Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza Wydział Rozwoju Miasta
T. Kościuszki 1a
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
umkalisz@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,,Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych" w podziale na 3 Części.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sklasyfikowanej pod następującym kodem CPV: 71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,,Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych" w podziale na niżej wymienione Części w zakresie poszczególnych specjalności budowlanych:
1) Część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 58 r-g;
2) Część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 16 r-g;
3) Część 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; czas pobytu niezbędny do nadzorowania przedmiotowego zadania: nakład 76 r-g.
Uwaga!!!
Cała dokumentacja projektowa dot. inwestycji dostępna jest na www.bip.kalisz.pl w zakładce ogłoszenia ^ zamówienia publiczne ^ ,,Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych" WRM.271.01.8.2019
3.3. Zakres obowiązków w ramach pełnionej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla każdej Części obejmuje w szczególności:
1) pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, ustawy
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2) zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),
3) współudział w przekazaniu placu budowy,
4) zapewnienie realizacji nadzorowanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
5) uzyskiwanie od wykonawcy robót certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów dla wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem,
6) nadzór i kontrola nad terminową realizacją inwestycji, systematyczna kontrola i weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych,
7) *organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych raz na dwa tygodnie z udziałem Zamawiającego, a w razie potrzeby lub na życzenie Zamawiającego częściej wraz ze sporządzeniem w terminie 3 dni protokołów ze spotkań i dostarczeniem ich uczestnikom spotkań, (dotyczy Części 1)
7) *udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych raz na dwa tygodnie z udziałem Zamawiającego, a w razie potrzeby lub na życzenie Zamawiającego częściej , (dotyczy
Części 2 i Części 3)
8) egzekwowanie od wykonawcy robót postanowień umowy na roboty budowlane oraz zgodności stosowanych wyrobów budowlanych z ofertą wykonawcy, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
9) sprawdzanie, zatwierdzanie i odbiór wykonywanych robót budowlanych wraz z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, udział w czynnościach odbiorowych (odbiór końcowy), nadzór nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przebiegu ww. odbioru,
10) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót,
11) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją,
a stanem faktycznym na terenie budowy,
12) współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski i zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji projektowej i dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
13) rozwiązywanie, w porozumieniu z Zamawiającym, bieżących problemów technicznych powstałych w trakcie realizacji robót,
14) wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskanie zgód projektantów na te zmiany z zachowaniem zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ,
15) zlecanie wykonawcy robót wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
16) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
17) doradztwo i współpraca z Zamawiającym w sprawach związanych z roszczeniami lub sporami dotyczącymi realizacji umowy na roboty budowlane oraz z problemami mogącymi pojawić się podczas realizacji robót,
18) tworzenie dokumentacji fotograficznej w zakresie prowadzenia inwestycji dokumentującej postęp robót (w tym roboty zanikające) wraz z przekazaniem na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz
z prawami zależnymi do ww. dokumentacji,
19) sporządzanie i dostarczenie do Zamawiającego raz na miesiąc raportu zawierającego opis postępu robót w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, określenie poziomu jakości robót, powstałe problemy i propozycje ich rozwiązania, oświadczenie o uzyskaniu od wykonawcy dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, fotografie dokumentujące postęp robót,
20) wsparcie Zamawiającego podczas prowadzonych przez instytucje zewnętrzne kontroli związanych z realizacją nadzorowanych robót, na życzenie Zamawiającego udział
w ww. czynnościach kontrolnych,
21) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót, o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
22) poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,
23) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego,
24) sprawdzanie ilości i wartości wykonywanych robót w oparciu o kosztorys ofertowy
i harmonogram rzeczowo-finansowy,
25) poświadczenie terminu zakończenia robót,
26) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia,
27) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie
z projektami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
28) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń
i sporów,
29) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, wymaganiami dokumentacji projektowej, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz sztuką budowlaną,
30) dokonanie szczegółowego rozliczenia w zakresie prowadzonego przez siebie nadzoru,
31) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad lub awarii dotyczących wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady,
32) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione wyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji nadzorowanych robót oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

CPV: 71.24.70.00-1

Dokument nr: WRM.271.10.42.2019

Składanie ofert:
9.1. Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:
,,Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych w podziale na 3 Części - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert" należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2019 roku do godz. 13:00 wyłącznie w pokoju nr 308 (sekretariat Wydziału Rozwoju Miasta) mieszczącego się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
9.2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
9.3. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
9.4. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że terminem dostarczenia (złożenia) oferty Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze organizacyjnej Zamawiającego).

Wymagania:
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jedną Część, kilka Części lub wszystkie Części.
3.5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkich czynności (Części zamówienia), o których mowa w pkt 3.3. niniejszego zapytania ofertowego (za wyjątkiem tworzenia dokumentacji fotograficznej).
3.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do posiadania uprawnień do prowadzenia nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.7. Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kontakt:
11. Informacje o sposobie porozumiewania się
11.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Karolina Łyszczyńska - tel. +48 62 7654 433, e-mail: klyszczynska@um.kalisz.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.