Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego placów zabaw

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego placów zabaw

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieruszów
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
tel. 62 78 32 610, fax 78 32 611
inwestycje@wieruszow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
,,Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego placów zabaw oraz urządzeń wchodzących w ich skład zgodnie z obowiązującymi normami"
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez
Gminę Wieruszów polegającej na:
a) kontroli stanu technicznego placu zabaw (urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw, fundamentów oraz nawierzchni na której są osadzone urządzenia na terenie placu zabaw), ogólnej kondycji całego placu zabaw włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniem, ławkami oraz wejściem w oparciu o wytyczne aktualnie wydanych norm: PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 51 ze zm.);
b) sporządzeniu protokołów w 2 egzemplarzach z wykonanych przeglądów rocznych
odrębnie dla każdego placu, zawierających ocenę zużycia urządzeń zabawowych, wytyczne działań serwisowych i konserwacyjnych, dokumentację zdjęciową w kolorowym druku oraz umieszczenie wszystkich protokołów na płycie CD.
2. Wykaz adresów obiektów podlegających kontroli wraz z wykazem urządzeń zawiera załącznik do projektu umowy. Wszystkie obiekty wymienione w załączniku są zlokalizowane na terenie Gminy Wieruszów.
3. Usługi będą wykonywane na terenie, z którego mogą w danym momencie korzystać inne
osoby, należy zatem przestrzegać porządku zasad współżycia społecznego.
IV. Istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania zadania.
2. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
4. Termin płatności: płatność nastąpi jednorazowo, po wykonaniu przeglądów i przekazaniu Zamawiającemu protokołów z wykonania przeglądu, bankowym przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: ZI.271.1.29.2019.AP

Składanie ofert:
VI. Forma złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu,
2. Oferta powinna być czytelna,
3. Oferta powinna zawierać: kserokopię uprawnień zezwalających na dokonanie rocznego przeglądu oraz kserokopię aktualnego wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisuje Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Za najkorzystniejsza ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do 15 marca 2019 roku, godz. 15.00 na
dostarczonym formularzu w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@wieruszow.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2019 roku.

Wymagania:
V. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym cena wykonania zamówienia ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy.
Na przesłanej kopercie należy umieścić:
a) nazwę i adres Zamawiającego
b) nazwę i adres Wykonawcy
c) napis:
,,Wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego stanu technicznego placów zabaw oraz urządzeń wchodzących w ich skład zgodnie z obowiązującymi normami"
VII. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kontakt:
VIII. Osoby do kontaktu:
1. Iwona Wójciak pokój nr 66, telefon 062 78 32 625
2. Agnieszka Płuska pokój nr 65, telefon 062 78 32 628

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.