Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa stalowej ramy serwisowej do pojazdu głębinowego

Przedmiot:

Dostawa stalowej ramy serwisowej do pojazdu głębinowego

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel: 058 347 1578, Tel: 058 347 2528
elibiala@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stalowej ramy serwisowej do pojazdu głębinowego.
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony z następującymi dokumentami:
o świadectwem jakości wystawionym przez Wykonawcę,
o certyfikatami materiałowymi materiałów użytych do wykonania elementów.
Politechnika Gdańska na podstawie art. 131 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), informuje o udzielanym zamówieniu na dostawę/usługę w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 15.03.2019 r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na adres elibiala@pg.edu.pl

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni.

Wymagania:
Warunki jakie musi spełniać Wykonawca
3.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
o posiadają wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie przedmiotu zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3.2. Podstawą do ubiegania się o zamówienie jest przekazanie przez Zamawiającego do Wykonawcy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji technicznej. W celu otrzymania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca występuje z wnioskiem do Zamawiającego, w terminie do AZ 12.03.2019 r. drogą elektroniczną na adres elibiala@pq.edu.pl, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Eliza Białasik, pokój 222
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Wniosek musi zawierać numer referencyjny postępowania, dane firmy (adres, telefon, NIP, REGON, KRS) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w
pkt. 2.1.
o kopię certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie przedmiotu zamówienia 3.3. Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia może złożyć tylko Wykonawca, który wystąpił z wnioskiem o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
o kalkulację wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
o wartość netto realizacji zamówienia uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do jego realizacji (m.in. koszty transportu do siedziby Zamawiającego i in.)
o termin realizacji zamówienia (podany w pełnych tygodniach),
o warunki płatności.
5. Kryteria oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria
oceny:
- cena 100%
Kryterium cena oceniane będzie na podstawie wartości oferty w PLN. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, oferta zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.
6. Szczególne warunki realizacji zamówienia
6.1. Warunki płatności: 21 dni, od dnia doręczenia faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie pracy (protokół zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
6.2. Wykonawca dopuszcza przeprowadzenie odbioru wykonanych elementów w siedzibie Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
6.3. Odbiór wykonanych elementów zostanie przeprowadzony na podstawie:
a. Świadectwa Jakości wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej wystawionego przez Wykonawcę,
b. przeprowadzenia pomiarów dla losowo wybranych elementów.
6.4. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w następujących przypadkach:
a. wprowadzenie zmian do obowiązującej dokumentacji technicznej elementów;
b. zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy, nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
b. za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.
6.6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym pisemnej umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
6.7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia
- w kwestiach technicznych:
Tadeusz Chruściel, Tel: 058 347 2528, e-mail: tadeusz.chrusciel@pq.edu.pl
- w kwestiach administracyjnych:
Eliza Białasik, Tel: 058 347 1578, e-mail: elibiala@pq.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.