Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie przeglądu technicznego oraz pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego

Przedmiot:

Wykonywanie przeglądu technicznego oraz pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Szpital Giżycki " Sp. z o.o.
ul. Warszawska 41,
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
tel./fax 87 429 66 30, Tel. sekretariat 87 429 66 01
zaopatrzenie@zozgiz.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie do postępowania nr n/15/03/19
na:
,,Wykonywanie przeglądu technicznego oraz pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (w tym
ewakuacyjnego) w ,,Szpitalu Giżyckim" Sp. z o.o.
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego oraz pomiarów natężenia
oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego) w budynkach Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.
2) Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców na etapie badania i oceny ofert,
a także w trakcie trwania umowy o przedłożenie dokumentów potwierdzających wymagane
uprawnienia.

Dokument nr: n/15/03/19

Otwarcie ofert: 9.1. Otwarcie ofert odbędzie się:
Budynek administracji pok. 104 w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych "Szpitala Giżyckiego" Sp. z
o.o. z siedzibą w Giżycku, ul. Warszawska 41 , 11-500 Giżycko
w dniu 15.03.2019r. o godz. 11.15

Specyfikacja:
4) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał wizji lokalnej
budynków, w których należy przeprowadzić przegląd. W sprawie dokonania wizji lokalnej należy
kontaktować się z pracownikiem Sekcji Technicznej Zamawiającego,
nr tel.: 87 428 66 40
14.1. Warunki są do pobrania na stronie www.zozgiz.pl w zakładce ogłoszenia lub w Sekcji Zaopatrzenia i
Zamówień Publicznych Zleceniodawcy Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku, ul.
Warszawska 41,11-500 Giżycko

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składnia ofert.
8.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego

W formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub na adres e-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl
w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 11.00
Z dopiskiem: Oferta do postępowania n/15/03/19
W przypadku wysłania oferty na e-mail należy w tytule maila w szczególności wpisać nr
postępowania, oferta bez nr postępowania może zostać uznana za niedostarczoną w terminie i co za
tym idzie może zostać uznana za nieważną.
W przypadku złożenia oferty na adres e-mail należy w tym samym dniu (lub następnym roboczym) wysłać
wersję papierowa oryginalną na podany wyżej adres Zamawiającego.
8.2. Wszelkie oferty wniesione po terminie mogą zostać niezwłocznie zwrócone Oferentom.

Miejsce i termin realizacji:
12. Termin realizacji zamówienia.
12.1 Do 31.03.2019 r.

Wymagania:
Zamówienie nie jest podzielone na części (nie dopuszcza się składania ofert częściowych).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Sposób prowadzenia postępowania:
2.1. Celem postępowania jest wybranie Wykonawcy i zawarcie umowy do niniejszych warunków.
2.2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferent może uczestniczyć w części
jawnej.
2.3. W części jawnej postępowania Zamawiający
1) dokonuje otwarcia ofert;
2) ogłasza wyniki postępowania;
2.4. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Wykonawców wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
2.5. Wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej - www.zozgiz.pl
2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany niniejszych warunków w trakcie postępowania, a
także prawo unieważnienia postępowania:
a) z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
b) bez podawania powodu,
oraz prawo do zakończenia postępowania w dowolnej chwili bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
3. Zabezpieczenie umowy
3.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w prowadzonym postępowaniu
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Szczegółowych
Warunkach Postępowania wraz z załącznikami.
4.1. W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,w szczególności:
a) Uprawnienia budowlane z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa;

b) Uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji (uprawniające do pomiarów natężenia
oświetlenia awaryjnego, min. 1 godz., ? 1 Lx).
3) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, z należytą starannością wykonał: przegląd techniczny oraz pomiary
natężenia oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego) w budynkach użyteczności publicznej.
4/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
-Zamawiający wykluczy oferenta w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo
restrukturyzacyjne
- nie zachodzi konflikt interesów .
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.2. W celu potwierdzenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu i
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda: w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów:
1/ wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu
winno być dołączone poświadczenie ich należytego wykonania - załącznik nr 5.
2/ Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i
spełnia warunki udziału w postępowaniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3/Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
4.3. Dodatkowo do oferty należy dołączyć oświadczenie nr 3
4.4. O ile oferta została złożona przez kilku Oferentów działających wspólnie dokumenty określone
w pkt. 4.2. oraz w pkt 4.3. składają wszyscy Oferenci
4.5. Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach lub zdolnościach

finansowych innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji umowy, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu umowy. O ile Oferent polegał będzie na zasobach podmiotu trzeciego i
podmiot ten wskazany będzie przez niego jako podoferent Zleceniodawca: może zażądać przedstawienia
dokumentów wskazanych w pkt. 4.2. i 4.3. dotyczących sytuacji tego podmiotu trzeciego.
4.6. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie
spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 4.2. i
4.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Oferent spełnia
wymogi określone przez Zamawiającego. Nie złożenie chociażby jednego z w/w dokumentów i oświadczeń
oraz udzielenie informacji nieprawdziwej skutkować może pozostawieniem złożonej oferty bez rozpatrzenia.
4.7. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zleceniodawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2. i 4.3. lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w pkt 4.2. oraz 4.3., zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta podlegałaby pozostawieniu
bez rozpoznania.
4.8. Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia i odrzucenia.
5. Opis sposobu przygotowywania oferty.
5.1. Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne mogą zostać
pozostawione bez rozpatrzenia.
5.2. Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane,
opieczętowane pieczątką firmową i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji
5.3. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
5.4. Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez Wykonawcę, muszą być podpisane i opieczętowane przez
oferenta lub osoby przez niego upoważnione.
5.5. Każdy Oferent uprawniony jest do złożenia tylko jednej oferty.
5.6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik
postępowania.
5.7. Oferent może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku
zmiany oferty, Oferent składa świadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj
tych zmian; a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia
nowych dokumentów - Oferent winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne
dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w pkt. 8.1, przy czym powinna ona mieć
dopisek ,,zmiany".
5.8. W przypadku, gdy Oferent, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, musi być
ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem. Nieprawidłowe poświadczenie lub brak
poświadczenia kopii dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5.9. Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:
1) Załącznik nr 1 - Formularz Oferta;
2) Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie,
4) Załącznik nr 5- Wykaz wykonanych usług
5) pozostałe dokumenty i zaświadczenia wymagane w pkt. 4;
6) dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika,
że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym. Załączyć należy
dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku
złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.
7) inne dokumenty, których załączenie Oferent uzna za stosowne (np. informacja o firmie, referencje, nagrody
itp.)
5.10. Oferty składane przez Wykonawców muszą spełniać następujące wymagania:
1) oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania oraz zawierać
wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawców
3) do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika dla reprezentacji
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, umowę spółki -jeżeli dotyczy.
5.11. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których Oferent zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie nie może dotyczyć oferowanej ceny.
5.12. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami
6.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Oferent przekazują w formie elektronicznej (e-mail). Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą e-maila oraz formy pisemnej przy czym każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie, że zmiany dotyczące postępowania - w szczególności: zmiana terminu,
miejsca składania, otwarcia ofert umieszczał będzie wyłącznie na stronie internetowej.
6.3 We wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania należy podawać nr postępowania.
7. Wyjaśnienia treści Warunków.
7.1. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień warunków
niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu.
Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane drogą elektroniczną zostały w wersji
edytowalnej przesłane na e-maila.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Oferentowi , jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do połowy
terminu na składanie ofert.
Wszystkie wyjaśnienia między Zamawiającym a oferentem będą przekazywane w formie pisemnej i tylko
takie są wiążące.
10. Termin związania z Ofertą.
10.1. Oferent, będzie związany złożoną ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
11. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.
11.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen brutto.
1. Cena brutto (C) - znaczenie w ocenie 100%
obliczane wg. wzoru:
Liczba punktów = (C min. /C of.) x 100
Gdzie: C min. - Cena najniższa spośród wszystkich ofert
C of. -Cena podana w ofercie badanej
11.2. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez Wykonawcę, upusty, rabaty. Należy
podawać tylko jedną cenę, w tym także tylko jedną cenę jednostkową,bez przedstawiania opcji, wariantów
czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt świadczenia usługi/dostawy.
11.3. Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku
należy zaokrąglić od 5 w górę.
11.4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z dyskrecjonalnie wybranym
oferentem lub grupą oferentów. Cena po negocjacjach nie może być wyższa niż pierwotna.
11.5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy oferty nie powinny zostać pozostawione bez
rozpoznania / podlegać odrzuceniu.
11.6. Zamawiający odrzuci oferty:
1) jeżeli jej treść nie odpowiada treści szczegółowych warunków postępowania
2) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny
4) Oferent, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia sprzeciwił się poprawieniu przez
Zamawiającego omyłki, o której mowa w pkt 11.10.
5) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik postępowania;

6) Oferentów, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegają
wykluczeniu;
7) Oferentów, którzy w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego nie przedstawili wyjaśnień lub nie
uzupełnili dokumentów zgodnie z pkt. 11.7,
8) Jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9) oferta zawiera rażąco niską cenę, o której mowa w ustawie zamówień publicznych
Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej
ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o
30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający
w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może
zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień/dowodów dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod
uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie
złożył ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
11.7. W toku badania i oceny ofert Zlecający może żądać od Wykonawcy, wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli
Wykonawca, nie złoży na wezwanie Zamawiającego,w wyznaczonym terminie, wymaganych
dokumentów, lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający
może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego ofercie przyznano największą liczę punktów
11.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców demonstracji oferowanego
asortymentu w siedzibie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w celu
potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z deklarowanymi w ofercie parametrami technicznymi,
jeżeli dotyczy postępowania na dostawy.
11.9. Zaoferowanie najniższej ceny brutto nie jest równoznaczne z wyborem oferty w zakresie tychże pozycji i nie
uprawnia do kierowania względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczenia o zawarcie
umowy lub zaproszenie do negocjacji.
11.10. Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe lub inne
omyłki w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. Wykonawca winien
wyrazić zgodę na daną poprawę. W przypadku odmowy Zamawiający może pozostawić ofertę bez
rozpatrzenia.
11.11. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny uwzględniającej między innymi główne
przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty określone w Warunkach postępowania.
11.12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego Wykonawcy, którego
ofertę wybrano.
2) Wykonawcy, których oferty pozostawione zostały bez rozpatrzenia/zostały odrzucone.
11.13. Zamawiający może pozostawić ofertę bez rozpatrzenia jeżeli:
1) została złożona przez Wykonawcę, wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3) Nie został w pełni wypełniony formularz: oferty, szczegółowej oferty cenowej lub jest nieczytelny.
4) Złożone dokumenty są nieczytelne
5) Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11.14. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te
oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

11.15. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
12.2 Zmiany do umowy
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej
realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian do umowy. Zakres zmian
może dotyczyć:
- wydłużenia/skrócenia czasu realizacji umowy
- zmiany ilości zamówienia in plus jak i in minus
- realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne do
realizacji zadania podstawowego,
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób desygnowanych do realizacji przedmiotu umowy a
wskazanych w ofercie. Zmiany z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy, w każdym uzasadnionym przypadku - za
uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego pracownika Wykonawcy, pod warunkiem, że spełnia on
kryteria, co najmniej takie jak osoba zastępowana (wskazane w ofercie). Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
13. Terminy płatności za wykonaną usługę:
13.1. W ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT wraz z potwierdzeniem
zamawiającego o wykonaniu zaplanowanych w danym miesiącu prac.
14. Sposób pobierania Zaproszenia do składania ofert.
14.1. Warunki są do pobrania na stronie www.zozgiz.pl w zakładce ogłoszenia lub w Sekcji Zaopatrzenia i
Zamówień Publicznych Zleceniodawcy Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku, ul.
Warszawska 41,11-500 Giżycko

Uwagi:
15. Klauzula Informacyjna - RODO
15.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Szpital Giżycki" Sp. z o.o. ul. Warszawska 41, 11 -
500 Giżycko, tel. 87/429-66-01;
o Inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Szpitalu Giżyckim" Sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Szajerka,
adres e-mail: iod24@gptogatus.pl*;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem
o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
7.2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
Łukasz Malinowski - w sprawach formalnych, e-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl tel./fax 87 429 66 30,
Ireneusz Tyszka - w sprawie merytorycznej postępowania, tel. 513 440 800

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.