Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie audytu energetycznego

Przedmiot:

Wykonanie audytu energetycznego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Nowosolski
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sól
powiat: nowosolski
68/4586800 68/4586831
sekretariat@powiat-nowosolski.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowa Sól
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie audytu energetycznego powykonawczego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 9.
Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Audyt energetyczny ma spełniać wymagania określone w:
a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r., w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.),
Audyt należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami. Wyniki audytu będą służyły monitorowaniu wskaźników.
Głównym celem audytu energetycznego powykonawczego ma być potwierdzenie stopnia osiągnięcia zamierzonych celów zrealizowanych w ramach projektu pn.:
,,Podniesienie efektywności energetycznej - remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli"
1. Zamawiający udostępni materiały i dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego dla celów wykonania audytu.
2. Opracowanie i format dokumentu:
2.1. Wersja papierowa opracowana w formie wydruku w formacie A4 - w 3 egz.
2.2. Wersja elektroniczna - opracowana w programie komputerowym, skonwertowana do formatu obsługiwanego prze MS Word lub Exel umożliwiających ich modyfikację, umożliwiającym jej podgląd, wydruk (format np. JPG, PDF), musi zapewnić możliwość udostępniania przez Zamawiającego na wybranych nośnikach cyfrowych, dostarczona na typowych nośnikach (płyta CD, DVD) - w 2 egz.
3. Kod CPV: 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.

Składanie ofert:
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej na adres: sekretariat@powiat-nowosolski.pl
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia usługi - od momentu podpisania umowy.
2. Termin zakończenia usługi - do 03 kwietnia 2019 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia lub kompetencje do wykonywania tego rodzaju usług.
2. Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli oferent wykaże wykonanie audytu energetycznego dla co najmniej 3 usług o podobnym charakterze z przedmiotem zapytania ofertowego.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na wzorze określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Sposób przygotowania oferty:
2.1 dopuszcza się złożenie oferty:
-- w formie pisemnej na adres :
Powiat Nowosolski ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól Sekretariat, I piętro, pokój 122
Z dopiskiem ,,Audyt energetyczny powykonawczy dla budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli - IF.274.02.2019"
-- za pośrednictwem poczty elektroniczne: sekretariat@powiat-nowosolski.pl.
3. Wykonawca zobowiązuję się do współpracy z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów będących przedmiotem zamówienia.
4. Zleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej obiektu objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty.
5. Dokumenty będące przedmiotem zamówienia winny być opracowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście powinny być parafowane i datowane własnoręcznym podpisem przez osobę / osoby podpisującą ofertę.
10. Oświadczenia dołączone do oferty powinny być opatrzone podpisami oferenta lub osób
upoważnionych do składania w jego umieniu oświadczeń woli.
11. Dokumenty dołączone do oferty załącza się w oryginale lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez oferenta lub upoważnionych do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta.
12. Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianach przed upływem terminu składania ofert.
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta: odpowiednio oznakowana, dodatkowo z dopiskiem ,,ZMIANA OFERTY" ze wskazaniem nadanego jej numeru.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Andrzej Smoluk, numer telefonu: 684586814 lub na adres poczty elektronicznej: projekty2@powiat-nowosolski.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.