Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw

Przedmiot:

Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
powiat: pruszkowski
tel: (22) 350 91 91 fax: (22) 350 91 01
sekretariat@michalowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Michałowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim ,,Kaliszowy Gaik" w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku".
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest:
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim ,,Kaliszowy Gaik" w Komorowie przy ul. Turystycznej.
Zakres zamówienia obejmuje:
- zdjęcie i utylizacja istniejącej nawierzchni poliuretanowej płytowej,
- utwardzenie i zagęszczenie podłoża,
- wymianę uszkodzonych obrzeży,
- wyrównanie istniejących obrzeży,
- ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej płytowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do ogłoszenia.

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019 r. godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216 lub 201.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
2. Termin składania ofert upływa dnia 12.03.2019 r. o godz. 11:00
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30.05.2019 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) potencjału technicznego i osobowego;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunki udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie dokumentów i oświadczeń wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
Na potwierdzenie ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofert następujących dokumentów i oświadczeń:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w konkursie ofert, zgodnie z zał. 1 do ogłoszenia.
Wiedza i doświadczenie
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty wykaz głównych robót wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Aby warunek został uznany za spełniony wykaz ma zawierać min 1 usługę o podobnym zakresie do niniejszego zamówienia tj. polegają na wykonaniu/wymianie nawierzchni poliuretanowej o wartości 40 000 zł brutto.
Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w konkursie ofert, zgodnie z zał. 1 do ogłoszenia.
Potencjał osobowy
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w konkursie ofert, zgodnie z zał. 1 do ogłoszenia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w konkursie ofert, zgodnie z zał. 1 do ogłoszenia.
Inne dokumenty
1. formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (do pobrania drogą elektroniczną);
IV. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Po otwarciu oferty zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego i warunków płatności zawartych w ofercie.
8. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści pod rygorem nieważności. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału.
4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
7. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną; w przypadku składania oferty wspólnej - przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
10. Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi wykonawca.
11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić na formularzu ofertowym.
12. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze. zm.). Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: ,,Załączniki zastrzeżone".
13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
14. Zaleca się aby oferta zawierała dane wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem ,,ZMIANA". Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany.
16. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
17. WYKONAWCA Powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Oferta na: ,,Konserwację i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku
Jordanowskim ,,Kaliszowy Gaik" w Komorowie przy ul. Turystycznej"
nr sprawy: ZP.271.15-2019
Nie otwierać przed: 12.03.2019 godz. 11.15.
18. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy. Ma to zapewnić możliwość zwrotu oferty wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.
19 Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.
VII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w wyżej.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego, podany w ogłoszeniu.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże wykonawcom zaproszonym do składania oferty.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców.
VIII. CENA OFERTY
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną za wykonanie zamówienia.
2. W formularzu ofertowym należy podać cenę oferty:
o bez podatku VAT,
o podatek VAT,
o łącznie z podatkiem VAT
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Cena winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza i określić wartość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie jego realizacji, zgodnie z ustalonym w umowie terminem.
6. Cena będzie ofertową ceną kosztorysową, wynagrodzenie będzie płatne wg warunków i zasad określonych w umowie. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą złotych polskich.
8. Ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać waloryzacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowania rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
10. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto wyliczona przez Wykonawcę. IX. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena ofertowa brutto - o wadze 100 %
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisane zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
4. OCENA OFERT w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg formuły:
wg kryterium cena: Oferta z najniższą ceną
Wc = ........----------------................x waga kryterium x 100 pkt.
oferta badana
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
6. W toku badania o oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia żądanych dokumentów w przypadku gdy złożona oferta będzie niekompletna. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. Zamawiający oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający odrzuca ofertę, która nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub zawiera błąd w obliczeniu ceny.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria oceny ofert.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminy składania ofert.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania ofertą. W takim przypadku Zamawiający zwróci się do wykonawcy na najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (via e-mail). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.
3. W wypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie -korespondencja będzie kierowana na adres korespondencyjny (odpowiednio: e-mail, fax) pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ze skutkiem doręczenia dla wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
4. W korespondencji wykonawca winien posługiwać się znakiem postępowania ZP.
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego - nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

Kontakt:
5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie zamówienia są:
o w zakresie merytorycznym: Pani Joanna Wysocka-Sawczuk
o w zakresie formalno- prawnym: Marta Opłocka korespondencję kierować na adres siedziby Zamawiającego, droga faks: 22 350 91 01,
email: sekretariat@michalowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.