Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 333-09-40, fax. 71 332-37-76
krepa@fos.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Biura oraz Oddziałów Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej oraz usługa jej dystrybucji do Biura oraz Oddziałów Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu w okresie 24 m-cy. Punkty poboru energii elektrycznej znajdują się przy budynkach zlokalizowanych we Wrocławiu, Szczawnie Zdroju, Jeleniej Górze i Legnicy stanowiących własność zamawiającego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. Biuro WFOŚiGW we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław,
2. Oddział Biura WFOŚiGW we Wrocławiu w Wałbrzychu, ul. Kolejowa 8, 58-310 Szczawno Zdrój,
3. Oddział Biura WFOŚiGW we Wrocławiu w Jeleniej Górze, Pl. Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra,
4. Oddział Biura WFOŚiGW we Wrocławiu w Legnicy, ul. Okrzei 16, 59-220 Legnica.
2) W ramach zamówienia wykonawca będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawę energii elektrycznej, usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r poz. 755 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesji. Dostarczona energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami Ustawy prawo energetyczne, aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
3) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów stanowi załącznik 1 do SIWZ.
4) Szacowane zużycie energii dla budynków wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1-4 w okresie realizacji zamówienia wyniesie łącznie 327 149 kWh.
5) Określona w ust. 4 ilość energii elektrycznej jest wielkością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości bez konsekwencji w postaci jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.
6) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są budynki zamawiającego objęte niniejszym zamówieniem.
7) Dostawca energii, niebędący właścicielem sieci dystrybucyjnej, zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, posiadać i przedstawić zamawiającemu, umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla budynków zamawiającego objętych niniejszym zamówieniem. Wszelkie koszty wynikające z umowy, o której mowa wyżej obciążają wykonawcę.
8) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej zakupionej przez zamawiającego, a koszty bilansowania uwzględnia w cenie energii elektrycznej podanej w ofercie.
9) Rodzaj zamówienia: dostawa

CPV: 09000000-3, 65310000-9

Dokument nr: SOB.2711.4.2019

Składanie ofert:
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferty należy przesłać na adres e-mail krepa@fos.wroc.pl, , w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na Kompleksową dostawę energii elektrycznej
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
3) Termin składania ofert upływa w dniu 15.03. 2019 r. o godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2021 r., jednakże nie wcześniej niż od skutecznego wygaśnięcia dotychczasowych umów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może zostać zmieniony w przypadku przedłużającej się procedury wybory wykonawcy zamówienia.

Wymagania:
1. Postanowienia ogólne:
1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.
5) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych i wariantowych.
6) Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
7) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3. Zasady i wymagania dotyczące realizacji zamówienia i umowy:
Warunki realizacji zamówienia, w tym także warunki rozliczeń i płatności określają istotne postanowienia do umowy stanowiące załącznik 4 do SIWZ. Umowę, która zostanie zawarta między wykonawcą a zamawiającym przygotuje wykonawca na podstawie powszechnie obowiązującego wzoru umowy zaakceptowanego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i przesłana do zamawiającego do akceptacji. W przygotowanej umowie wykonawca uwzględni zapisy określone w Istotnych postanowieniach do umowy stanowiące załącznik nr 4.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą brać udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie obrotu energią elektryczną,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia,
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach.
7. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) wypełniony ,,Formularz ofertowy" sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ;
2) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ podpisane przez osoby uprawnione wraz z załącznikami:
a) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności tj.:
- kserokopię aktualnie obowiązującej oraz ważnej w czasie trwania umowy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
- kserokopię aktualnie obowiązującej oraz ważnej w czasie trwania umowy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie o zawarciu, obowiązującej w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na podstawie której mogą prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego operatora do wszystkich obiektów zamawiającego, których dotyczy niniejsze zamówienie - w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
3) pełnomocnictwa wystawione dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
4) dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisania oferty oraz reprezentanta podmiotów występujących wspólnie - tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej. Pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy.
8. Sposób obliczania ceny w składanej ofercie:
1) W ofercie wykonawca powinien podać cenę za całkowitą realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty, w tym m. in. cenę jednostkową kWh, podatek VAT, podatek akcyzowy, opłatę handlową, bilansowanie energii oraz opłatę za dystrybucję energii elektrycznej zgodnie z obowiązującą na dzień składania ofert Taryfą OSD itp., a także ewentualne opusty.
2) W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT), z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie. Podane w ofercie ceny sprzedaży energii elektrycznej są stałe i niezmienne w czasie trwania umowy z wyjątkiem sytuacji, w której dokonana zostanie zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz zmian powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Podane w ofercie stawki i opłaty za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ulegną zmianie tylko w przypadku zmiany Taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE.
3) Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach lub alternatywach.
4) Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
9. Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagane warunki zawierającą najniższą cenę.

Uwagi:
5. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryteriami:
CENA - 100%

Kontakt:
13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Pani Katarzyna Repa - Gruszczyńska, e-mail krepa@fos.wroc.pl, oraz Pan Dariusz Speruda, e-mail . dsperuda@fos.wroc.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.