Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kompletnych stacji ST 30/6/0,4 KV

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kompletnych stacji ST 30/6/0,4 KV

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o. Piaski
Piaski 2,
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 78 01 Faks 44 737 78 00
marcin.adaszek@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kompletnych stacji ST 30/6/0,4 KV zgodnie z załączonym SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Ogólna charakterystyka Zamówienia:
1. STACJA TRANSF. KONTENER. ST 30/6/0,4 KV BEZ TRANSFORMATORA ZGODNIE Z UDOSTĘPNIONĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ - 1 kpl.
2. MONTAŻ STACJI ST 30/6/0,4 POMIARY MONTAŻOWE, NASTAWY ZABEZPIECZEŃ, WPIĘCIE DO SYSTEMU NADRZĘDNEGO STEROWANIA I NADZORU SYNDIS ORAZ URUCHOMIENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE Z UDOSTĘPNIONĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ - 1 usł.
Dokumentacja do pobrania w wersji elektronicznej u Marcina Adaszka po przysłaniu podpisanego oświadczenia.
Na kontenerach należy umieścić logo RAMB przekazane przez Zamawiającego, poprzedzone przekazaniem wizualizacji projektu do akceptacji.
4.2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu:
4.2.1. 38 - miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot Umowy. 4.2.2.10 - letniej gwarancji na obudowy (kontenery). 4.2.3. Protokołu odbioru końcowego Inwestycji.
Przewidywany termin końcowy Inwestycji to 30 czerwiec 2019 r.
4.3. Okres gwarancji jakości szczegółowo określa projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Dokument nr: 87/D/2019/MA

Specyfikacja:
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.1. Dostawca/Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
20.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące specyfikacji należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego pocztą, faksem na nr wskazany w punkcie 2.10 lub e-mail na adres wskazany w punkcie 2.11 SIWZ.
20.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego SIWZ, Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Dostawcą/Wykonawcą, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli uprzednio zamieścił tam ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym.
20.4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Dostawcą/Wykonawcą na równych zasadach.
20.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Dostawcą/Wykonawcą, którym przekazał SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej, jeżeli uprzednio zamieścił tam ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym.
20.6. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
20.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Dostawcą/Wykonawcą przez inne osoby niż uprawnione do kontaktowania się z Dostawcami/Wykonawcami.
20.8. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Dostawców/Wykonawców.

Składanie ofert:
Oferta w formie pisemnej powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta musi być oznakowana w sposób następujący:
RAMBSp. z o.o. Piaski nr 2 97-400 Bełchatów
,,87/D/2019/MA - Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem stacji ST 30/6/0,4 KV zgodnie z załączonym SIWZ.
UWAGA! Koperta musi być oznaczona nazwą Dostawcy
17.3.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godziny 15°° lub przesłać na wyżej wymieniony adres. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 700 do 1500.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji i warunki dostawy:
7.1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: Dostawa stacji do 10.05.2019 r. Montaż i uruchomienie do 30.06.2019 r.
Pomiary, nastawy, wpięcie do systemu oraz uruchomienie stacji do 19.06.2019 r.
Miejsce realizacji Zamówienia:
8.1. Miejscem dostaw i wykonania przedmiotu zamówienia jest teren PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów,
8.2. Wraz z dostawą Dostawca/Wykonawca dostarczy:
8.2.1. Certyfikaty;
8.2.2. Protokół odbioru;
8.2.3. Deklaracje zgodności CE;
8.2.4. Certyfikat bezpieczeństwa CE;
8.2.5. Karty gwarancyjne;
8.2.6. Dokumenty jakościowe.

Wymagania:
Oferty częściowe:
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe:
6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
9.1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Dostawca/Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
9.1.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
9.1.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
9.1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
9.1.4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia;
9.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia:
- Dostawców/Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością;
- Dostawców/Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego wykonawcę na rzecz PGE S.A. lub Spółki GK PGE,
- Dostawców/Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
- Dostawców/Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, bądź naprawcze,
- Dostawców/Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
9.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawców/Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
10. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
10.1. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ - Załącznik nr 3 do SIWZ.
10.2. Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności - Załącznik nr 4 do SIWZ.
10.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Dostawca/Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.5. Potwierdzenie prac, referencje zgodnie z dokumentacja techniczną.
10.6. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale, a jeżeli zostaną dostarczone w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Dostawców/Wykonawców w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Jeżeli Dostawca/Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3., 10.4 i składa oświadczenie potwierdzające, że:
10.6.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego;
10.6.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
10.6.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Przekazywanie oświadczeń i dokumentów.
11.1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
11.2. Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną pod warunkiem dostarczenia ich przed wyznaczonym terminem i pod warunkiem ich czytelności i zgodności z oryginałem.
Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.
15.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu Zamówienia określonych w SIWZ.
15.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
15.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Dostawcy/Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Dostawcy/Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
15.4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
15.5. Poświadczenie za zgodność oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu daty i klauzuli ,,za zgodność z oryginałem" oraz podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy/Wykonawcy lub należycie umocowanej.
15.6. Cena oferty netto musi być podana cyfrowo i słownie.
15.7. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty Dostawca/Wykonawca składa w jednym egzemplarzu. Każdy z Dostawców/Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje cenę w polskich złotych (PLN).
15.8. Oferta musi być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemnej.
15.9. Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni robocze przed upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do Dostawców/Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
15.10.Dostawca/Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
16. Oferta przetargowa powinna zawierać niżej wymienione elementy:
16.1. Ceny jednostkowe netto/[szt., kg, mb, kpl. itp.] dla każdej pozycji, na warunkach DDP Piaski nr 2 (magazyn Zamawiającego lub miejsce wskazane przez Zamawiającego).
16.2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt.10 SIWZ. 16.3.Zaparafowany projekt Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
16.4. Potwierdzenie terminu realizacji dostaw/wykonania usługi oraz udzielonej gwarancji.
16.5. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty i aukcji elektronicznej, nr telefonu i e-mail.
16.6. Informacja o udziale podwykonawców przy realizacji Zamówienia.
16.7. Wykaz prac zrealizowanych w kopalniach odkrywkowych w powyższym zakresie.
Kryteria wyboru, jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert.
19.1. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena netto/ szt., kg, mb. Waga kryterium: 100% przy zachowaniu pozostałych danych z ofert zgodnych z SIWZ.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
21.1. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
21.2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Dostawców/Wykonawców, którzy w terminie złożyli oferty.
21.3. Dostawca/Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania Umowy uwzględniającej zapisy projektu Umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
21.4. Jeżeli postępowanie przetargowe zostanie zakończone udzieleniem zamówienia o wartości nie przekraczającej 200 000,00 zł/netto Zamawiający skieruje do Wykonawcy zamówienie /bez umowy/ określające szczegółowe warunki zawartego kontraktu. W tym przypadku kryterium udzjelenia zamówienia jest również akceptacja warunków umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwagi:
Termin związania ofertą:
14.1. Dostawca/Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Dostawcy/Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
14.3. Dostawca/Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:
22.1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Dostawcy/Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
22.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, a także prawo do dalszych negocjacji.
22.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, do przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Dostawcy/Wykonawcy. Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału w aukcji elektronicznej, który można pobrać ze strony internetowej www.ramb.pl.
22.4. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będą dla każdej części zamówienia ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę całkowitą w danej części zamówienia.
22.5. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego Zamówienia, w tym również dokumentacja techniczna, treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być,
zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego Zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
22.6. Dostawca/Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
22.7. W przypadku stwierdzenia, iż Dostawca/Wykonawca, którego oferta została wybrana:
22.7.1. Uchyla się od zawarcia umowy.
22.7.2. Uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej,
22.7.3. Komisja Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. Ponadto Zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu Dostawcy/Wykonawcy z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 22.7.1.-22.7.2.
22.8. Załączniki dołączone do zaproszenia stanowią jego integralną część.
22.9. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
22.10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia:
RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2; 97-400 Bełchatów; Biuro Handlowe
2.10. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 44 737 78 00
2.11. e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: marcin.adaszek@ramb.pl
Osoby, do kontaktów z Dostawcami/Wykonawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji:
12.1. w sprawach ogólnych: p. Marcin Adaszek w godzinach 700 - 1500 w dni robocze,
tel.: 44 737 77 93, e-mail: marcin.adaszek@ramb.pl
12.2. w sprawach technicznych: p. Rafał Kowalik w godzinach 700 - 1500 w dni robocze, nr tel. 44 737 78 35 e-mail: rafał.kowalik@ramb.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.