Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją

Przedmiot:

Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
powiat: białostocki
(85) 713-13-40 (85) 713-13-49
um@czarnabialostocka.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Czarna Białostocka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania:
Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją
zadania:
,,Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej"
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 tj.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustaw).
Zapytanie ofertowe- Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej"
Dane ogólne.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją zadania wynikającego z załącznika nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej NR III/19/118 z dnia 20 grudnia 2018r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zawartej w Uchwale Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej NR XXVIII/179/17 z dnia 27 stycznia 2017r.

Otwarcie ofert: 8) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019r. o godz. 13:15..

Składanie ofert:
Termin i miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, Kancelaria podawcza pokój nr 101, do godziny 13:00 w dniu 15.03.2019 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą firmy ją składającej oraz nazwą zadania którego dotyczy w postaci: ,, Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" także informacją ,,Nie otwierać do godz. 13:15 dnia 15.03.2019 r."

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
-do 31.08.2019 r.

Wymagania:
Szczegółowy zakres i forma usługi.
1. Do zadań Wykonawcy należy:
1.1. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami
2. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu
2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora nadzoru oraz formalno-prawne podstawy do jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz kontrolowanie rozliczeń budowy.
2.2. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
2.3. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SST wykonania robót
2.4. Do obowiązków Inspektora nadzoru w szczególności należy:
1) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem.
2) Protokólarne przekazanie placu budowy,
3) Organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę.
4) Zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP.
5) Zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy.
6) Akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu.
7) Prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę.
8) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST.
9) Akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia.
11) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz.
12) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
13) Akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku.
14) Kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, wytwórni betonu i mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania.
15) Ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych.
16) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających na bieżąco, w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami SST, recepturami laboratoryjnymi itp.
17) Sprawdzanie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach na gruncie oraz kontrolę i akceptację wyliczeń w księdze obmiaru.
18) Sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat okresowych ,,Zestawień wartości wykonanych robót" (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę)
19) Przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru końcowego.
20) Sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót (w tym ustalenie ew. potrąceń za wady trwałe w uzgodnieniu z Zamawiającym) i potwierdzenie go do wypłaty.
21) Przejęcie terenu od Wykonawcy, po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy.
22) Udział w pracach komisji odbioru końcowego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego,
23) Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy oraz telefonicznym powiadomieniem odbierającego. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego.
24) Wnioskowanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót.
25) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy.
26) Rozliczenia robót zrealizowanych przez Wykonawcę w przypadku wypowiedzenia Umowy z Wykonawcą.
27) Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy sprawdzenie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów na roboty nieprzewidziane, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót.
Warunki ogólne do spełnienia przez Wykonawcę:
1) Wykonawca zobowiązany jest do minimum jednokrotnej kontroli budowy w tygodniu
oraz uczestniczenia w wizytacji budowy na wniosek Zamawiającego, przedstawicieli
organów nadzoru budowlanego ora/, przedstawicieli instytucji dofinansowujących a także przedstawicieli zarządców dróg oraz pozostałych nie wymienionych przedstawicieli zarządców sieci (energetycznych, komunalnych itp.) i terenów (PKP. Pasy Państwowe itp.)
2) Wykonawca przedłoży wraz. z formularzem ofertowym oświadczenie potwierdzające że:
2.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualne na dzień składania oferty potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników.
2.2. posiada wiedzę i doświadczenie:
Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, łącznie co najmniej trzema usługami obejmującymi wykonanie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej w zakresie nadzorowania robót branży sanitarnej (kanalizacji deszczowej i/lub kanalizacji sanitarnej) o minimalnej średnicy 250 mm i minimalnej długości 50 mb każda.
23.dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót branży sanitarnej bez ograniczeń lub równoważne im uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów. Wykonawca przedłoży kopie posiadanych uprawnień przez osobę, która będzie wykonywała zadanie.
4) Kryterium wyboru oferty - najniższa cena.
5) Warunki płatności 30 dni od daty wpływu faktury z protokółem odbioru potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.