Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego

Przedmiot:

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa;
powiat: Częstochowa
tel. cent. (34) 372-42-00, fax. (34) 372-42-50
przetargi@mops.czestochowa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa;
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
,,Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego
przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy
Miasta Częstochowy"
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EUR
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru
budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych w związku
z realizacją zadania: Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
2. Usługa objęta przedmiotem zamówienia w szczególności będzie polegać na:
1) udziale w wizjach lokalnych w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością
w celu stwierdzenia zasadności złożonych wniosków dotyczących likwidacji barier
architektonicznych oraz ustalenia zakresu prac podlegających dofinansowaniu
ze środków PFRON;
2) weryfikacji złożonych przez wnioskodawcę kosztorysów ofertowych, określających
koszt likwidacji barier architektonicznych w miejscu ich zamieszkania;
3) weryfikacji złożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod kątem posiadania
koniecznych z uwagi na zakres planowanych prac zgód i uzgodnień branżowo-
budowlanych, określonych w szczególności przepisami prawa budowlanego i p-poż,
w tym wskazanie Zamawiającemu ewentualnych braków w przedłożonej przez
wnioskodawcę dokumentacji;
4) dokonaniu odbioru końcowego prac będących przedmiotem umowy o dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy;
5) sprawdzeniu złożonych przez wnioskodawcę dokumentów rozliczeniowych z realizacji
zadania o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON
w postaci:
a) kosztorysu powykonawczego;
b) faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawców lub dostawców, oraz
faktur potwierdzających zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania.
3. Maksymalny wymiar świadczenia usługi w okresie realizacji zamówienia wynosi
350 godzin zegarowych. W przypadku niezrealizowania usługi w pełnym wymiarze
www.mops.czestochowa.plczasowym, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec
Zamawiającego.
4. Usługa wykonywana będzie na terenie Gminy Miasta Częstochowy w godzinach pracy
Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym. Realizacja
poszczególnych zleceń nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych
od momentu zgłoszenia mailowego.
6. Przeprowadzanie wizji lokalnych oraz dokonanie odbioru prac będących przedmiotem
umowy o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON,
odbywać się będzie przy udziale pracownika Zamawiającego, samochodem
udostępnionym przez Wykonawcę (koszt dojazdu do miejsca zamieszkania
wnioskodawcy ponosi Wykonawca).

Dokument nr: SO.261.2.13.2019.MZ

Składanie ofert:
1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w formie skanu
z widocznym podpisem (format JPG, PDF), na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl,
z tytułem wiadomości: "Oferta na inspektora nadzoru".
2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2019 r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym
terminie nie zostaną rozpatrzone.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.12.2019 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają odpowiedni wpis do właściwego rejestru odnoszący się do przedmiotu
zamówienia
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Zamawiający przedstawi
Wykonawcy oświadczenie, zawierające adres internetowy właściwej bazy
(np. CEIDG, KRS) oraz wszelkie inne dane identyfikacyjne Wykonawcy.
2) dysponują samochodem służbowym do wykonywania zleceń związanych
z przedmiotem zamówienia;
3) dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która:
a) posiada wykształcenie techniczne z uprawnieniami budowlanymi (specjalność
architektoniczna lub konstrukcyjno - budowlana),
b) przynależy do Izby Budowlanej.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wykazu osób, przy pomocy których
zamierza zrealizować przedmiot zamówienia, spełniających wymagania
formalne określone w pkt. IV. 3) - wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO
OFERTY:
1 Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2 Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (załącznik nr 2)
3 Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3)
4 Oświadczenie o dysponowaniu samochodem (załącznik nr 4)
5 Dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia zawodowe osób, przy
pomocy których Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia
6 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego
ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może
pobrać
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub/i oferty wspólnej składnej przez
kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), każdy ze wspólników spółki/członków
konsorcjum musi złożyć dokumenty wymienione w poz. 2 oraz 6.
Strona 2 z 5VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena ofertowa winna być wartością wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać obowiązujący podatek
od towarów i usług VAT lub informację o zwolnieniu z VAT-u.
2. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia
nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający niezwłocznie przesyła w formie elektronicznej wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano treść zapytania ofertowego.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
3. Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy,
którego oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub
złożenia wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej, nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia
wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert;
2) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Uwagi:
VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: najniższa cena - 100 %
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (DOT. OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217
Częstochowa, woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250;
2. inspektor ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie dostępny jest pod numerem tel. 34 372 42 44, e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego
przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy
Miasta Częstochowy, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości
nieprzekraczającej kwoty 30.000 EUR netto;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
Strona 3 z 55.
6.
7.
8.
9.
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2018.1330 t.j. z późn.
zm.);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie
odrzucenie złożonej przez Panią/Pana oferty;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
o w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Agnieszka Romańska tel.: 34 36-31-819, e-mail:
aromanska@mops.czestochowa.pl, w godz. 7:30 - 15:00
o w zakresie procedury: Pan Michał Zieliński, tel.: 34 37-24-226, e-mail:
mzielinski@mops.czestochowa.pl w godz. 7:30 - 15:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.