Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie pomieszczeń

Przedmiot:

Malowanie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Mircu
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
powiat: starachowicki
Telefon (4841) 2767170
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szkoła Podstawowa w Osinach zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn:

,,Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach".

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

UWAGA: W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się wizję lokalną w terenie.

Kolorystykę oraz rodzaj poszczególnych materiałów użytych do wbudowania Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym przez wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: IN.271.16.2019.MMS

Składanie ofert:
Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 15.03.2019 r. godzina 11.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu - sekretariat (pokój 220) - ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem - Oferta na wykonanie zadania, pn. ,,Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach".

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od 17 czerwca 2019r. do dnia 31 lipca 2019 r.
VI. Miejsce wykonania robót - Gmina Mirzec - Osiny - Budynek Szkoły Podstawowej w Osinach, Osiny 101.

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

opatrzona pieczątką firmową
posiadać datę sporządzenia
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia
III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

Posiadanie poświadczenia lub referencji potwierdzających wykonywanie min. 1 roboty polegającej na remoncie budynków na kwotę min. 40 000,00 zł.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Formularz ofertowy
Parafowany projekt umowy.
Posiadane referencje dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
Odpisu z właściwego rejestru.
IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), kosztorysu ofertowego - będą odrzucane.
Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
X. Tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 12 miesiący gwarancji i rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ,,Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach" z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.

Kontakt:
VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami:

- w zakresie przedmiotu zamówienia- Pani Zofia Siwiec tel. 692 577 164 lub 41/271 30 69.

- w zakresie procedury udzielania zamówienia- Pani Magdalena Maśny-Stompor- 41/276 71 92.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.