Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zamość
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
powiat: Zamość
84677 24 60
sekretariat@zamosc.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej na potrzeby dawnego Dworca PKP przy ul. Szczebrzeskiej 11 przystosowywanego na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zamościu w celu odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku oraz utwardzonych terenów przyległych w ramach zadania inwestycyjnego pn. przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu".
Zakres szczegółowy zamówienia:
o kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej DN315 o długości L = 129,4 m,
o kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej DN200 o długości L = 69,6 m.
o kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej DNI60 o długości L = 51,8 m,
o stalowa rura ochronna 406,4/8,8 o długości L=48,0 m,
o studnie rewizyjne DNI200 - 6 szt.,
o wpusty deszczowe DN500 - 7 szt.,
o włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ul. Szczebrzeskiej.

Dokument nr: IM-ZP.042.3.51.2019.AZ

Otwarcie ofert: VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18-03-2019 r. o godz. 12-00 w Wydziale Inwestycji Miejskich Zamówień Publicznych, ul. Ormiańska 11, 22 - 400 Zamość.

Składanie ofert:
VII. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15-03-2019 r. do godz. 15-- w formie pisemnej
(osobiście lub listownie) w Wydziale Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych UM Zamość, ul. Ormiańska 11, 22 - 400 Zamość, z dopiskiem:
,,Oferta na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej na potrzeby dawnego Dworca PKP przy ul Szczebrzeskiej 11 przystosowywanego na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zamościu w celu odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku oraz utwardzonych terenów przyległych."

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30-06-2019 r.

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania podstawowe:
a. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, /zał.nr. 1./
Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, parafowany projekt umowy.
b. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
c. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofert. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
2. Forma oferty
a. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną,
b. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny być zszyte lub połączone w jedną całość
c. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
- Nazwa i adres wykonawcy,
- NIP, REGON wykonawcy,
- Numer rachunku bankowego
- oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto,
V. Kryterium wyboru oferty.
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze jest cena 100%
VI. Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej faktury łub rachunku w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Urzędu Miasta Zamość.
Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania opakowania (koperty).

Kontakt:
osoba do kontaktu
Andrzej Zwiślak - Kryk
84677 24 60

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.