Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa granulatu gumowego

Przedmiot:

Dostawa granulatu gumowego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie Spółka z o.o.
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
powiat: Lublin
tel. 0-81 466 51 16, fax. 0-81 466 51 01, tel/81 466-51-16, fax: 81 466-51-01, tel. 724-990-037
osrodek@mosir.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie dotyczy
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie Spółka z o.o.
ul. Filaretów 44, kod: 20-609, adres do korespondencji: 20-405 Lublin, ul. Stadionowa 1 - (Stadion ARENA LUBLIN) tel. 0-81 466 51 16, fax. 0-81 466 51 01 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na Dostawę granulatu gumowego do uzupełniania ubytków w murawie boiska treningowego z nawierzchnią sztuczną na Stadionie Arena Lublin w Lublinie. (nazwa przedmiotu zamówienia)
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa granulatu gumowego do uzupełniania ubytków w murawie boiska treningowego z nawierzchnią sztuczną na Stadionie Arena Lublin w Lublinie.
Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w zamówienia i jego zakres zawiera kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Dokument nr: ZPD.263.08.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć: do dnia 14.03.2019 r., faxem (081) 466-51-01, e-mailem: osrodek@mosir.lublin.pl, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście w zamkniętym opakowaniu oznaczonym następująco: ,,Dostawa granulatu gumowego do uzupełniania ubytków w murawie boiska treningowego z nawierzchnią sztuczną na Stadionie Arena Lublin w Lublinie, oznaczenie sprawy ZPD.263.08.2019". Opakowanie powinno być zaadresowane na adres korespondencyjny Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. ul. Stadionowa 1; 20-405 Lublin (Stadion Arena Lublin).

Miejsce i termin realizacji:
) termin wykonania zamówienia:
Dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 01.04.2019 r. od otrzymania zamówienia.
f) termin wykonania zamówienia, (zgodny z terminem określonym w pkt 2 Zaproszenia)

Wymagania:
Ilekroć w załączniku do Zaproszenia opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy produktu, urządzenia lub jego producenta - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy materiału, produktu należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne produktów wskazanych w załączniku do Zaproszenia). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do cech opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7) termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostanie nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 9 niniejszego Zaproszenia.
8) opis sposobu przygotowywania ofert:
oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) dane dotyczące Wykonawcy (nazwa, siedziba)
c) numer telefonu i faxu firmy, adres e-mail
d) Nr KRS/ centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
e) adres zamieszkania osoby fizycznej mającej status przedsiębiorcy
g) warunki płatności:
- forma płatności - przelew,
- termin płatności - nie krótszy niż 14 dni od otrzymania faktury
h) cenę określającą: wartość wynagrodzenia brutto,
i) kosztorys ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia),
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia ,,Oferty Dostawcy" zgodnie ze wzorem przekazanym wraz z Zaproszeniem.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
10) opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta cenowa powinna zawierać :
a) wartość brutto oferty,
b) stawka podatku VAT
Cena powinna obejmować wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym podatek VAT, koszt wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym dojazd do jednostki Zamawiającego oraz ewentualnie udzielony rabat finansowy. Ceny jednostkowe oraz wartość powinny być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze- dwa miejsca po przecinku. Łączną wartość brutto stanowiącą cenę przedmiotu zamówienia należy wpisać w formularzu ,,Oferty Dostawcy", nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe. Cena musi obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia.
11) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena -100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
zawarto w załączniku nr 3 do Zaproszenia.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Kontakt:
Kontaktować można się pisemnie, osobiście łub telefonicznie w godz. 8.00 - 15.00. Osoby upoważnione do kontaktu:
Pod względem formalnym:
1. Alicja Kliczka tel/81 466-51-16, fax: 81 466-51-01, e-mail: a.kliczka@mosir.lublin.pl
Pod względem merytorycznym: 1. Katarzyna Głuszak -Kozłowska tel. 724-990-037

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.