Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną

Przedmiot:

Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615 60 21, tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
jaroslaw.duchnowski@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco".
Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące usunięcie resztek uszkodzonej nawierzchni bitumicznej (m.in. poprzez odcięcie piłą spalinową do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą), oczyszczenie miejsca ubytku, skropienie emulsją asfaltową, wypełnienie masą bitumiczną, zagęszczenie wibratorem powierzchniowym. Zakres robót obejmuje także transport masy. Uzupełnienie ubytków obejmuje place postojowe i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca określając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia wypełni formularz ofertowy. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace z zachowaniem przepisów bhp. Do rozliczeń przyjęty będzie ciężar objętościowy mieszanki : 2,45 t/m3.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2019 r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 30 - I piętro.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej.
Miejsce złożenia oferty:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap - Punkt Obsługi Mieszkańców - parter budynku

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji
20.12.2019 r.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena

1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Instrukcja dla oferenta
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, ,,Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco" Nie otwierać przed 15.03.2019 r., godz. 10.00
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
Ogłoszenie wyników

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie na stronie internetowej www.bip.goldap.pl oraz w swojej siedzibie na tablicach ogłoszeń.
Informacje dodatkowe.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,
2) inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi kontakt: e-mail: iod@goldap.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym dotyczącym uzupełniania ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco" na terenie gminy Gołdap,
4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego, realizacji umowy zawartej w wyniku jego rozstrzygnięcia, w celach archiwalnych i statystycznych,
5) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawionym do przeprowadzenia w Gminie Gołdap czynności kontrolnych oraz audytowych,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uwagi:
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowym.
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Gołdap, reprezentowana przez
Burmistrza Gołdapi - Tomasza Rafała Luto
z siedzibą w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Gołdap,
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
e-mail: sekretariat@goldap.pl
www.goldap.pl, www.bip.goldap.pl

Kontakt:
Osoby wyznaczone do kontaktów:
1. Jarosław Duchnowski kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, tel. 87 615 60 21, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.