Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników

Przedmiot:

Remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: PCC Rokita S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
powiat: wołowski
667 650 796
pawel.bernat@pcc.eu
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/402/preview?iRfxRound=-1
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Brzeg Dolny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników V414, V415, V416, V417, V418 na potrzeby Wydziału Produkcji Fosforopochodnych FTT-1 w Kompleksie Chemii Fosforu KF na terenie PCC ROKITA S.A."
Numer Projektu zakupowego:

BKF/0003/19
Opis przedmiotu zakupu:

I. Cel i zakres prac
Celem prac jest kompleksowy remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników V414, V415, V416, V417, V418 w zakresie branży budowlanej wg. projektu budowlano-wykonawczego nr 4002-00.05-813
o tytule: ,,Remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników V414, V415, V416, V417, V418" firmy TECHMEKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gliwickiej 177a, 44-207 Rybnik. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do wykonawstwa prac w zakresie:

A. Branża budowlana:

1) Zakup i dostawa materiałów:
Wykonawca zakupuje i dostarcza materiały przewidziane w projekcie nr 4002-00.05-813
o tytule: ,,Remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników V414, V415, V416, V417, V418" firmy TECHMEKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gliwickiej 177a, 44-207 Rybnik. W szczególności należy przewidzieć dostawy:
o Prętów zbrojeniowych,
o Materiałów budowlanych służących rekonstrukcji słupów, belek i płyty żelbetowej,
o Zestawów malarskich i lakierniczych do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji,
o Innych materiałów przewidzianych projektem.
Inwestor nie dostarcza materiałów niezbędnych do wykonania prac.

2) Przeprowadzenie prac budowlanych i montażowych:
Wykonawca wykona wszelkie prace zgodnie z projektem nr 4002-00.05-813 o tytule: ,,Remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników V414, V415, V416, V417, V418" firmy TECHMEKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gliwickiej 177a, 44-207 Rybnik. W zakresie tych prac przewidziane są w szczególności prace:

1. Usunięcie podpór tymczasowych w formie podpór drewnianych, zabudowanych pod zbiornikami,
2. Przygotowanie podłoża podlegającego reprofilacji poprzez piaskowanie betonu oraz elementów zbrojeniowych celem oczyszczenia powierzchni konstrukcyjnych z osadów oraz produktów korozji,
3. Wymiana skorodowanych elementów zbrojenia i dozbrojenie konstrukcji słupów żelbetowych oraz belek i płyt żelbetowych jeżeli zajdzie taka potrzeba,
4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów zbrojeniowych,
5. Wykonanie warstwy szczepnej (reprofilacja) i uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetowej,
6. Wyrównanie warstwy szczepnej oraz wykonanie warstwy zamykającej,
7. Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej zarówno w przypadku elementów podziemnych jak i nadziemnych przed działanie czynników atmosferycznych,
8. Zabezpieczenie styku zbiornika z płytą żelbetową,
9. Wykonanie pomiarów wilgotności konstrukcji żelbetowej/stalowej, pomiary grubości powłok malarskich,
10. Uporządkowanie stanowisk pracy po wykonanych pracach, segregacja odpadów, opis odpadów, przygotowanie kart specyfikacji odpadów, utylizacja powstałych odpadów w porozumieniu z Ekologistyka Sp. z o.o. (złom stalowy, gruz) lub na własny koszt (pozostałe materiały i odpady komunalne),
11. Wykonanie pomiarów wilgotności konstrukcji żelbetowej/stalowej, wykonanie pomiarów grubości powłok malarskich,
12. Wykonawstwo pozostałych prac ujętych projektem.
Wszelkie zmiany w zakresie wykonawstwa, Wykonawca obowiązany jest konsultować z przedstawicielami PCC ROKTIA.

Specyfikacja:
Miejsce uzyskania SIWZ:

Do pobrania ze strony https://zakupy.pcc.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:

Brak

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/402/preview?iRfxRound=-1
Miejsce składania ofert:

Oferty składane w trybie elektronicznym.
Termin zbierania ofert:

2019-03-13 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

Brzeg Dolny

Wymagania:
Uwagi dodatkowe dot. wykonawstwa prac:
o Wymaga się zabezpieczenia wszelkiej infrastruktury w pobliżu modernizowanej estakady, szczególnie podczas prac szlifierskich oraz związanych z oczyszczaniem i piaskowaniem,
o Wymaga się, aby wszelkie rurociągi, armatura, aparaty pozostały nieuszkodzone, a razie konieczności tymczasowego przemieszczenia elementów, każdy z nich po wykonaniu prac powróci na miejsce pierwotne w stanie nieuszkodzonym.
o Wymaga się, aby prace prowadzić etapami, wykonywać prace związane z kompleksowym remontem pojedynczej konstrukcji,
o Wymaga się, aby prace rozpocząć od konstrukcji wsporczych zbiorników V414,V415.
o Wymaga się, aby prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP i p.poż. oraz Zarządzeniami Dyrektora Generalnego PCC ROKITA. Podkreśla się zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie wszelkich zabezpieczeń podczas prac na wysokości.
o Wymaga się, aby rusztowania wykorzystywane podczas pracy spełniały wymogi norm, nadzoru budowlanego oraz wymogów PCC ROKTIA prezentowanych w Zarządzeniach dołączanych do SIWZ.
o Wymaga się, aby rozpoczęcie prac budowalnych było każdorazowo uzgadniane z Kierownikiem Budowy oraz Użytkownikiem terenu ze względu na możliwy wpływ prac budowalnych na inne prace realizowane w rejonie oraz ze względu na działanie Wytwórni.
Jeżeli zaistnieje taka konieczność, prace należy dzielić na etapy aby zmniejszyć ich uciążliwość dla Użytkownika terenu.

3) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej, na którą składają się:

1. Zaktualizowana dokumentacja projektowa z naniesionymi zmiana w kolorze czerwonym, jeżeli takie zmiany podczas prac wystąpiły,
2. Gwarancje, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności WE karty (protokoły) na materiały dostarczane przez dostawców, karty przekazania powstałych odpadów do utylizacji,
3. Protokoły z pomiaru wilgotności konstrukcji żelbetowej/stalowej, protokoły z pomiarów grubości powłok malarskich, protokoły branżowe.
4. Wymaga się aby dokumentacja dostarczana do PCC ROKITA spełniała wymogi Standardu Dokumentacji Technicznej (SDT) obowiązującego w PCC ROKITA.
Wymagania dodatkowe do SIWZ:
1. Oferent zapewni objęcie funkcji Kierownika Robót w specjalności odpowiedniej do zakresu zamówienia.
2. Zamawiający zapewnia objęcie funkcji Kierownika Budowy.
3. Wynagrodzenie za podstawowy zakres prac określony na bazie przedmiaru przygotowanego w ramach projektu nr 4002-00.05-813 o tytule: ,,Remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników V414, V415, V416, V417, V418" firmy TECHMEKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gliwickiej 177a, 44-207 Rybnik.
4. Zamawiający uzyskuje pozwolenie budowalne oraz organizuje zgłoszenie robót budowlanych na terenie zakładu PCC ROKITA.
5. Zamawiający organizuje i uzyskuje pozwolenie na użytkowanie terenu.
6. Oferent ma obowiązek stworzenia kosztorysu ofertowego dla wykonawstwa prac,
7. Oferent ma obowiązek stworzenia kosztorysu poaukcyjnego,
8. Oferent na żądanie Zamawiającego jest obowiązany przedstawić nieodpłatnie odpowiednie próbki i wzory materiałów budowlanych mających wpływ na estetykę i funkcjonalność zadania.
9. Oferent przed rozpoczęciem robót obowiązany jest przedstawić harmonogram robót na całość zadania. W harmonogramie należy uwzględnić roboty uciążliwe które nie mogą zakłócać pracy zakładu oraz w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia z właściwymi służbami PCC Rokita. Harmonogram należy aktualizować w cyklu tygodniowym
10. Oferent będzie prowadził koordynację robót branżowych jeżeli będzie to konieczne (prace budowlane, hydrauliczne, elektryczne) w celu optymalizacji terminów realizacji i zachowania bezpieczeństwa na terenie zakładu.
11. Oferent jest zobowiązany w cyklu tygodniowym raportować Zamawiającemu postęp prac w oparciu o główny harmonogram budowy i aktualizować go.
12. Oferent jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym rodzaju użytych materiałów, urządzeń oraz zaproponowania technologii wykonania robót oraz montażu urządzeń.
13. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia skutecznego zabezpieczenia i wydzielenia miejsc gdzie będą prowadzone prace.
14. Wszelkie prace uciążliwe (hałaśliwe) muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i zaplanowane w porozumieniu z Kierownikiem Budowy ze strony PCC ROKITA
15. Dziennik robót prowadzony jest przez Kierownika Budowy ze strony PCC ROKITA.
16. Oferent jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia odbioru robót.
17. Oferent we własnym zakresie zapewni kontenery na przechowywanie materiałów, zaplecze techniczne i zaplecze socjalne dla swoich pracowników
18. Oferent organizuje zaplecze socjalne dla pracowników oraz media i przyłącza we własnym zakresie w porozumieniu z przedstawicielami PCC ROKITA. Koszty przygotowania ponosi Oferent.
19. Oferent dostarcza zamawiającemu dopuszczenia, melduje rozpoczęcie prac i dopełnia formalności odnośnie zezwoleń i zgłoszeń na terenie Zakładu
Formuła realizacji:

Akcja ofertowa nieograniczona
Okres związania ofertą:

3 miesiące
Okres związania ofertą do:

Puste
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych:

[Odznaczone]
Warunki udziału:

W Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
Część 1
Nazwa części:,,Remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników V414, V415, V416, V417, V418 na potrzeby Wydziału Produkcji Fosforopochodnych FTT-1 w Kompleksie Chemii Fosforu KF na terenie PCC ROKITA S.A."
Spełnienie wymagań SIWZ
Kryteria oceny ofert:

Część 1
Nazwa części:,,Remont żelbetowych konstrukcji wsporczych zbiorników V414, V415, V416, V417, V418 na potrzeby Wydziału Produkcji Fosforopochodnych FTT-1 w Kompleksie Chemii Fosforu KF na terenie PCC ROKITA S.A."
Cena jednostkowa
Wartość całkowita - 100,00%

Informacje o Ogłoszeniu / SIWZ
Data publikacji Ogłoszenia:

2019-03-08 15:06
Miejsce uzyskania SIWZ:

Do pobrania ze strony https://zakupy.pcc.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych dot. przedmiotu zakupu
Osoba kontaktowa:

Paweł Bernat
Telefon do osoby kontaktowej:

+48885965258
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

pawel.bernat@pcc.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.