Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonania przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS

Przedmiot:

Wykonania przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Ciepło sp. z o.o..
ul. Warszawska 27
15-062 Białystok
powiat: Białystok
barbara.antoniuk@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,598243,57bda35a81370ded6cc34460daa07e78.html
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa pn.Wykonania przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS zainstalowanych w Elektrociepłowni Białystok ( nasz znak OZ-BA.U.42.2019)
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, 15-124 przy ul. Generała Władysława Andersa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. Wykonania przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS zainstalowanych w Elektrociepłowni Białystok
1. Zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr1 "Zakres przedmiotu zamówienia"
2. Warunki podmiotowe, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a)Wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
b)Wykonawcy, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym
c)Wykonawcy, w stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości,
d)Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
e)Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz dysponują osobami z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
w tym osoby wykonujące prace muszą posiadać aktualne badania lekarskie jak również świadectwa kwalifikacyjne,
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.2003.89.828 z późn. zm.) zgodne z zakresem wykonywanych prac kategorii E (eksploatacja) i D ( dozoru) dla ,,Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie pkt. : 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2;
Do oferty należy dołączyć oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje osobami z wymaganiami o których mowa w punkcie 2 e powyżej.
Terminy sprawdzeń UPS-ów będą ustalane na bieżąco w zależności od sytuacji ruchowej w elektrociepłowni.
Prace realizowane będą na urządzeniach znajdujących się na terenie elektrociepłowni w Białymstoku.
Prace wykonywane będą w oparciu o wystawiane przez Zamawiającego polecenia pisemne.
Warunki i miejsce usługi:
1. Usługa na terenie ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Generała Władysława Andersa 15,15-124 Białystok, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Płatność przelewem po wykonaniu usługi (30 dni od daty doręczenia faktury do Zielonej Góry),
3. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres ENEA Ciepło sp. z o.o., Centrum Zarzadzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres:faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
4. W przypadku niedotrzymania terminu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej usługi za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączna wartość wszystkich usług określonych w zamówieniu).
5. Zakazuje się dokonywania przez Dostawce cesji należności wynikających z niniejszego zamówienia na rzecz osób trzecich.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania
przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili
podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Klauzula dot. RODO:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok, na rzecz której świadczy Pan / Pani / usługi. Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z
obsługa Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 email:helpdesk@logintrade.net
Z poważaniem
Barbara Antoniuk
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. SL20KH GE0247152013- blok nr 2 1 szt.
2. SL20KH GE0424150405- NPO 1 szt.
3. GALAXY 3000 730J16143- blok nr 1 K5 1 szt.
4. EATON 9355 MBS 15kVa- blok nr 1 K6 1 szt.
5. SURT8000XLI NS:NS0933000553- TZ4 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Usługa pn.Wykonania przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS zainstalowanych w Elektrociepłowni Białystok ( nasz znak OZ-BA.U.42.2019)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z26/310081

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
12- 03- 2019 11: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
15- 03- 2019 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
14- 03- 2019 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,598243,57bda35a81370ded6cc34460daa07e78.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Barbara Antoniuk
tel:
e-mail: barbara.antoniuk@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.