Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i rozładunek masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno

Przedmiot:

Dostawa i rozładunek masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica
powiat: nidzicki
tel.: 089 625 63 83 w. 21.
malgorzata.kosmala@zdw.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Nidzica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i rozładunek masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem i rozładunkiem w Obwodzie Drogowym w Nidzicy, Działdowie oraz Iławie.
Rodzaj zamówienia: dostawa

CPV: 44.11.37.00 - 2

Dokument nr: RDW.N/22/3221/DM/22/19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2019 r. od godz. 9:15.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę wykonawca może złożyć faksem, drogą elektroniczną, pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w pokoju nr 1 (Sekretariat) w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
Dostawa i rozładunek masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno na potrzeby RDW w Nidzicy.
RDW.N/22/3221/DM/22/19
(nr postępowania)
Na ofercie/ kopercie/ opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę.
2) Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 14.03.2019 r., do godziny 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI: do dnia 12.04.2019 r.

Wymagania:
4) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych* /nie dopuszcza składania ofert częściowych*.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. *
Część nr ... - ...............................................................................................................,
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od .... do ....:* ................................................ nie dotyczy ....................................................................
6) Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. *
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednocześnie do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą, powoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. NEGOCJACJE * Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny i/lub innych warunków umowy z wykonawcami, którzy złożą oferty w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich niepodlegających wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy złożą niepodlegające odrzuceniu oferty w zapytaniu ofertowym, przekazując im zaproszenie do negocjacji, w którym określi co będzie przedmiotem negocjacji. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW * 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. .................................... nie dotyczy ....................................................................
b) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. .................................... nie dotyczy .................................................................... c) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. ................................. nie dotyczy .................................................................... d) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. .................................... nie dotyczy .................................................................... e) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. .................................... nie dotyczy ....................................................................
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.*
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: *
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 6, należy przedłożyć :
............................................. nie dotyczy ....................................................................
2) Pozostałe dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca: ............................................. nie dotyczy ....................................................................
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców mogą być przekazywane, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.
- faksem na nr 089 625 20 27,
- e - mail: rdw.nidzica@zdw.olsztyn.pl
- pisemnie na adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29.
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający przyjmuję domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winne być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składnia oferty wspólnej - przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tylko jedną ofertę.
5) Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z treścią zapytania ofertowego i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną);
(w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 4 RODO wykonawca nie składa w/w oświadczenia)
b) Kosztorys ofertowy - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
8) Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, nr rachunku bankowego oraz nazwy banku, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.
4) W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawcę po terminie składania ofert.
11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT*
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować następujące kryteria oceny ofert:
1. kryterium - cena - 100%
Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych w w/w kryterium oceny ofert.
2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający zgodnie z punktem 5 zapytania ofertowego zaprosi wykonawców do negocjacji. 3) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
12. RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty, lub jej istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będą niższe o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub wykonawców, którzy w terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, negocjacjach, rokowaniach lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu.
14. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli:
1) jest sprzeczna z prawem lub wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa pkt. 12 lub jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności w przypadku, gdy:
1) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub zaproponowanych warunków umowy przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 17,*
b) podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
c) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie - Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonania zamówienia przed zawarciem umowy.
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (a w przypadku dokumentu pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie), potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo).
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY *
- NIE DOTYCZY
18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY. ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

Uwagi:
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Województwo Warmińsko - Mazurskie
(Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie)
Adres: ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn)
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy
ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
Telefon: /089/ 625 63 83
Faks: /089/ 625 20 27
Strona internetowa: www.zdw.olsztyn.pl/ Zamówienia publiczne/Aktualne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Godziny urzędowania: od 700 do 1500
Konto bankowe: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
74 1030 1218 0000 0000 9251 8051
NIP: 739-29-74-001,
Regon: 510751250
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy.
3) Załącznik nr 3 - wzór umowy.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Małgorzata Kosmala - nr tel.: 089 625 63 83 w. 21.
e-mail: malgorzata.kosmala@zdw.olsztyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.