Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa w 2019 r

Przedmiot:

Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa w 2019 r

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa -- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złocieniec
prof. Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
powiat: drawski
Fax (94) 36 702 92
zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Złocieniec
Wadium: 2 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa w Nadleśnictwie Złocieniec w 2019 r - IV

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której umieszczona jest uproszczona SIWZ http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl zlocieniec/zamowienia publiczne

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Złocieniec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 roku godzinna 8:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia 31.12.2019

Wymagania:
Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty (załącznik nr 1). Formularz cenowy zawierający proponowane przez Wykonawcę stawki jednostkowe dla każdego rodzaju czynności wskazanej w opisie przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2). Wykaz osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia (załącznik nr 3). Wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania Zamówienia, jakimi Wykonawca dysponuje (załącznik nr 4). Informację o wykonanych lub wykonywanych usługach rolniczych z okresu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Informacja powinna zawierać wyszczególnienie rodzaju usług oraz ich wartość, okres i miejsce wykonywania. Powinna ponadto potwierdzać należytą jakość ich wykonania (załącznik nr 5). Podpisaną listę identyfikacji zagrożeń występujących na terenie Nadleśnictwa Złocieniec (załącznik nr 6). opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 7.2 SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich z osobna. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub potwierdzonych przez Wykonawcę lub pełnomocnika (na każdej stronie dokumentu) kopiach.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzaj ących spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Minimalne wymagania dotyczące kadry oraz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu Zamówienia: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: I. 1 kierowca ciągnika, II. 1 osoba uprawniona do pracy ze środkami chemicznymi. Maszyny rolnicze (Sprzęt): I. Ciągnik rolniczy: min. 120 KM z reduktorem i przednim mostem ciągnącym, z przednim ładowaczem lub maszyna samojezdna - ładowacz, II. pług rolniczy (3-skibowy lub 4-skibowy), III. ciężka brona talerzowa (2-rzędowa lub 4-rzędowa), IV. agregat uprawowo - siewny do wysiewu nasion zbóż, V. bębnowy rozsiewacz nawozu,
VI. przyczepa rolnicza,
VII. kosiarka do wykaszania ląk lub równoważne,
VIII. Redełko,
IX. kombajn
X. opryskiwacz z atestem.
XI. pilarka
XII. wykarszaka
Potencjał ekonomiczny i finansowy.
Wykonawca, celem udokumentowania, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, musi przedstawić opłaconą polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 10 tys. złotych. Doświadczenie Wykonawcy:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie
w wykonywaniu usług (prac) będących przedmiotem Zamówienia, przedłoży On informację o wykonanych lub wykonywanych usługach rolniczych z okresu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie Zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym (krótszym) okresie. Wykonawca jest zobowiązany także do przedłożenia pozytywnych opinii
o należytym wykonaniu tych prac (poświadczenia). Łączna wartość (brutto) wykonanych usług (prac) składających się na doświadczenie Wykonawcy wynosi nie mniej, niż 20 000 zł. Wykonawcy wspólnie składający ofertę warunek powyższy muszą spełniać łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku zobowiązani są do: ustanowienia pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie Zamówienia; umocowanie lidera musi wynikać z treści pełnomocnictwa;
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu Zamówienia; solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wypełniając formularz ofertowy, jak również dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu ,,nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (to jest w szczególności dane każdego konsorcjanta), a nie jego pełnomocnika. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).
Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda okazania umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawca zamierzający powierzyć realizację części Zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany do wykazania w ofercie zakresu prac przewidzianych do powierzenia.
Zamawiający zastrzega, że objęcie podwykonawstwem prac nie wykazanych_
w ofercie przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę i po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił warunki określone w niniejszej SIWZ, a w tym w szczególności warunki, o których mowa w punkcie 7. SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wskazanych w SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Przy wyborze ofert w każdej części Zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena - 80 %, Termin płatności - minimalny termin płatności wynosi 21 dni., maksymalny termin płatności wynosi 30 dni - 20 % Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: a) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C-------------xl00 pkt x 80 % Co gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena", Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla danej części Zamówienia (załączniki nr 1 do SIWZ). b) W ramach kryterium ,,termin płatności" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Ilość dni wydłużonego terminu płatności powyżej 21 dni z oferty ocenianej x 2 -----------------------------------------= ii0ść uzyskanych punktów Ilość dni wydłużonego terminu płatności powyżej 21 dni z oferty o najdłuższym terminie W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności dłuższy niż 30 dni pod uwagę będzie brany maksymalny dopuszczalny okres tj. 30 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie napisze w ofercie terminu płatności pod uwagę będzie brany termin płatności 21 dni. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.