Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym

Przedmiot:

Wymiana instalacji przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD M. ST. WARSZAWY DZIELNICA WAWER
UL. ŻEGAŃSKA 1
04-713 WARSZAWA,
powiat: Warszawa
TEL. 22 4436870, 22 443 70 00
lukleja@um.warszawa.pl.
Województwo: mazowieckie
Miasto: WARSZAWA,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana instalacji przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2 w Warszawie.
1. Przedmiot zamówienia:
Wymiana instalacji przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2 w Warszawie.
7. Zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Specyfikacji).

Składanie ofert:
VII. SKŁADANIE OFERT
1. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć/przesłać do Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy - Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, nie później niż do
dnia 15.03.2019 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - od 24.06.2019 do 09.08.2019r.

Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone.

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert
cena oferty - 100%
4. Termin związania ofertą: 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Wymagany okres gwarancji: nie krótszy niż 36 miesięcy. Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Dysponują osobami, które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w specjalności:
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń;
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń;
oraz dysponują osobą, która posiada:
? świadectwo kwalifikacyjne do montażu sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w treści Formularza ofertowego (załącznik nr 3 do Specyfikacji przetargowej).
2. Zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na:
remoncie budynku użyteczności publicznej obejmującego swym zakresem branżę sanitarną o wartości zadania nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Przez zadanie rozumie się zawarta umowę.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót (o którym mowa w poz.III.1), sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji przetargowej i załączonych dowodów określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. III. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt II.2, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
2. Dowody określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w poz. III.1 zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;
3) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3);
4. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania.
1) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika.
2) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców;
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane i adres należy wpisać w formularzu oferty lub wskazać w treści oferty.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, na podstawie zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz podatek VAT.
2. Cenę brutto oferty należy wpisać (cyframi i słownie) w poz. 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ lub jego odpowiednika. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi a ceną określoną słownie, wiążąca dla stron będzie cena określona słownie.
3. Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
4. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością nie większą niż do 1/100 złotego, tj. 1 grosza (dwa miejsca po przecinku).
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją przetargową, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
6. OBOWIĄZEK PODATKOWY
1) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku i stawkę należnego podatku. Niezłożenie ww. informacji zostanie uznane za tożsame z potwierdzeniem iż złożenie oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego ww. obowiązku podatkowego.
VI. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wszystkie oferty wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
2. Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji.
3. Oferta musi dotyczyć wykonania wszystkich robót/usług/dostaw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie/okresie.
4. Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do Specyfikacji) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upoważnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa.
5. W przypadku, gdy wykonawca załączy do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Strony te muszą być ostemplowane pieczęciami imiennymi bez konieczności stawiania pieczęci firmowej.
6. Niezależnie od wyniku postępowania przetargowego wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
7. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, o których mowa w specyfikacji, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub będą budzić wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, z zastrzeżeniem określonym w poz.
VI. 8.
8. Zamawiający wezwie do uzupełnienia oferty jedynie wykonawcę, który złożył najtańszą
ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
9. Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej, elektronicznej lub za
pomocą faksu.
1) Oferta sporządzona w formie pisemnej:
a) powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem;
b) powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowana
według poniższego wzoru: w załączniku
c) powinna być przesłana na adres Urzędu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
Wydział Inwestycji
dla Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
lub
złożona w Wydziale Inwestycji dla Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa w pok. 221.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą elektroniczną:
1) należy wszystkie dokumenty, podpisane uprzednio przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu wykonawcy, zeskanować i przesłać na adres e-mail:
wawer.wir@um.warszawa.pl

2) w tytule wiadomości mailowej należy wpisać:
OFERTA - Wymiana instalacji przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2 w Warszawie.
3) W przypadku przesyłania oferty faksem:
a) dokumenty podpisane uprzednio przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy należy przesłać na numer faksu 22 443 70 35;
b) zaleca się, by pierwszą stroną faksu była informacja o treści:
OFERTA - Wymiana instalacji przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2 w Warszawie.
VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Lidia Ukleja-Mylińska
Wydział Inwestycji
telefon 22 4436870, e-mail: lukleja@um.warszawa.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.