Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i...

Przedmiot:

Wykonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój,
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 47-87-001 fax: (32) 47-62-952
logistyka@mznjastrzebie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Wykonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych".
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 c Prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 z 2002. poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Szczegółowy zakres wykonania prac zawiera STWiOR (Załącznik nr 3 do Zaproszenia), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR a niezbędnych do realizacji zadania jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

Składanie ofert:
6.1. Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kontrola instalacji gazowej-gmina" należy złożyć w Biurze Podawczym MZN (pokój nr 11) do dnia 15.03.2019 r. do godz. 15:00.
6.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: logistyka@mznjastrzebie.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 2 miesięcy od dary podpisania umowy (wraz z uwzględnieniem czasu na weryfikację przez Zamawiającego dostarczonych dokumentów).

Wymagania:
4.1. Dokumenty zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania protokołów - w tym czasie zostaną wniesione uwagi do zapisów w protokołach.
4.2. W przypadku braku uwag lub po wniesieniu poprawek, zostanie sporządzony protokół odbioru usługi.
5. Wymagania wobec Wykonawcy:
a) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienie typu ,,E"* w zakresie kontrolno-pomiarowym,
b) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienie typu ,,D" w zakresie kontrolno-pomiarowym,
c) posiadanie urządzeń pomiarowych (detektor gazu).
6.2.1. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną uwzględnia się datę i godzinę wpłynięcia oferty na serwer Zamawiającego, a nie datę i godzinę wysłania wiadomości elektronicznej przez Wykonawcę. Pojemność maksymalna jednej wiadomości e-mailowej na skrzynce Zamawiającego wynosi 10 MB danych, stąd zaleca się podzielenie przez Wykonawcę oferty na większą ilość wiadomości.
6.3. Oferty przesłane drogą pocztą oraz elektroniczną będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
6.4. Oferty złożone drogą pocztową po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane - zostaną zwrócone bez otwierania. W przypadku braku danych identyfikacyjnych na kopercie, koperta zostanie otwarta i odesłana na adres wskazany w ofercie. Oferty złożone drogą elektroniczną po wyznaczonym terminie - nie będą rozpatrywane.
6.5. Cofnięcie oferty może nastąpić do dnia i godziny wskazanej w pkt 6.1 wyżej- przed terminem składania ofert.
6.5.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma informację o tym przed upływem terminu składania ofert. Wprowadzenie zmian lub wycofanie oferty winno być złożone tak, jak oferta, z tym, że na kopercie lub w temacie wiadomości e-mail powinny znaleźć się napisy ,,ZMIANA OFERTY", ,,WYCOFANIE OFERTY*'. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani też zmienić jej treści po upływie oznaczonego terminu składania ofert.
6.5.2. Oferta, którą Wykonawca wycofa przed upływem terminu składania ofert:
1) jeśli została złożona w formie pisemnej - zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania, chyba, że na kopercie zewnętrznej nie będzie wskazana nazwa i adres, na jaki ofertę należy zwrócić - wówczas oferta podlega otwarciu w celu ustalenia tych danych;
2) jeśli oferta została złożona w formie elektronicznej - pozostanie w dokumentacji postępowania - bez jej rozpatrywania przez Zamawiającego.
6.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. / /
6.7. Ofertę należy sporządzić na/lub w oparciu o FORMULARZ OFERTOWY stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz Drukach Wyceny (Załączniki 1 A-l B do Zaproszenia).
6.8. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.