Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa, konserwacja oraz naprawa wyznaczonych siłowni zewnętrznych

Przedmiot:

Obsługa, konserwacja oraz naprawa wyznaczonych siłowni zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
powiat: Opole
tel. 77 454 32 66 w.146
przetargi@mosir.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa, konserwacja oraz naprawa wyznaczonych siłowni zewnętrznych MOSiR w Opolu
1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonywanie prac związanych ze stała obsługą, konserwacją oraz naprawami wyznaczonych siłowni zewnętrznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1.

Dokument nr: DZP.2310.3.2019

Składanie ofert:
5) Propozycję cenową można złożyć w jednej wybranej przez Wykonawcę formie: a. osobiście w sekretariacie Dyrekcji MOSiR w Opolu pok. 113
b. za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13 45-083 Opole
drogą elektroniczną na adres: przetargi@mosir.opole.pl
W przypadku składania propozycji cenowej drogą mailową przedmiotowe dokumenty należy przesłać w formie skanu.
5. Termin składania i otwarcia propozycji cenowych.
a) Termin składania propozycji cenowych: dnia 14.03.2019 r., do godz. 12:00 .

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: od 21.03.2019 r. do 30.11.2019 r. z podziałem na:
Część I: od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r. Część II : od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. Część III: od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r.

Wymagania:
2. Lokalizację poszczególnych siłowni zewnętrznych określa Załącznik Nr 3.
Uwaga: Zaleca się dokonanie wizji lokalne, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac.
2. Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Kryterium wyboru propozycji cenowej: cena brutto 100%.
4. Sposób przygotowania propozycji cenowej oraz miejsce składania:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną propozycję cenową dotyczącą przedmiotu zamówienia.
2) Propozycja cenowa ma być napisana czytelnie w języku polskim.
3) Propozycja cenowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
4) Propozycja cenowa winna zawierać:
a) Wypełniony i podpisany - ,,Formularz propozycji cenowej".
b) pełnomocnictwo.
(Dokument jest wymagany w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wówczas do propozycji cenowej należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. W przypadku podpisywania propozycji cenowej przez osobę/y niewymlenioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do propozycji dołączyć stosowne pełnomocnictwo, zanonimlzowane o dane dotyczące adresu zamieszkania, imion rodziców, nr dowodu osobistego, nr PESEL pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6. Opis sposobu obliczania propozycji cenowej:
1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową jako należną mu za wykonanie określonych prac.
2. Cena propozycji cenowej musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
7. Inne istotne postanowienia zapytania o propozycję cenową
1. Termin związania propozycją cenową: 30 dni z możliwością przedłużenia na wniosek stron
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
4. W przypadku uchylania się Wykonawcy, którego propozycja cenowa wybrana zostanie jako najkorzystniejsza od podpisania umowy i przyjęcia jej warunków, umowa podpisana zostanie z drugim w kolejności Wykonawcą, którego propozycja cenowa wybrana zostanie jako najkorzystniejsza;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do złożenia propozycji
cenowej bez podania przyczyny.
6. Zamawiający, w uzasadnionym przypadku, zastrzega prawo do przedłużenia terminu składania ofert

Kontakt:
4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami jest:
Pani Maja Kozłowska nr tel. 77 454 32 66 w.146

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.