Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i przegląd systemu wentylacji mechanicznej i wentylatorów

Przedmiot:

Konserwacja i przegląd systemu wentylacji mechanicznej i wentylatorów

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Podkarpackie - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów.
powiat: Rzeszów
tel. 517151333, 17 74 32 855
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Nazwa zadania: Konserwacja i przegląd systemu wentylacji mechanicznej i wentylatorów
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 11 w roku 2019.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.

CPV: 71315410-6, 39714110-4

Dokument nr: WA.2320.8.2019

Otwarcie ofert: XIV. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.03.2019 o godz. 14.00.
Ocena złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszów ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów.

Składanie ofert:
XII.Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15.03.2019 r. do godz. .......... , zgodnie ze
wskazówkami określonymi w pkt. XIII.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie
podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r.

Wymagania:
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium oceny ofert - cena: 100 %
Sposób oceny ofert: w kryterium cena punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:
C min
K c = ------------ x 100
C b
gdzie:
K c - ocena punktowa oferty w kryterium cena,
C min - najniższa cena brutto (spośród złożonych, ważnych ofert),
C b - cena brutto oferty badanej.
Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Wynik:
a) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów, w w/w kryterium.
b) Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
c) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą
ilość punktów.
VI. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
Formularz Oferty - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
VII.Opis sposobu obliczenia ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
VIII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną
obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała
waloryzacji.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
- Oferta powinna zostać złożona na dołączonym formularzu ofertowym w formie elektronicznej
wraz z wymaganymi certyfikatami (scany dokumentów) na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
lub osobiście na adres Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul.
Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów - kancelaria (parter).
-Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zaproszeniu
do złożenia oferty i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
- Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- Oferta powinna być podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem, że uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo
umieścić informację ,,ZMIANA OFERTY".
X. Zasady zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty:
- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zaproszenia do
złożenia oferty.
- Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie
internetowej www.bip.wup-rzeszow.pl i będzie wiążąca dla Wykonawców.
XI. Wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty:
- Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie
treści Zaproszenia do złożenia oferty nie później niż do dnia 12.03.2019 r. w jednej z form,
o których mowa w punkcie XIII.
- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zaproszenia do złożenia oferty zostaną
niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wup-rzeszow.pl i będą wiążące dla
Wykonawców.
XIII. Sposób porozumiewania się stron:
- Oferty oraz innego rodzaju korespondencję (np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form: drogą
elektroniczną (skany dokumentów) na adres: wup@wup-rzeszow.pl, pisemnie do siedziby
Zamawiającego ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, do kancelarii na parterze - czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 - 15 30.
- Żadnego rodzaju korespondencji ani ofert nie należy przekazywać na służbowe adresy e-mail
pracowników Zamawiającego.
XVI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do
przedmiotu zamówienia.
XVII. Informacje dotyczące wyłonienia Wykonawcy
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru, Zamawiający powiadomi oferenta, którego oferta została
uznana jako najkorzystniejsza.
- jeżeli oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów wyboru oferty, o których mowa w
punkcie V, będzie spełniać wszystkie wymogi merytoryczne i formalne określone
w Zapytaniu ofertowym z załącznikami, Zamawiający może odstąpić od badania pozostałych
ofert złożonych w postępowaniu.
- Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informację o wyniku
postępowania na stronie internetowej www.bip.wup-rzeszow.pl
XVIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy
- Złożenie zapytania ofertowego nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (nie rodzi skutków w postaci zawarcia
umowy).
- W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze
oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie
elementy oferty Wykonawcy.
- Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę
do udzielenia zamówienia.
XIX. Inne informacje dotyczące zamówienia:
- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Złożenie zapytania ofertowego nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
- W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy
oferty Wykonawcy.
- Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę
do udzielenia zamówienia.

Kontakt:
XV.Osoby wyznaczone do kontaktów:
Paweł Polit tel. 517151333, 17 74 32 855

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.