Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
powiat: aleksandrowski
tel. 54 283 00 44.
ug.waganiec@wlo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Waganiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec" oraz w okresie gwarancji, rękojmi.
III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe postępowanie dotyczy projektu numer RPKP.04.03.00-04-0010/18 pn. ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec" oraz w okresie gwarancji, rękojmi, realizowanego w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie swym zakresem obejmuje:
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- sanitarnej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
- elektrycznej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec", oraz w okresie gwarancji,
rękojmi.
2. Zakres przedmiotowej inwestycji swym zakresem obejmował będzie:
a) rozbudowę i remont budynku stacji - modernizacja budynku stacji zakłada rozbiórkę szczytowej ściany budynku i dobudowę nowego fragmentu budynku z żelbetowym stropodachem (rozbudowa w kierunku zachodnim o ok. 4,40 m),
b) wykonanie instalacji technologicznej uzdatniania wody,
c) wykonanie towarzyszących instalacji wodno-kanalizacyjnej,
d) wykonanie pompowni drugiego stopnia,
e) budowę dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych-stalowych, posadowionych na fundamentach żelbetowych, wyniesionych na wysokość 20-25 cm ponad teren o pojemności roboczej 100 m3. Zbiorniki ocieplone będą wełną mineralną grubości 10 cm w płaszczu z blachy trapezowej w kolorze brązowym. Wysokość całkowita zbiorników będzie wynosiła ok. 7,5 m,
f) budowę odstojnika wód popłucznych o wymiarach: 6,5 m x 4,5 m. Przedmiotową budowę rozpocząć należy od likwidacji istniejącego odstojnika,
g) budowę sieci przyobiektowych m. in. bezodpływowe szambo betonowe na potrzeby SUW,
h) wykonanie obudowy istniejącej studni głębinowej z tworzywa sztucznego z pokrywą uchylną - obudowa wyniesiona będzie ponad poziom terenu i wyposażona w ogrzewanie. W obudowie należy zainstalować hermetyczną głowicę, zawór przelotowy, zawór zwrotny, kurek spustowy oraz manometr, płytę stropową. Teren wokół studni zostanie utwardzony w promieniu 1 m z kostki brukowej na odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej,
Parametry studni głębinowej:
? głębokość studni - 43 m,
? zasoby wody w kat. ,,B" - 38 m3/h,
? depresja S=3 m,
? ustabilizowane zwierciadło wody - ok. 18 m p.p.t.
Montaż pompy głębinowej - rura tłoczna ze stali nierdzewnej o średnicy 100 mm.
Pompa głębinowa Q=35 m3/h, Hp= 45 mH2O, Ns= 9,2 kW;
i) utwardzenie terenu kostką betonową - powierzchnia utwardzenia kostką o grubości 8 cm w kolorze brązowym, na podbudowie piaskowo-cementowej wynosi 573 m2,
j) wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką - ogrodzenie z systemowych paneli stalowych z prętów ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze zielonym, na stalowych słupkach i betonowym cokole. Brama i furtka - systemowe z materiałów analogicznych jak ogrodzenie, mocowanie do stalowych ocynkowanych słupków z rur malowanych proszkowo w kolorze ogrodzenia. Teren wygrodzony będzie zagospodarowany zielenią niską. Istniejący i nowy układ technologiczny realizować mają proces uzdatniania wody w oparciu o dwustopniowy system aeracji i filtracji wody.
Szczegółowy zakres inwestycji objętej przedmiotowym nadzorem określa dokumentacja techniczna, znajdująca się pod adresem: http://waganiec.biuletyn.net/?bip=2&cid=330&id=3148
3. Do zadań i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w szczególności będzie należeć: - nadzór inwestorski nad wykonaniem prac obejmujących przedmiotową inwestycję zgodnie z dokumentacją projektową, - reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniami na budowę, projektami budowlanymi i specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających poprzez wpis do dziennika budowy, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych, - wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, - wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenia lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę, - wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania, - uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach, - przyjęcie od Wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji, - dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany, - uczestniczenie w odbiorze końcowym.
Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.

Dokument nr: ZP.271.6.2019

Składanie ofert:
X. Miejsce i termin złożenia oferty.
1) Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2019 r. do godz. 12:00, osobiście w Urzędzie Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec (sekretariat I piętro) lub elektronicznie na adres e-mail: ug.waganiec@wlo.pl. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
2) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie zamawiający nie będzie rozpatrywał.
3) Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r. oraz w okresie gwarancji, rękojmi.

Wymagania:
4. Informacje dotyczące świadczenia usługi: - nadzór należy realizować zgodnie z zapisami umowy i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018, poz. 1202 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością, - Inspektor nadzoru musi obowiązkowo przebywać na budowie w miarę potrzeb postępujących prac, min. 1 raz w tygodniu, - Zamawiający ponadto przewiduje możliwość wystąpienia niezaplanowanych wezwań na budowę w związku z czym wymaga się pełnej dyspozycyjności tj. niezwłoczne stawienie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru jako koordynatora, który koordynuje działania pozostałych inspektorów.
UWAGA 1 !
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych branży.
UWAGA 2 !
Przez uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do nadzorowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
V. Wymagania jakie musi spełniać inspektor nadzoru inwestorskiego.
- min. 5 lat posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie nadzorowania robotami budowlanymi w przedmiotowym zakresie,
- wykonanie co najmniej dwóch usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody lub/i wolnostojących zbiorników retencyjnych z infrastrukturą, za minimum 600.000,00 zł brutto każde zadanie.
VI. Dokumenty jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu udziału w postępowaniu.
1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2) wykaz osób kierowanych do wykonywania przedmiotowego zamówienia, tj. inspektorów w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), oraz elektrycznej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) wraz kopiami ich uprawnień oraz przynależnością do Izby Samorządu Zawodowego, 3) wykaz co najmniej dwóch usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody lub/i wolnostojących zbiorników retencyjnych z infrastrukturą, za minimum 600.000,00 zł brutto każde zadanie wraz z referencjami.
VII. Sposób przygotowania oferty.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.
3) Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie).
6) Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
7) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8) Oferta powinna zawierać cenę oferty, uwzględniając wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
XI. Warunki płatności.
Zamawiający określa płatności za wykonanie przedmiotowej usługi:
1) Płatność odbywać się będzie jednorazowo po zakończeniu wykonywania przedmiotowej usługi tj. po zakończeniu robót budowlanych, podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie SUW, 2) Należność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze po zrealizowaniu usługi, 3) Termin zapłaty faktur za wykonanie ww. usługi będzie wynosić do 21 dni licząc od daty poprawnie wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie niniejszego postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na ten cel.

Uwagi:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w oparciu o Zarządzenie Nr 32.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
VIII. Kryteria wyboru ofert.
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium - Cena
waga kryterium - 100 %
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta powinna zawierać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z podatkiem od towarów i usług VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.
5. Zastosowanie innej stawki podatku od towarów i usług, niż ta która wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z zm.) nie może być zakwalifikowane jako oczywista omyłka w tekście oferty - nie jest bowiem oczywistą omyłką wadliwe zastosowanie przepisu obowiązującego prawa, zaś obowiązek wykonawcy doliczenia do ceny oferty podatku VAT wynika z faktu, że jest on płatnikiem VAT.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Waganiec ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec,
- inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Dariusz Podsiedlak,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
IX. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
1) Edward Musiał - tel. 54 283 00 44,
2) Andrzej Bon - tel. 54 283 00 44.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.