznego należy połączyć rurami PCV średnicy 200 mm.
Wariantowo zgodnie z zaleceniami zamawiającego kompletne studzienki wpustowe osadnikowe z tworzyw sztucznych ,,Wavin" o srednicy 425 mm i wysokości 2 m wraz z armaturą żeliwną, filtrem i syfonem - z materiału powierzonego przez zamawiającego.

4. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty ziemne,
4) wykonanie studni chłonnych z elementów prefabrykowanych wraz z robotami towarzyszącymi,
5) wykonanie wpustów ulicznych z elementów prefabrykowanych wraz z robotami towarzyszącymi,
6) wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego grubości 40 cm,
7) wykonanie ścieków ulicznych,
8) wykonanie drenu francuskiego,
9) wykonanie odwodnienia w formie skrzynek rozsączających,
10) wykonanie systemowego odwodnienia liniowego w formie koryt ściekowych z polimerobetonu (przejazdowy kanał odwadniający z rusztem wraz z odpływem oraz podłączeniem systemowym) z materiałów powierzonych przez zamawiającego,
11) wykonanie przykanalików,
12) odtworzenie istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z podbudowami,
13) inne roboty wykończeniowe i porządkowe.

5. Każdorazowo zakres, sposób wykonania robót oraz termin ich wykonania zostanie wskazany przez zamawiającego.
7. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia: 4 szt. kompletnych studni (2 betonowe, 2 z tworzyw sztucznych), 4 szt. komór studni (2 betonowe, 2 z tworzyw sztucznych), 2 szt. wpustów ulicznych (1 betonowy, 1 z tworzyw sztucznych), 2 komplety skrzynek rozsączających, 3 szt. sączków, 2 szt. koryt ściekowych, 2 szt. systemowego odwodnienia liniowego.

Dokument nr: GK.271.5.2019

Otwarcie ofert: 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro 2, pokój 3.11 w dniu 15.03.2019 r. o godzinie 14:00.

Specyfikacja:
3. Sposób udostępniania szczegółowych Warunków Przetargu: strona internetowa www.bip.legionowo.pl

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

2. Termin składnia ofert upływa w dniu 15.03.2019 r. o godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 22.12.2019 r.

Wymagania:
6. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w oparciu o przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
8. Rozliczenie częściowe robót będzie następowało po zakończeniu i odbiorze kompletnych i zakończonych w całości elementów wymienionych w przedmiocie zamówienia, w terminach uzgodnionych z zamawiającym.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności z Warunkami Przetargu.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 100%.

1. W kryterium ,,cena", oferty będą oceniane na podstawie następującego wzoru:
C min
Kc = x 100 pkt
C ocen

gdzie:
C min. - cena oferty o najniższej cenie
C ocen. - cena oferty ocenianej

Algorytm do ustalenia ceny wynikowej, będącej przedmiotem porównania składanych ofert.
W=2 x A1 + 2 x B1 + 1 x C1 + 2 x A2 + 2 x B2 + 1 x C2 +
1 x D + 1 x E + 1 x F + 1 x G + 1 x H + 3 x I + 2 x J + 14 x K
A1 - cena za wykonanie jednej kompletnej betonowej studni chłonnej o średnicy 120 cm i głębokości 2 m,
B1 - cena za wykonanie jednej betonowej komory studni chłonnej o średnicy 120 cm i głębokości 2 m,
C1 - cena za wykonanie jednego betonowego wpustu ulicznego wraz ze studnią osadnikową o średnicy 50 cm i głębokości 2 m,
A2 - cena za wykonanie jednej kompletnej studni chłonnej z tworzyw sztucznych ,,Wavin" o średnicy 425 mm i wysokości 2 m (z materiału powierzonego przez zamawiającego),
B2 - cena za wykonanie jednej komory studni chłonnej z tworzyw sztucznych ,,Wavin" o średnicy 425 mm i wysokości 2 m (z materiału powierzonego przez zamawiającego),
C2 - cena za wykonanie jednego wpustu ulicznego wraz ze studnią osadnikową z tworzyw sztucznych ,,Wavin" o średnicy 425 mm i wysokości 2 m (z materiału powierzonego przez zamawiającego),
D - cena za wykonanie 1 mb kompletnego ścieku ulicznego z prefabrykatów betonowych (ściek korytkowy 50x60 cm lub ściek trójkątny 50x50 cm);
E - cena za wykonanie 1 mb kompletnego ścieku ulicznego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej;
F - cena za wykonanie 1 mb kompletnego ścieku ulicznego z trzech rzędów kostki brukowej betonowej;
G - cena za wykonanie 1 mb skrzynki rozsączającej (wariant 1 wynikający z przedmiaru robót);
H - cena za wykonanie 1 mb skrzynki rozsączającej (wariant 2 wynikający z przedmiaru robót);
I - cena za wykonanie 1 mb drenu francuskiego;
J - cena za wykonanie jednego kompletnego systemowego odwodnienie liniowego w formie koryta ściekowego o długości 1 m z polimerobetonu z materiałów powierzonych przez Zamawiającego;
K - cena za wykonanie 1 mb przykanalika z rur PCV o srednicy 200 mm;

V. Termin związania ofertą

Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga:
1) wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie min. 2 szt. kompletnych studni chłonnych

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. wypełniony Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia),

3. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów* określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia),

5. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia) jeżeli dotyczy;
6. kosztorys ofertowy.
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Oferta

1. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

2. Oferta musi zawierać:
1) cenę jednostkową brutto za wykonanie jednej kompletnej betonowej studni chłonnej o średnicy 120 cm i głębokości 2 m;
2) cenę jednostkową brutto za wykonanie jednej betonowej komory studni chłonnej o średnicy 120 cm i głębokości 2 m;
3) cenę jednostkową brutto za wykonanie jednego betonowego wpustu ulicznego wraz ze studnią osadnikową o średnicy 50 cm i głębokości 2 m;
4) cenę jednostkową brutto za wykonanie jednej kompletnej studni chłonnej z tworzyw sztucznych ,,Wavin" o średnicy 425 mm i wysokości 2 m (z materiału powierzonego przez zamawiającego);
5) cenę jednostkową brutto za wykonanie jednej komory studni chłonnej z tworzyw sztucznych ,,Wavin" o średnicy 425 mm i wysokości 2 m (z materiału powierzonego przez zamawiającego);
6) cenę jednostkową brutto za wykonanie jednego wpustu ulicznego wraz ze studnią osadnikową z tworzyw sztucznych ,,Wavin" o średnicy 425 mm i wysokości 2 m (z materiału powierzonego przez zamawiającego);
7) cenę jednostkową brutto za wykonanie 1 mb kompletnego ścieku ulicznego z prefabrykatów betonowych (ściek korytkowy 50x60 cm lub ściek trójkątny 50x50 cm);
8) cenę jednostkową brutto za wykonanie 1 mb kompletnego ścieku ulicznego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej;
9) cenę jednostkową brutto za wykonanie 1 mb kompletnego ścieku ulicznego z trzech rzędów kostki brukowej betonowej;
10) cenę jednostkową brutto za wykonanie 1 mb skrzynki rozsączającej (wariant 1 wynikający z przedmiaru robót);
11) cenę jednostkową brutto za wykonanie 1 mb skrzynki rozsączającej (wariant 2 wynikający z przedmiaru robót);
12) cenę jednostkową brutto za wykonanie 1 mb drenu francuskiego;
13) cenę jednostkową brutto za wykonanie jednego kompletnego systemowego odwodnienie liniowego w formie koryta ściekowego o długości 1 m z polimerobetonu (z materiału powierzonego przez zamawiającego);
14) cenę jednostkową brutto za wykonanie 1 mb przykanalika z rur PCV o srednicy 200 mm;
15) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale VII niniejszego ogłoszenia.

3. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej, a na kopercie /opakowaniu umieścić:
1) nazwę i adres Zamawiającego (wydziału zamawiającego);
2) nazwę i adres Wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy;
3) napis: ,,Wykonanie kompletnych studni chłonnych, komór studni chłonnych, wpustów ulicznych, skrzynek rozsączających, sączków, systemowego odwodnienia liniowego i ścieków ulicznych w miejscach wskazanych przez zamawiającego na terenie miasta Legiono"
Nie otwierać przed 15.03.2019. r. do godz. 14:00
Postępowanie prowadzone jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo w ramach zadań własnych i powierzonych.

X. Informacja o możliwości zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu w uzasadnionych przypadkach oraz przesłanek unieważnienia oraz informację o zamknięciu przetargu, o których mowa w postanowieniach § 6 ust. 29, 30, i 31 zarządzenia,

Nie dotyczy.

XI. Wymagania dotyczące wadium

nie dotyczy
XII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
2) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie przetargu,

2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także Warunków Przetargu.

Kontakt:
1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z oferentami są:
Aleksander Rogala tel.: 22 766 40 28, e-mail: komunalny@um.legionowo.pl;
Lilianna Milewska tel.: 22 766 40 29, e-mail: komunalny@um.legionowo.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.