Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21
08-300 Sokołów Podlaski
powiat: sokołowski
tel: (25) 781 75 00, , tel. 025 781 75 52, tel. 025 781 75 62
um@sokolowpodl.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sokołów Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: przebudowa
stadionu miejskiego przy ul. Lipowej 50 w Sokołowie Podlaskim w zakresie budowy
boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z drenażem
i nawodnieniem, częściowej przebudowy dojazdu do boiska oraz budowy monitoringu
wizyjnego", jako zamówienia poniżej 30 tys. euro
1. Opis sposobu przygotowania ofert cenowej:
1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy
oraz napis:
propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Pełnienie nadzoru na zadaniu dotyczącym
przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Lipowej 50 w Sokołowie Podlaskim",
1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5 ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: przebudowa stadionu
miejskiego przy ul. Lipowej 50 w Sokołowie Podlaskim w zakresie budowy boiska do piłki
nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z drenażem i nawodnieniem, częściowej
przebudowy dojazdu do boiska oraz budowy monitoringu wizyjnego
1. Dane ogólne
Zakres nadzoru obejmuje:
a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w tym rozbiórek wybranych
elementów lub ich części;
b) budowę drenażu boiska do piłki nożnej
c) budowę nawodnienia boiska
d) częściową przebudowę dojazdu do boiska i budynku administracyjno-szatniowego
e) budowę monitoringu wizyjnego
f) porządkowanie terenu
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz aktualnymi
przepisami dla budowy boisk sportowych.2. Szczegółowy zakres robót obejmuje przebudowę stadionu miejskiego z podziałem
na następujące części:
a. Część I - Budowa boiska do piłki nożnej wraz z drenażem odwadniającym
obejmująca:
a) Budowa czasowego przejazdu przez bieżnię dla pojazdów budowy
b) Wykonanie drenażu odwadniającego płytę boiska wraz z jego włączeniem do
istniejących urządzeń odprowadzających wody opadowe na terenie boiska
c) Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawny naturalnej (zakładana
siewem) wraz z warstwami odsączającymi
d) Dostawę i montaż piłkochwytów
e) Dostawę i montaż wyposażenia boiska (z wyłączeniem bramek, które dostarczy
Zamawiający)
f) Dostawę boksów (wiat) dla zawodników rezerwowych i obsługi medycznej
Uwaga:
1. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz
aktualnymi przepisami dla budowy boisk sportowych.
b. Część II - Budowa nawodnienia płyty boiska obejmująca:
a) Ułożenie rur oraz osprzętu do instalacji nawadniającej wraz z włączeniem do sieci
wodociągowej
b) Montaż sterowania nawadnianiem
Uwaga!
Nawodnienie płyty boiska należy wykonać w końcowym etapie budowy boiska do
piłki nożnej
c. Część III - Przebudowa dojazdu do boiska oraz budynku administracyjno-szatniowego
obejmująca:
a) Wykonanie niezbędnych rozbiórek i robót ziemnych
b) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr 8 cm na podbudowie
c) Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz instalacja
deszczowych
wpustów
d. Część IV - Budowa monitoringu wizyjnego obejmująca:
a) Ułożenie instalacji monitoringu wizyjnego
b) Montaż kamer monitoringu
2.4.1 Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie stadionu winna współpracować z
istniejącą instalacją monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Sokołów
Podlaski (integrację z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego
przeprowadzi Zamawiający we własnym zakresie)
3. Warunki wykonania zamówienia:
a) Dla każdej z realizowanych branż (budowlana, sanitarna, elektryczna), wymagane
jest zapewnienie objęcia funkcji inspektora nadzoru przez osobę posiadającą
stosowne uprawnienia i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,
przy czym:- Inspektora nadzoru branży budowlanej wyznacza się jako wiodącego inspektora
całej budowy do koordynacji poszczególnych robót, kontaktów z
Zamawiającym, kontaktów z organami nadzoru budowlanego,
b) Wizyty na budowie na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy jednak nie
rzadziej niż raz w tygodniu
c) W chwili podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia
o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru w poszczególnych branżach wraz z
aktualnymi uprawnieniami i zaświadczeniami z izby samorządu zawodowego, które
pozwolą Zamawiającemu na zgłoszenie rozpoczęcia robót w Nadzorze
Budowlanym (PINB).
4. Wymagane kwalifikacje
Inspektor nadzoru musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,
oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia:
a) Inspektor nadzoru robót budowlanych - Wiodący inspektor Nadzoru - powinien
posiadać uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
w zakresie instalacji sanitarnych.
c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do nadzorowania
robót w zakresie instalacji elektrycznych.
Wskazane osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 z późn. zm.) w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa (Dz.U.2014.1278 z póź. zm.)
5. Uwagi:
a) Na terenie stadionu objętego zamówieniem może znajdować się stare uzbrojenie
terenu (w tym kable elektroenergetyczne), tylko częściowo zainwentaryzowane na
mapach. W związku z tym wszelkie roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną
ostrożnością, a w przypadku natrafienia na uzbrojenie nie uwidocznione na mapach
każdorazowo skonsultować z Zamawiającym możliwość jego rozbiórki lub
pozostawienia
6. Aktualny stan zaawansowania robót :
W drodze przetargu wyłoniono wykonawców:
a) Część I - Budowa boiska do piłki nożnej wraz z drenażem odwadniającym
Wykonawca: Gardenia Sport Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13; 02-699 Warszawa
Termin wykonania: 31.07.2019 r.
Wartość robót: 983.188,20 zł brutto
b) Część II - Budowa nawodnienia płyty boiska
Wykonawca: HORTUS ROBAK OLGA ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski
Termin wykonania: 31.07.2019 r.
Wartość robót 109.716,00 zł brutto
c) Część III - Przebudowa dojazdu do boiska oraz budynku administracyjno-szatniowego
Wykonawca: Techbud Jakub Makowiecki ul. Wojska Polskiego 40 A; 08-300
Sokołów Podlaski
Termin wykonania: 30.04.2019 r.Wartość robót 86.711,19 zł brutto
d) Część IV - Budowa monitoringu wizyjnego
Wykonawca: Systemy Alarmowe, Instalacje Elektryczne, Montaż mgr inż. Jarosław
Karakula ul. Polna 10, 08-300 Sokołów Podlaski
Termin wykonania: 30.04.2019 r.
Wartość robót: 131.610,00 zł brutto
Łączna wartość robót wg umów z Wykonawcami wynosi: 1.311.225,39 zł brutto
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 do opisu
Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru
Załącznik nr 2 do opisu
a) Projekt w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta I piętro

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2019 r., do godz. 10:00
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim,
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji umowy: wg umowy z wykonawcą robót budowlanych -
do 31.07.2019 r.

Wymagania:
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%.
5. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do
występowania w obrocie prawnym wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta) -
jeżeli posiada,
3/ oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki:
a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek takich uprawnień,
b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
4/ oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO,
5/ dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonania samodzielnych funkcji
w budownictwie dla osoby/osób oraz aktualny wpis na listę Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa;
5.1 Warunki udziału
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
a) Posiadania wiedzy i doświadczenia
1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał min. 2
usługi o podobnym zakresie czyli w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego lub
kierowania robotami nad budową pełnowymiarowego obiektu piłkarskiego tj. boiska do piłki
nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej sianej wraz z systemem nawodnienia ze wskazaniemlokalizacji takiego obiektu. Wymagane pełnienie nadzoru inwestorskiego lub kierowanie
robotami nad realizacją obiektów sportowych o parametrach j.w o wartości robót co najmniej
1 mln. zł brutto każda. oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie np. referencje,
(Załącznik Nr 1 do Zaproszenia);
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej oferty cenowej:
W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję
odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany oferent ma
podpisać umowę w siedzibie zamawiającego
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Krzysztof Góral - Naczelnik wydziału inwestycji i dróg, tel. 025 781 75 52
Krzysztof Krysiak - Inspektor ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 35, tel. 025 781 75 62

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.