Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
(33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
umwadowice@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego nad realizacją
zadania: ,,Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park & Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego - ZAKRES 3: Budowa ciągów rowerowych, pieszych, pieszo-rowerowych na odcinkach A-W62 i W70-E wraz z organizacją ruchu dla projektowanego układu, przebudową kolidujących urządzeń obcych oraz nowoprojektowanym pasem zieleni niskiej na odcinku A-D" - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach zadania: ,,Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park & Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego - ZAKRES 3: Budowa ciągów rowerowych, pieszych, pieszo-rowerowych na odcinkach A-W62 i W70-E wraz z organizacją ruchu dla projektowanego układu, przebudową kolidujących urządzeń obcych oraz nowoprojektowanym pasem zieleni niskiej na odcinku A-D". Inwestycja dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /IV Oś priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR/.
2. Rodzaj zamówienia: usługi, CPV: 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określają załączone Ogólne Warunki Umowy, natomiast szczegółowy opis i zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzorowanych prac zawiera dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wadowicach pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a.l450965.kompleksowa-realizacia-w-formie zaprojekmi-i-wybuduj-projeld:u-pn-stworzenie-zintegi'owanego-transpor.htinl
4. Zadanie pn.: ,,Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park & Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego -ZAKRES 3: Budowa ciągów rowerowych, pieszych, pieszo-rowerowych na odcinkach A-W62 i W70-E wraz z organizacją ruchu dla projektowanego układu, przebudową kolidujących urządzeń obcych oraz nowoprojektowanym pasem zieleni niskiej na odcinku A-D", realizowane będzie przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę robót w terminie 550 dni od daty podpisania umowy z Gminą Wadowice.
5. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
a) zapewnienie pełnego zakresu czynności określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
b) posiadanie znajomości dokumentacji technicznej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,
c) stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem - niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin, niemniej jednak Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru posiadał możliwość codziennego pobytu na budowie, a przed swoją wizytacją na placu budowy powiadomił o tym fakcie Zamawiającego poprzez kontakt telefoniczny (33 873-18-11 w. 166), fax (33 873-18-15), lub e-mail: (na adres: imlynarczyk@.wadowice.pl),
d) każdorazowa obecność Inspektora Nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy. Wymagana przez Zamawiającego obecność Inspektora na budowie wynosi minimum 2 razy w tygodniu licząc od daty pierwszego wpisu w dzienniku budowy,
e) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie poprzez bieżącą kontrolę robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, ofertą wykonawcy robót oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami Prawa budowlanego,
f) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowo sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
g) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową,
h) analizowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych i zaproponowanych przez Kierownika Budowy lub przez Inwestora, oraz uzgadnianie wprowadzonych rozwiązań,
i) powiadamianie Zamawiającego i Wykonawcę o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,
j) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
k) analizowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego, proponowanych przez
Wykonawcę zakresów robót dodatkowych lub zamiennych, 1) sporządzanie protokołów na roboty dodatkowe i konieczne w swoim zakresie, m) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych
w związku z realizowaną inwestycja, n) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach
odbiorowych częściowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzenie
i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych, o) uczestniczenie w pracach komisji w trakcie prowadzenia robót, w trakcie
dokonywania ich odbioru, w trakcie odbioru wykonanych napraw i usuniętych usterek
i w trakcie przeglądów gwarancyjnych, p) do obowiązków Inspektora Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć
będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót. Przeglądy gwarancyjne
uważa się również za integralną część niniejszej umowy, bez możliwości żądania
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, q) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakończeniem robót, r) informowanie na bieżąco telefonicznie lub osobiście o terminowości wykonania robót
Zamawiającego,
s) potwierdzanie Zamawiającemu ilości i rodzaju faktycznie wykonanych robót budowlanych, jako podstawę do sporządzenia i przedłożenia faktury przez Wykonawcę,
t) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP, przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymywania porządku na terenie budowy oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,
u) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego,
v) na prośbę Zamawiającego sprawdzanie kosztorysów powykonawczych Wykonawcy zadania budowlanego pod względem merytorycznym i rachunkowym w swoim zakresie,
w) kontrolowanie rozliczenia budowy na żądanie Zamawiającego w swoim zakresie,
x) zapewnienie pomocy przy rozliczeniu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy
przez którąkolwiek ze stron, y) branie czynnego udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób
trzecich wywołanych realizacją nadzorowanych robót w swoim zakresie, z) branie czynnego udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego
w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, aa) prowadzenie dziennika budowy w swoim zakresie,
bb) współpracowanie z organami nadzoru budowlanego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

CPV: 71520000-9

Dokument nr: IR.271.14.2019

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do 15 marca 2019 r., do godziny 14:00.
a. pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. nr 7 (parter);
b. w wersji elektronicznej na adres imlvnarczvk@,wadowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie do dnia 31.03.2020 r. W przypadku gdy nastąpi zmiana terminu wykonania zamówienia nr IR.271.1.19.2018, termin określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem może ulec wydłużeniu (zawarcie aneksu w zakresie terminu realizacji zamówienia).

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
a) Posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń, co najmniej 3 lata.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w pkt 14 formularza. Ofertę należy opatrzyć pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta/Pełnomocnika.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich wymienionych powyżej obowiązków oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego wraz z opłatą skarbową {Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2018 roku, poz. 1044) - jeśli dotyczy.
Jeżeli Oferent zdecyduje się złożyć ofertę drogą e-mailowa, a oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, to Oferent najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć do tut. Urzędu oryginał załączników.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia.
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.);
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
a) pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. nr 7;
b) w wersji elektronicznej na adres: jmlynarczyk@wadowice.pl
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Justyna Młynarczyk tel. (33) 873 18 11 wew. 166 lub e-mail: jmlynarc2yk@wad0wice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.