Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa mączki ceglanej na potrzeby kortu tenisowego

Przedmiot:

Zakup i dostawa mączki ceglanej na potrzeby kortu tenisowego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: (22) 449 40 46
t.sewastianowicz@stat.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa mączki ceglanej na potrzeby kortu tenisowego.
2) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
1. Dostawa 6 ton mączki ceglanej o zawartości gliny 30% (+/-10%) i granulacji 0-2 mm (+/-10%), przeznaczonej do konserwacji kortu tenisowego GUS.
2. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w workach zgrzewanych, o gramaturze jednostkowej minimum 25 kg (+/- 10%) maximum 50 kg (+/- 10%), nieuszkodzony i zabezpieczony przed dostawaniem się opadów atmosferycznych.
3. Przedmiot zamówienia powinien być gotowy do użytku zaraz po dostarczeniu.

Dokument nr: 19/DB/2019

Składanie ofert:
7) Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208:
a) osobiście w pokoju 294;
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: t.sewastianowicz@stat.gov.pl
d) na numer faks: (22) 608 31 89.
w terminie do dnia 15 marca 2019 r., do godziny 10:00, wpisując w tytule: ,,Zapytanie ofertowe - nr sprawy 19/DB/2019".

Wymagania:
4. Wykonawca gwarantuje zachowanie właściwości użytkowych przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy.
5. Cena zawierała będzie wszystkie koszty zakupu, dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia i rozładuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym od dnia podpisania Protokołu odbioru.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku, utraty jego właściwości użytkowych.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego, bądź osób, którym Zamawiający powierzy go do używania.
10. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad jakościowych w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.
11. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy w siedzibie GUS wadliwy przedmiot umowy w celu dokonania oceny przyczyn jego uszkodzenia.
12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w umowie, wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy a realnie poniesionymi kosztami.
) Miejsce i termin złożenia oferty
1) Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
2) Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4) W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowionego przedstawienia zapytania ofertowego.
5) W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny dochowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data iei wysłania.

Kontakt:
9) Do kontaktów w sprawie Zapytania jest upoważniony:
Tomasz Sewastianowicz, pok. 294, e-mail: t.sewastianowicz@stat.gov.pl , tel.: (22) 449 40 46

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.