Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót elektrycznych na sieci oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Wykonanie robót elektrycznych na sieci oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13
05-620 Błędów
powiat: grójecki
tel. 48 668 06 56, tel.: 48 6680 010,
urzad@bledow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Błędów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót elektrycznych na sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Błędów obejmujących swym zakresem:

Montaż lamp ulicznych we wsi Jakubów
Wymiana lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Cesinów Las
Zakup i montaż przewodu i lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wilków Pierwszy
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Golianki
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka
Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska

Szczegółowy zakres prac stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: RŻL -II- 271/2/ZO/2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 15.03.2019 do godz.1000 na sekretariat Urzędu Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05 - 620 Błędów. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje cena oferty. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy który nie spełni warunków określonych w punkcie 2 lub złoży ofertę niezgodną z przedmiarem robót.

Wymagania:
Każdy z oferentów winien dokonać wizji miejsca robót przewidzianych zamówieniem celem sprawdzenia stanu istniejącego, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli:

wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i energetycznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

Przez uprawnienia zamawiający określa uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014r poz. 1278) lub odpowiadają im ważne uprawnienia wydane na podstawie na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane które zostały wydane obywatelom Państwa Europejskiego obszaru gospodarczego oraz konfederacji szwajcarskiej z zaostrzeniem przepisu art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. 2013r poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. 2008 Nr 63 poz. 394 z późn. zmianami)

wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/remoncie/ modernizacji sieci oświetlenia ulicznego wraz z podaniem ich wartości przy czym minimalna wartość robót brutto to 50.000, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , którego wzór stanowi Załącznik nr 1

Kontakt:
Osoba do kontaktu Pani Mieczysława Sitarek tel. 48 668 06 56.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.