Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Zagospodarowanie osiedla NR4. Doposażenie placu w ławki betonowe z oparciem i kosze na...

Przedmiot:

,,Zagospodarowanie osiedla NR4. Doposażenie placu w ławki betonowe z oparciem i kosze na śmieci"

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/206156
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zagospodarowanie osiedla NR4. Doposażenie placu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sempołowskiej w ławki betonowe z oparciem i kosze na śmieci" (206156)
1 ,,Zagospodarowanie osiedla NR4. Doposażenie placu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sempołowskiej w ławki betonowe z oparciem i kosze na śmieci" Opis przedmiotu zamówienia w załączniku
1 usługa
Nowy Dwór Mazowiecki, 11-03-2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania
,,Zagospodarowanie osiedla NR4. Doposażenie placu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sempołowskiej w ławki betonowe z oparciem i kosze na śmieci"
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.
I. Nazwa i adres zamawiającego
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
z siedzibę ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
NIP 531 10 00 938
II. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn ,,Zagospodarowanie osiedla NR4. Doposażenie placu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sempołowskiej w ławki betonowe z oparciem i kosze na śmieci"
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje doposażenie istniejącego placu umieszczonego przy ul. Sempołowskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (Osiedle nr 4 Pólko I) w 10 szt ławek betonowych z oparciem i 4 koszy betonowych. Na zamówienie składają się zakup i transport materiału. Szczegółowy opis zamówienia w opisie zamówienia.
Termin wykonania zamówienia
Usługę należy wykonać w terminie: do 26 kwietnia 2019
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką - Zamówienia poniżej 30 000 Euro. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.
3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów.
4. Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.
5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy zakupowej.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest pani. Julianna Borkowska .
VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i przesłana w postaci ,,skanów" za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką Zamówienia poniżej 30 000 Euro, do dnia 15.03.2019 roku.
3. Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert - zostanie uznana za odrzuconą.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.
6. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty
1. Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna ilość punktów - 100.
Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:
Kryterium Cena: C = Cmin / Coo x 100 pkt
gdzie:
C - liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena
Cmin - najniższa cena spośród ocenianych ofert
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższego kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Ceną oferty będzie wynikała z zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Ceny przedstawione w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami brutto w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.
VIII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany lub odwołania warunków postępowania;
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.
3. Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:
1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2) Wzór umowy
3) Opis przedmiotu zamówienia
Z up. Burmistrza Miasta
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
Dariusz Tabęcki

Dokument nr: ID 206156

Składanie ofert:
Składanie ofert: 15-03-2019 15:57:00

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/206156

Uwagi:
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platforma.opennexus.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.