Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Przedmiot:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skoroszyce
ul. Powstańców Śl. 17
48-320 Skoroszyce
powiat: nyski
tel. (077) 431 85 05 w.38 lub 36
inwestycje@skoroszyce.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Skoroszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
podczas realizacji zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap II (część 1).
Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie".
I.Zakres rzeczowy inwestycji:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego składającego się z dwóch
części :
1. Przebudowa ulicy Radziechowskiej w Sidzinie
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap II (część 1).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót:
CZĘŚĆ PIERWSZA
W zakresie realizacji pierwszej części zadania należy wykonać przebudowę ul. Radziechowskiej w Sidzinie
(dz. nr 291/1 i 293/2) - budowa: miejsc postojowych 492 m2
, jezdni 2 283m2
, chodnika 82 m2
, kanalizacji
deszczowej (sieć średnicy 250 394,48 mb, przykanaliki średnicy 160 mm - 52,55 mb)
ZAKRES ROBÓT
- roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna
- roboty porządkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci, itp.)
- odhumusowanie
- roboty ziemne - wykop i nasyp
- profilowanie i korytowanie podłoża pod nawierzchnie i zagęszczenie ich do współczynnika Is = min.
1,0
- wykonanie warstwy technologicznej wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5
Mpa i grubości w-wy 22 cm
- wykonanie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z betonu C12/15 - na prostych i łukach
- wykonanie obrzeży betonowych 8/30 na ławie betonowej z betonu C12/15 - na prostych i łukach
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm
grubość w-wy 20 cm - miejsca postojowe, jezdnia
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm
grubość w-wy 15 cm - chodnik
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kwadratowej gr. 8 cm - miejsca postojowe, chodnik
- warstwa ścieralna (beton asfaltowy AC 11S) gr. 5 cm - nawierzchnia jezdni,
- warstwa wiążąca (beton asfaltowy AC 16W) gr. 7 cm - nawierzchnia jezdni,
- rury osłonowe na kablach teletechnicznych,
- wymiana studni tetelechnicznych na typ ciężki
- wprowadzenie, konserwacja w trakcie budowy, demontaż - oznakowanie drogowe
- roboty montażowe - kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN8 litych dn160 - dn400
- roboty montażowe - studnie rewizyjne betonowe dn1000, dn1200
- roboty montażowe - wpusty uliczne betonowe dn500
- przewiert/przecisk pod drogą powiatową.
CZĘŚĆ DRUGA
W zakresie realizacji drugiej części zadania należy wybudować kanalizację sanitarną w Sidzinie (Etap IIczęść
pierwsza) w ulicy Radziechowskiej, Osiedle Słoneczne i cz. Powstańców zgodnie z dokumentacją
projektowa, w tym rurociągi tłoczne, sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej (zlewnia przepompowni PS-2),
budowa przepompowni PS-2 w ul. Radziechowskiej, budowa przyłączy do budynków szkoły i przedszkola
(ul. Radziechowska 3 i 38)
Dokumentacja techniczna - wykonawcza wraz z zagospodarowaniem terenu i dokumentacja
projektowa budowy kanalizacji dostępna jest na stronie internetowej www.bip.skoroszyce.pl
w zakładce Ogłoszenia/Przetargi/ Ogłoszenie o przetargu / 2019 na zadanie ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Sidzinie. Etap II (część 1). Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie".
II . Przedmiotem wykonania usługi jest:
1. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w
art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn.
zm.), tj. w szczególności:
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
- przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu,
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy
we wszystkich wymaganych specjalnościach tj.:
- sanitarnej,
- elektrycznej,
- drogowej.
Inspektor nadzoru jako koordynator zapewni we własnym zakresie nadzór w
poszczególnych specjalnościach.
2. Do obowiązków inspektora należy kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie
z zapisami umownymi z Wykonawcą robót oraz zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki
finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
3. Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
będzie należało:
- finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy,
- dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek,
- odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek,
- współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów,
- udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych.

Dokument nr: IK.7013.1.2019.IBK, IK.7013.2.2019.IBK

Otwarcie ofert: VII. Otwarcie ofert nastąpi 14.03.2019 r. o godzinie 10:15 w pokoju nr 12.

Składanie ofert:
V. Ofertę cenową należy dostarczyć w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 10:00
Na adres: Gmina Skoroszyce, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, pok. 16
(sekretariat)

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :
- rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru: z dniem podpisania umowy,
- zakończenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nastąpi, z zastrzeżeniem ust. c)
poniżej, po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i spisaniu protokołu odbioru
końcowego bez uwag i zakończeniu budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. Przewidywany termin zakończenia to 31.08.2018 r. plus okres
rozliczeniowy i kontroli projektu przez Instytucję współfinansującą.
- ostateczne zakończenie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nastąpi po odbiorze
ostatecznym pogwarancyjnym kanału sanitarnego.

Wymagania:
III. Do oferty cenowej należy dołączyć:
1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Wpis do rejestru działalności gospodarczej, NIP, REGON.
VI. Warunki płatności
100 % po odbiorze końcowym bez uwag. Istnieje możliwość fakturowania częściowego,
po każdej odebranej części wykonanych robót przez Wykonawcę robót.
VIII. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu.

Kontakt:
IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Iwona Bil-Kubicka
pok. Nr 11
Urząd Gminy w Skoroszycach
ul. Powstańców Śl.17
48-320 Skoroszyce, ,
tel. (077) 431 85 05 w.38 lub 36
e-mail: inwestycje@skoroszyce.pl
w godzinach od 7 00 do 15 00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.