Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
powiat: opoczyński
Tel.: 44 756 - 15 - 22
Województwo: łódzkie
Miasto: Mniszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej dla potrzeb remontu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków w 2019 roku.
Zakres zadania obejmuje:
1. dostawę kationowej emulsji asfaltowej C69 B3 PU zgodnie z PN-EN13808 lub ozn. Kl-70 wg EmA-99 do powierzchniowych utrwaleń dróg obciążanych ruchem KR1-KR4 w ilości 45 ton.
2. dostawa i sprzedaż emulsji obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek pompą hydrauliczną lub inną do mobilnego zbiornika o pojemności 4000 litrów.
3. emulsja będzie dostarczana na koszt własny Dostawcy sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 września 2019 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
4. dostawca będzie dostarczał emulsję transportem własnym w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze liczone od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane e-mailem, faksem lub telefoniczne przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o terminie i ilości oraz miejscu dostawy. Odbiór dostawy odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu w godzinach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie. W uzasadnionych przypadkach odbiór może się odbywać poza godzinami pracy Urzędu.
5. emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808 ,,Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych" lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99 (zeszyt Nr 66) oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję.
6. Zamawiający całkowicie wyklucza możliwość dostaw towaru różniącego się od przedmiotu zamówienia. Ponadto, temperatura dostarczanej emulsji nie powinna być niższa niż 45°C.
7. dostawy winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w maksymalnych partiach dziennych w zakresie od 3 ton do 18 ton.
8. potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wraz z wydrukiem wagowym, potwierdzone przez Dostawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi (tonażu) zamawianej części dostawy w całym okresie trwania umowy. Koszty drugiego ważenia pokrywa Zamawiający. W przypadku złej jakości emulsji Zamawiający zleci wykonanie badania jej jakości wraz z wydaniem orzeczenia. Koszty tego badania pokryje Zamawiający lub Wykonawca w zależności od wyniku badań. Jeśli badanie kruszywa wykaże, że jego jakość nie spełnia przyjętych norm, wówczas koszty badania pokrywa Dostawca.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia, o których mowa w pkt 1 o 10%.
10. rozliczenie za dostarczoną emulsję będzie dokonywane miesięcznymi fakturami. Każda faktura winna być wystawiona na podstawie ilości i asortymentów faktycznie odebranych, potwierdzonych dokumentami wydania towaru - WZ. Do faktury należy również załączyć Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji i Aprobatę Techniczną dla dostarczonej emulsji.
Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się do wykonania całości zamówienia do 31.09.2019 r.
Wykonawca składając ofertę winien podać jednostkową cenę netto i brutto 1 tony emulsji asfaltowej.
Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dokument nr: RB.7636.em.2.2019.KS

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 15.03.2019 r. do godz. 13 w siedzibie Zamawiającego:
GMINA MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
Pokój nr 1,2 lub 3 (referat budownictwa)
Oferty można także przesyłać pocztą tradycyjną na ww. adres lub pocztą elektroniczną: budownictwo@mniszkow.pl Oferty można również przesyłać na numer faksu: (44) 756-15-23

Kontakt:
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Jan Andrzej czy k
tel. (44) 756-15-76 wew. 24
Jakub Ściegliński
tel. (44) 756-15-76 wew. 25
w dniach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie: poniedziałek - środa w godz.: 7.30- 15.30 czwartek w godz.: 9.00- 17.00 piątek w godz.: 7.30- 15.30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.