Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi konserwacji, serwisowania oraz usuwania awarii w urządzeniach...

Przedmiot:

Usługi konserwacji, serwisowania oraz usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: +48 17 850 36 00, fax: +48 17 852 11 30, tel. 17 861 45 39
przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, serwisowania oraz usuwania awarii
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Załącznik nr 1/1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z wykazem urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.;
2) Załącznik nr 1/2 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z wykazem urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
3) Załącznik nr 1/3 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z wykazem urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
(ilość urządzeń dla w/w załączników została określona jako suma jednostek
zewnętrznych i wewnętrznych będących w danym zestawie)
3. Zadanie zostało podzielone na trzy części tj.:
1) Część I: Usługa konserwacji, serwisowania oraz usuwania awarii urządzeń
wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie - określonych w Załączniku nr 1/1 do Zapytania ofertowego;
2) Część II: Usługa konserwacji, serwisowania oraz usuwania awarii urządzeń
wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie - określonych w Załączniku nr 1/2 do Zapytania ofertowego.
3) Część III: Usługa konserwacji, serwisowania oraz usuwania awarii urządzeń
wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie - określonych w Załączniku nr 1/3 do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć
ofertę na jedną, dwie lub trzy części wskazane w pkt 3.
5. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
ofertowym oraz w oparciu o obowiązujące przepisy.
6. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
może zlecić wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie podwykonawcom mającym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

CPV: 50730000-1

Dokument nr: 1801-ILZ1.261.8.2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia 15.03.2019 r.
Składanie ofert:
1. Wypełniony i podpisany komplet dokumentów należy dostarczyć do Izby Administracji
Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, do dnia 15 marca 2019 r., osobiście do
Kancelarii - Sala Obsługi, przesłać za pośrednictwem poczty na adres Izby Administracji
Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów lub pocztą elektroniczną, jako
skan podpisanych dokumentów (w formie pliku ,,pdf") na adres e-mail:
przetargi.ias.400000@mf.gov.pl.
Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od dnia 18.04.2019,
przy czym przeglądy i konserwacje urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy
przeprowadzić:
dla części I:
1. do 20 maja 2019 r. dla wszystkich urządzeń wykazanych w załączniku nr: 1/1 do do
Zapytania ofertowego,
2. w terminie od 15 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. wykonanie przeglądów
urządzeń w serwerowniach i urządzeń na gwarancji - wykazanych w załączniku 1/1 do
Zapytania ofertowego.
dla części II:
1. do 20 maja 2019 r. dla wszystkich urządzeń wykazanych w załączniku nr 1/2 do
Zapytania ofertowego,
2. od 15 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. wykonanie przeglądów dla urządzeń
wykazanych w załączniku nr 1/2 do Zapytania ofertowego, poz. 1 - 3.
dla części III:
do 20 maja 2019 r. oraz od 15 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. dla wszystkich
urządzeń wykazanych w załączniku nr 1/3 do Zapytania ofertowego,

Wymagania:
1. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w ramach ceny ryczałtowej (art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny: tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.),
czyli podana przez Wykonawcę cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz
szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Przyjęty przez Zamawiającego sposób
rozliczenia wykonania zamówienia w formie wynagrodzenia ryczałtowego powoduje, że
Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów dodatkowych, których
konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy.
2. Wykonawca w cenie brutto ujmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie koszty
i inne opłaty, w tym również podatek VAT.
3. Stawka podatku VAT jest określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu oferty"
stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na podstawie formularzy pn:
,,Szczegółowa specyfikacja cenowa", która stanowi Załącznik nr 3/1 dla części I, 3/2 dla
części II oraz 3/3 dla części III do Zapytania ofertowego.

IV. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) mają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
przedmiotem postępowania.
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz
z ofertą przedłoży w tym zakresie certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa
w art. 29 spełniający kryteria art. 30 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.),
2) dysponują lub będą dysponować osobą/osobami, posiadającą/ymi kwalifikacje do
obsługi urządzeń, wynikające z art. 54 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo
energetyczne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz z art. 20 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz
z ofertą przedłoży w tym zakresie stosowne oświadczenie wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawierające wykaz osób posiadających
kwalifikacje uprawniające do wykonywania usług objętych przedmiotem
zamówienia, a mianowicie:
a) aktualne w okresie wykonywania umowy kwalifikacje uprawniające do
zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), tj.:
o w Grupie II w zakresie pkt 5, 6 i 10
o w Grupie I w zakresie pkt 2
b) certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.)
aktualny w okresie wykonywania umowy uprawniający do wykonywania
czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub
serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła
zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji
kontrolowanych z tych urządzeń z wykorzystaniem odpowiedniego
wyposażenia technicznego.
2. Osoba/y, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) skierowane do wykonania przedmiotu
umowy powinny wykazać się znajomością obsługi danego urządzenia.
3. Ze względu na możliwość utarty gwarancji na zamontowane urządzenia, Wykonawca
składając ofertę:
1) w części I - zobowiązany jest posiadać autoryzację firmy HAIER,
2) w części III - zobowiązany jest posiadać autoryzację firmy FUJITSU.
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
w tym zakresie stosowne oświadczenie (złożone na formularzu oferty).
8. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu jest niezaleganie
z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W celu
wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu,
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że na dzień złożenia
oferty nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne (złożone na formularzu oferty).
9. W celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę oraz zawarte w niej oświadczenia jest
do tego uprawniona - Wykonawca przedłoży pełnomocnictwo, o ile prawo do
podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów, złożonych wraz z ofertą (odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej).
VI. Warunki płatności:
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będą podpisane obustronnie protokoły
z przeglądów obejmujących całość przedmiotu umowy w każdym wyznaczonym
terminie, o którym mowa w pkt 3 Załącznika nr 1/1, 1/2 i 1/3 do Zapytania Ofertowego
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Zasady zostały określone w projekcie
umowy (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
2. Wynagrodzenie przelane będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany
w fakturze obejmującej kwotę za wszystkie urządzenia objęte umową na: Izbę
Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1, NIP:
8131096298, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji umowy na osoby trzecie.
5. W razie zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów dotyczących stawki
podatku VAT, Strony będą dokonywały rozliczeń stosownie do wprowadzonej zmiany
stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający zapłaci należność z uwzględnieniem
zmienionej stawki, z zastrzeżeniem, że wartość umowy netto obliczonej dla wartości
brutto nie zmieni się.
6. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
VII. Klauzule społeczne:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację usług wskazanych
w Opisie przedmiotu zamówienia w wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi
faktycznie wykonywanej usługi, czyli tzw. pracowników fizycznych, na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917
z późn. zm.).
2. Spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt 1 wiąże się z obowiązkiem przekazania
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia wraz z listą osób (pracowników)
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem, że pierwsze pisemne
oświadczenie z listą tych osób będzie złożone w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji
umowy, potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności obejmujące
bezpośrednią realizację usług wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia z podaniem
wymiaru czasu pracy, czyli tzw. pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę.
Wymóg przedłożenia aktualizacji listy pracowników i oświadczenia obowiązuje również
w przypadku każdej zmiany zatrudnienia na tych stanowiskach w trakcie trwania umowy.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wszelkie
czynności związane z bezpośrednią realizacją usług wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę przepisów prawa pracy, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 1, Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w treści wzoru Umowy
5. Zapis pkt od 1-4 nie dotyczy Wykonawców, którzy nie zatrudniają żadnych
pracowników.
VIII. Inne warunki:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania
przyczyny.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. W załączeniu wzór umowy stanowiący załącznik nr 2
dla części I, II i III do Zapytania ofertowego.

Kontakt:
Mariusz Strykowski
w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 17 861 45 39, e-mail: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.