Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa piasku

Przedmiot:

Dostawa piasku

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 534-43-30, faks (22) 877 23 87
zampubl@tw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę następujących rodzajów i ilości piasku:
1) piasek suszony o frakcji 0,8 mm / 1,6 mm, dostarczany luzem - 1 016,00 ton,
2) piasek suszony o frakcji 0,8 mm / 1,6 mm, 170,05 ton, w tym:
a) dostarczany w workach 25 kg - 23,00 tony,
b) dostarczany w workach 10 kg - 147,05 ton
3) piasek suszony o frakcji 0,8 mm / 1,2 mm, dostarczany w workach 10 kg - 1 tona.
Rodzaj zamówienia: Dostawy

CPV: 14210000-6

Dokument nr: DWZ/14/2019

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych,
al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek nr 2, pokój nr 203, dnia
15.03.2019 r., godz. 11:00

Specyfikacja:
Miejsce odebrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.,
Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek
nr 9, pokój nr 5, w godz. 8:00 - 15:00. tel. (22) 532 61 40.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.tw.waw.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień
Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek nr 9, pokój nr 5, do
dnia 15.03.2019 r., godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z rozdziałem II SIWZ
Termin realizacji zamówienia: Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w terminie
12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Dopuszcza się składania ofert częściowych: NIE
Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową: NIE
Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: NIE
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymagane na potwierdzenie
ich spełnienia:
Poniższa numeracja jest zgodna z numeracją w SIWZ.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz
5) którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego
zamówienia, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania
oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej wynoszącej co najmniej 5%
wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania;
6) z którymi w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani
nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, chyba że wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5%
wartości umowy;
7) w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
8) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
9) których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub
członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej,
komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
10) których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot.
osób prawnych);
11) w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(dot. podmiotów zbiorowych);
12) którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem
prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
13) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania
z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie;
14) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na rzecz
Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali zamówienia
udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
5.2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6 niniejszego rozdziału. Ocena będzie dokonywana
na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.3. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki,
o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1, 2, 3 i 4 muszą spełniać łącznie, pozostałe warunki - każdy
z Wykonawców.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu
6A. Do oferty, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w ust. 5 niniejszego rozdziału, należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączników nr 1A
i 1B do formularza oferty);
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert);
6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa pkt 6.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, określone w pkt 6.3 stosuje
się odpowiednio;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
wymienione w pkt 6.2 oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1B) powinny być
przedłożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1A),
powinno być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków
w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
6B. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.5. Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie
wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze - zgodnie z pkt 10.11 rozdziału SIWZ.
6C. Pozostałe informacje:
6.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców występujących wspólnie;
6.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do
oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.6, z pełnomocnictwa powinno
wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
Termin związania ofertą: 60 dni
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
NIE
Przewidywane zamówienia uzupełniające: NIE

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Renata Duraj, tel. +48 22 532 62
30, e-mail: zampubl@tw.waw.pl, w godz. 8:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.