Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na remontach cząstkowych nawierzchni dróg gminnych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remontach cząstkowych nawierzchni dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Strumień,
Rynek 4
43-246 Strumień
powiat: cieszyński
Telefon: 33 857 01 42
Województwo: śląskie
Miasto: Strumień
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remontach cząstkowych nawierzchni dróg gminnych mieszanką mineralno - asfaltową w sołectwach Zabłocie, Bąków, Zbytków.
2.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący następującym sprzętem:
a) Samochód samowyładowczy (lub inny środek transportowy) o masie załadunku nie mniejszej niż 8 Mg (ton).
b) walec samojezdny o masie minimalnej 2 300 kg
c) zalewarka do asfaltu na gorąco.
d) piła mechaniczna do przecinania nawierzchni z betonu asfaltowego.
2.3. Wzór wykazu sprzętu do dyspozycji wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego formularza
2.4. Wzór kalkulacji własnej wbudowania 1 Mg (t) mieszanki mineralno - asfaltowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego formularza
2.5. Zakres robót został opisany w przedmiarze robót.
2.6. Szacunkowe ilości mieszanki mineralno - asfaltowej do wbudowania w poszczególnych sołectwach:
- Sołectwo Zabłocie 70 Mg (ton)
- Sołectwo Zbytków 30 Mg (ton)
- Sołectwo Bąków 50 Mg (ton)
2.4. Do obowiązków wykonawcy między innymi należeć będą następujące czynności:
a. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren prowadzenia prac;
b. zapewnienie siły roboczej, sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zakresu robót i usunięcia ewentualnych wad;
c. należyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;
d. odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których zakres robót wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zadania powierza;
e. odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiale i sprzęcie wynikłe w trakcie realizacji zadania, także wobec osób trzecich;
f. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu prowadzenia prac;
g. usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas prowadzenia prac oraz podczas odbioru końcowego;
h. po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu prac, zaplecza budowy, jak również terenów zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;

Składanie ofert:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godziny 10:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Strumieniu, 43-246 Strumień, Rynek 4. (Za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te oferty, które przed upływem wyznaczonego terminu wpłyną do Urzędu).
Zamawiający dopuszcza złożenie oddzielnych ofert na każde sołectwo.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2019

Wymagania:
4. Opis kryteriów i sposób oceny ofert:
- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
-Cena ofertowa brutto - waga 100 punktów
- punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Najniższa cena spośród badanych ofert (cena brutto w zł)
x 100 punktów
Cena oferty badanej (cena brutto w zł)

- ofertę należy sporządzić na 1 Mg wbudowania mieszanki mineralno - asfaltowej
- oferta ma zawierać cenę w złotych wraz z podatkiem od towarów i usług oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne,
- cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Warunki płatności:
- Termin płatności uważa się za zachowany jeśli w ostatnim dniu terminu nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego.
- Termin płatności faktur do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu
- Wykonawca wystawi fakturę na:
Gmina Strumień
ul. Rynek 4
43 - 246 Strumień
NIP: 548 - 240 - 50 - 10
Urząd Miejski w Strumieniu
ul. Rynek 4
43 - 246 Strumień
- Zamawiający oświadcza , że od dnia 01.07.2018r Gmina Strumień wdrożyła procedurę podzielonej płatności ,,SPLIT PAYMENT"
7. Forma zamówienia
Z wyłonionym na podstawie oceny złożonych ofert Wykonawcą zawarta zostanie umowa zawierająca uregulowania dotyczące wykonywania zamówionych przez Zamawiającego robót

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.