Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
20z dziś
3752z ostatnich 7 dni
15438z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Olsztynku
Ratusz 1
11-015 Olsztynek
powiat: olsztyński
tel. +48 89 519 5450 / fax +48 89 519 5457
budownictwo@olsztynek.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztynek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Burmistrz Olsztynka, na postawie zarządzenia nr K/15/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, o wartości nieprzekraczalnej 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 36/6 oraz 38, obręb Warlity Małe, gmina Olsztynek
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego/specjalistę w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
2. Przedmiotem ekspertyzy, o której mowa ust. 1 będzie określenie czy działania właściciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 38, obręb Warlity Małe, gmina Olsztynek doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich (w szczególności działka oznaczona numerem ewidencyjnym 36/6, obręb Warlity Małe, gmina Olsztynek i przyległe do niej nieruchomości), w myśl art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz ewentualne zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie. Lokalizację działek obrazuje załącznik numer 1 do niniejszego zaproszenia.
3. Opracowanie powinno zawierać:
a) opis istniejącego stanu wody na gruncie,
b) dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,
c) czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie i przez kogo ona nastąpiła,
d) czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej (jeśli tak to, z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian),
e) kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie,
f) na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie,
g) czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna,
h) pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 36/6 oraz 38, obręb Warlity Małe, gmina Olsztynek stosunku do siebie oraz działek sąsiednich,
i) wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych,
j) czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak to wyszczególnić),
k) wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku,
I) wnioski i zalecenia, które powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, który ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich posiadanych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
5. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron i organów do zadawania pytań dotyczących ekspertyzy.
6. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Olsztynka.
7. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Olsztynku opinie, o których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Dokument nr: ZBI.271.4.4.2019

Składanie ofert:
6. Oferty należy dostarczyć (przesłać pocztą, doręczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail)
do Urzędu Miejskiego w Olsztynku, w terminie do dnia 14 marca 2019 r. do godziny 14:00. Kopertę lub
opakowanie należy oznaczyć następującym tytułem: ,,Oferta: wykonanie ekspertyzy/opinii
biegłego/specjalisty dotyczącej zmiany stanu wody na działkach".
Adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 54 52,
e-mail: budownictwo@olsztynek.pl

Wymagania:
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Formularz ofertowy - oferta może być sporządzona na formularzu ofertowym Zamawiającego (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert) lub własnym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż informacje zawarte na formularzu Wykonawcy muszą być zgodne z informacjami których żąda Zamawiający na formularzu załączonym do zaproszenia.
2. Każdy z Wykonawców może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie (oferta nie będzie podlegała ocenie).
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców. Informacje te zostaną podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
4. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta musi zostać sporządzona w sposób czytelny.
7. Oferta złożona po terminie (liczy się data wpływu oferty) nie będzie podlegała ocenie.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.