Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa techniczna fontanny

Przedmiot:

Obsługa techniczna fontanny

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
(33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
pbartel@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa techniczna fontanny na pl. Jana Pawła II w Wadowicach
1. W ramach zamówienie do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) codziennie:
- kontrola ilości wody świeżej (wskazania wodomierza);
- kontrola strat ciśnienia na filtrze (odczyt na manometrze);
- weryfikacja dawek środków chemicznych (jeśli jest taka potrzeba);
- usuwanie zanieczyszczeń grubych (liście, śmieci itp.).
b) min. dwa razy w tygodniu:
- czyszczenie łapaczy zanieczyszczeń (filtry wstępne przed pompami).
c) dwa razy w tygodniu:
- płukanie i odpowietrzenie filtra (płukanie filtra co 7 dni);
- obserwacja działania pomp do analizy wody (wg instrukcji szczegółowej);
- czyszczenie i porządkowanie zaplecza technicznego.
d) raz na trzy tygodnie:
- przegląd pompy obiegowej.
e) raz na sześć miesięcy:
- spust wody i czyszczenie filtra;
- kontrola stanu filtra.
2. Ponadto Wykonawca ma obowiązek:
a) odnotowania każdorazowej obsługi technicznej, realizowanej z częstotliwością jw., w książce serwisowej fontanny, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy;
b) zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zaistniałych uszkodzeń i awarii fontanny;
c) przyjmowania zgłoszeń o wystąpieniu awarii i usuwanie jej w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu;
d) zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowości do szybkiego usunięcia awarii.

Dokument nr: IR.271.24.2019

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do 13 marca 2019 r.
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o faksem na numer (33) 873 18 15,
o w wersji elektronicznej na adres pbartel@wadowice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający wymaga aby usługa była realizowana w terminie od 1 kwietnia do 31 października 2019r.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną tym osobom powierzone. W szczególności będzie dysponował kadrą min. 2 osób, które posiadają uprawnienia SEP 1 kV;
2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje - min. jedną usługę polegającą na obsłudze technicznej fontann lub obiektów o podobnym charakterze (baseny, wodotryski, zdroje uliczne) o wartości min. 10 000,00 zł brutto łącznie.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę realizowanych, na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, zamówień, Zamawiający uzna tylko te, których wartość zrealizowanej, do dnia składania ofert, części zamówienia jest równa lub przekracza wartość 10 000,00 zł brutto łącznie.
3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać co najmniej:
a) Nazwę i adres Wykonawcy;
b) Wartość oferty (netto/brutto);
c) Wycenę ofertową sporządzoną na, zgodnym co do treści, formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
d) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
e) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
f) Podpisany załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych".
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Wykonawcy lub opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia.
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.);
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o faksem na numer (33) 873 - 18 - 15,
o w wersji elektronicznej na adres: pbartel@wadowice.pl
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: mgr inż. Piotr Bartel, tel. (33) 873 18 11 wew. 219, e-mail: pbartel@wadowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.